ICTO platform

In 1997 is op informele wijze een EUR-breed platform voor informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs (ICTO platform) tot stand gekomen. Dit platform bestaat uit personen van alle faculteiten en verschillende centrale diensten die bij ICT in het onderwijs zijn betrokken. Het ICTO platform vervult drie functies:

  • Ten eerste vindt binnen het platform bundeling plaats van strategische, onderwijskundige en technische ‘know how’ door een periodiek overleg van facultaire 'contactpersonen', projectleiders en betrokken centrale medewerkers.
  • Ten tweede kan het platform projectvoorstellen genereren voor de faculteit en de instelling.
  • Tot slot is het platform een herkenbaar aanspreekpunt voor derden (zusterinstellingen, overheid en bedrijfsleven).

Het ICTO platform komt 4 keer per jaar bijeen. Agendapunten kunnen worden aangemeld bij Gerard Baars van het Risbo, secretaris van het ICTO Platform en coördinator van het ICTO Expertisecentrum. 

ICTO Expertisecentrum

Het ICTO Expertisecentrum verzorgt in opdracht van faculteiten, opleidingen en het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam begeleidingstrajecten, projectadvisering, cursussen en workshops op het gebied van ICT in het onderwijs. De activiteiten van het ICTO Expertisecentrum richten zich op verschillende aspecten van onderwijsinnovatie, zoals beleidsvoorbereiding en visieontwikkeling, ontwerp van onderwijsconcepten, ontwikkeling en uitvoering van innovatie- en professionaliseringsplannen en evaluatie van resultaten.