Verslag ICTO platform 17 mei 2001

1. Opening

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

 • Gerard Baars deelt mede dat de SURF aanvraag Digitale Didactiek: Professionalisering van docenten, waarin naast de EUR de TU Delft en de Universiteit Leiden participeren, op 18 mei bij SURF <E>ducatief wordt ingediend. Half juli wordt de uitslag verwacht.
 • Marius Nagels vertelt over de stand van zaken in het project Werkplekken 2003. Er komen circa 550 extra inplugpunten en circa 1100 draadloze punten. Voorlopig krijgt het M-gebouw overal inplugpunten en de andere gebouwen draadloze verbindingen. Een en ander impliceert dat de student een laptop koopt, waarvan de universiteit het communicatiedeel subsidieert (draadloos, modem).
 • In dit kader zegt Arie de Bruin dat Informatica en Economie momenteel een laptop-project uitvoert, waarin ook aandacht bestaat voor RSI (zowel het vóórkomen daarvan als de juridische aspecten rond aansprakelijkheid). RSI speelt overigens niet alleen bij laptops maar ook bij de computerzalen. Geadviseerd wordt om studenten aan te raden niet langer dan 2 uur per dag achter de computer te laten zitten.
 • Gerard Baars geeft een korte opsomming van congressen in mei en juni. Een volledig overzicht (inclusief beschrijving van de congressen) is te vinden op de ICT&O website.

3. Presentatie van het Curriculumboek van Geneeskunde (Gerard Spaai, Joop Duisterhout, Diana van Koolwijk, allen FGG)

In het Studeerbaarheidsfonds-project is FGG ruim 3 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een Curriculum Informatie Systeem (CIS). Met dit systeem kan men een curriculum vastleggen en vervolgens doorlichten. Dit kan zowel inhoudelijk (bijvoorbeeld ‘Waar in het curriculum komt een bepaald onderwerp aan bod?’) als organisatorisch (bijvoorbeeld voor het bepalen van de doceerlast of de studiebelasting). De technische uitvoering van dit project is uitbesteed aan een bedrijf in Enschede. Op dit moment wordt gestart met een pilot van 3 maanden, waarin het systeem in de praktijk wordt uitgeprobeerd.
Het systeem is besproken en gedemonstreerd. Vervolgens is ingegaan op de implementatie daarvan. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
De vragen concentreren zich rond koppelingen met andere systemen (vooral Blackboard en kwaliteitszorgsystemen), licentie-issues, meerwaarde ten opzichte van elektronische studiegidsen en het flexibel omgaan met verschillende curricula (bijvoorbeeld bij de overgang van een oud naar een nieuw curriculum of bij het leggen van individuele leerpaden door een curriculum).

4. Elkaar informeren en discussiëren over het gebruik van LCD-projectoren en internetvoorzieningen in college- en werkgroepzalen (Hans van Amersfoort (MTB) en Wil Bouwman (DIA))

Hans van Amersfoort start deze levendige discussie met een korte uiteenzetting over de standaard inrichting van zalen/lokalen. De EUR kent 15 zalen voor meer dan 100 personen. Deze zijn allemaal standaard uitgerust met een beamer en een internet-verbinding. Daarnaast beschikt de EUR over circa 100 kleinere zalen. Hiervoor kan een docent (of andere gebruiker) bij MTB dergelijke faciliteiten huren. Hierbij fungeert de huismeester van het betreffende gebouw als helpdesk. Tweemaal per jaar worden de roostercoördinatoren van de opleidingen gevraagd om op- en aanmerkingen te leveren bij deze dienstverlening.
Als aanvulling hierop geeft Wil Bouwman aan dat er altijd sprake is van een keten van betrokken partijen (MTB, de gebruiker, netwerkbeheer, applicatiebeheer, gebouwenbeheer, zaalplanning etc) en de koppelingen tussen betrokken apparatuur en programmatuur (de aansluiting tussen laptop - beamer, de aansluiting laptop- netwerkplug-in, toegang tot het netwerk, toegang tot de gewenste applicatie). Ieder van deze partijen of koppelingen is een potentiële probleemveroorzaker. De probleemafhandeling in deze complexe materie is lastig te organiseren.
Vervolgens wordt er druk heen en weer gesproken, met name over standaardisatie en communicatie. Dit laatste spitst zich vooral toe op het inventariseren van behoeften bij gebruikers.
Uiteindelijk is een kleine projectgroep gevormd die een inventarisatie zal uitvoeren en in de eerste Platform bijeenkomst na de zomer een oplossing voor deze problematiek zal voorstellen. In dit groepje hebben plaatsgenomen: Eelco van Asperen, Joop Duisterhout, Guus Eilers, Rob Kampman, Hans van Amersfoort en Wil Bouwman.

5. Stand van zaken implementatie Blackboard5 (Désirée Schipper, OOS)

Désirée Schipper introduceert Ronald Hos als nieuwe centrale coördinator voor Blackboard.Voorts geeft zij de stand van zaken rondom de implementatie van Blackboard5 aan:

 • De productie- en testserver zijn ingericht (en stabiel)
 • De accounts voor het personeel zijn ingelezen
 • De acceptatie voor het centraal downloaden van materiaal is rond. Voor de L-DAP-koppelingen gebeurt dat volgende week. De werkgroep voor het downloaden van facultaire bestanden (enrollment, koppelingen ander systemen) komt 30 mei bijeen.
 • Het OECR kan vanaf volgende week starten met cursussen Blackboard5

Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hieruit komt naar voren:

 • De facultaire BB-coördinatoren kunnen WEL accounts aanmaken voor externen.
 • Het omzetten cursussen van Blackboard4 naar Blackboard5 gebeurt alleen op verzoek van de docent of opleiding, om te voorkomen dat allerlei overbodige testcursussen worden overgenomen (naar schatting is dat de helft van de bestaande cursussen).
 • Op gebied van copyrights is momenteel nog niets geregeld. Over 14 dagen wordt dat ingebracht in de bijeenkomst van de Stuurgroep. Vooralsnog is het raadzaam de volgende regel te hanteren: Heeft u niet zelf het auteursrecht en heeft u geen expliciete toestemming van degene die dat wel heeft, dan mag u het betreffende materiaal niet gebruiken.
 • Over archivering van cursussen bestaat geen wettelijke verplichting. Overigens worden binnen de EUR oude cursussen wel bewaard.

6. Rondvraag en sluiting

Voorgestelde onderwerpen voor het Platform van 5 juli aanstaande:

 • Een overzicht van alle lopende projecten binnen ‘SamenWerken aan ICT’
 • Stand van zaken implementatie Blackboard5