Verslag ICTO platform 14 maart 2002

1. Opening

2. Mededelingen en actualiteiten

Mededelingen

 • Stand van zaken SWICT: Het project Samenwerken aan ICT is goedgekeurd door het CvB. Structureel wordt jaarlijks een bedrag van 1.000.000 euro vrijgemaakt voor dit project. Deze week komt een samenvatting op de ICTO-website beschikbaar (www.oecr.nl/icto). Het project Samenwerken aan ICT moet nog door de decanen worden goedgekeurd.
 • Afgelopen vrijdag is een bijeenkomst georganiseerd over auteurssystemen / contentmanagementsystemen, namelijk TVAS, Lectora en N@tschool. Hannelore Dekeyser neemt het initiatief om een vervolgbijeenkomst te organiseren, waarbij de nadruk ligt op aansluiting bij de behoeften van de docenten. De vragen van faculteiten zullen centraal staan.
 • In april wordt een bijeenkomst georganiseerd over digitale portfolio's.
 • Het consortiumvoorstel E-merge is voorlopig door de WTR afgewezen. Maarten van de Ven neemt samen met de TU Delft contact op met de WTR om te bepalen in welke vorm en met welke inhoud het consortium moet worden opgezet.
 • De pilot van het project Digit@le Did@ctiek: start op 1 april aanstaande. Op dit moment worden er instrumenten ontworpen die worden opgenomen in het kennismanagementsysteem. Een voorbeeld van zo'n instrument is het opzetten en organiseren van online discussies.
 • Veel docenten maken gebruik van het professionaliseringsaanbod dat het OECR organiseert op het gebied van ICTO. Er is vooral veel belangstelling voor de Basiscursus Blackboard en Boeiend presenteren met PowerPoint, maar er komt steeds meer animo voor de andere workshops, zoals samenwerkend leren, online feedback geven, online toetsing, elektronisch discussiëren, ontwerpen van uw eigen cursusomgeving in Blackboard. Voor het actuele cursusaanbod zie http://www.oecr.nl/cursussen).
 • De faculteiten FEW, BMG en FGG zijn samen met andere partners bezig met het schrijven van een subsidieaanvraag (voor de SURF Tender 2002). Informatie over de SURF tender 2002 is te vinden op: http://www.surf.nl/organisatie/dossier.htm (niet meer beschikbaar).

Congressen/ studiereizen

 • SURF Educatie<F> organiseert van 21 tot 26 april een studiereis naar Schotland en Engeland. Deze studiereis wordt georganiseerd voor managers, onderwijskundigen, ondersteuners, docenten en studenten. Het programma omvat werkbezoeken aan onderwijsinstellingen, expertisecentra en koepelorganisaties, zoals ILT, ALT en JISC. Doel van de reis is om door het uitwisselen van ervaringen en inzichten met betrekking tot ICT in het hoger onderwijs samen tot nieuwe inzichten, kennis en activiteiten te komen. Informatie over de te bezoeken instellingen staat op http://www.edusite.nl/uk_studytrip2002/. Hier staat ook informatie over het exacte programma. De kosten voor deze studiereis bedragen 1100 euro (vluchten, transfers, hotel).
 • Van 19 tot 22 juni is het EUNIS congres in Porto: The Changing Universities: The Challenge of New Technologies. Informatie staat op http://www.edusite.nl/ict-congressen/congressen.

3. Presentatie faculteit FEW

 • Guus Eilers, ICT&O/Bb-coördinator: Blackboard binnen de faculteit Economie: Stand van zaken, keuzes en bevindingen
  Het gebruik van Blackboard binnen FEW is op vrijwillige basis. Misschien wordt dit in de toekomst aangescherpt. Er wordt gewerkt met de self-enrollment functie om de administratie rondom het gebruik van Blackboard te minimaliseren. Docenten maken massaal gebruik van de cursussen van het OECR. Het aantal docenten (en daarmee het aantal cursussen) dat gebruik maakt van Blackboard stijgt zeer snel. Ook is het van belang dat het secretariaat met Blackboard leert werken.
  De faculteit FEW doet een experiment met het afnemen van onderwijsevaluaties via een survey in Blackboard. Dit experiment loopt bij 2 vakken. Studenten krijgen na het invullen van de online evaluatie hun cijfer via de mail aangereikt.
  Guus Eilers is in het kader van de curriculumvernieuwing van FEW (Presthige-project) betrokken bij het herontwerp van verschillende modulen. Guus moet daarbij specifiek input leveren voor interessante ICT (ook Blackboard)-toepassingen.
  De PowerPoint presentatie vindt u hier.
 • Hans de Kruijk: Gaan vissen op zee: Gebruik van Blackboard bij afstandsonderwijs. Een concreet voorbeeld
  Hans de Kruijk geeft een toelichting op een aantal internationale projecten die worden uitgevoerd in Ghana (Kumasi) en in Polen (Warschau). Blackboard wordt als leeromgeving ingezet om opdrachten te geven aan studenten, om papers door studenten te laten inleveren, om op elkaars papers te reageren, om externe links toe te voegen. Op het discussion board wordt gewerkt met provocatieve stellingen, waarop verschillende studenten uit verschillende landen reageren. Zo wordt hetzelfde onderwijs in verschillende landen vormgegeven. De studenten uit Polen en Rotterdam werken ook samen aan papers.
  Enige probleem: accounts voor de buitenlandse studenten op de EUR-server. Dit is lastig te regelen. De administratie sluit hier niet bij aan.
  De PowerPoint presentatie vindt u hier.

4. Presentatie Susannah Bowen (McGraw Hill Education) over e-books en de integratie met Blackboard!

 • McGraw-Hill werkt met Online Learning Centers (OLCs). Dit zijn boek-specifieke websites voor studenten en docenten, waarop aanvullende materialen staan voor een cursus, zoals leerdoelen, samenvattingen, video's, toetsen. Informatie hierover is te vinden op: http://mcgraw-hill.co.uk/he/digital_solutions/.
  De inhoud kan gemakkelijk geïntegreerd worden in Blackboard. Demo's zijn te zien op: http://www.mhhe.com/catalogs/solutions/.
 • PowerWeb is een site waarbij studenten kunnen zoeken op topic en online artikelen kunnen lezen. Studenten kunnen ook studie-tools en interactieve oefeningen lezen of downloaden. PowerWeb is gratis voor geselecteerde titels. Zie voor PowerWeb: www.dushkin.com/powerweb.
 • Met Primis Online zijn uw eigen e-books te ontwikkelen. Daarbij is te putten uit de McGraw-Hill tekstboeken en case studies. Ook eigen materialen kunnen worden toegevoegd. Informatie hierover is te vinden op http://www.mhhe.com/primis/.
 • Studenten kunnen een e-book op verschillende manieren ontvangen:
  - Door student zelf betaald: Downloaden naar eigen pc
  - Door student zelf betaald: Te bekijken via het web vanaf een pc
  - Door instelling betaald: Downloaden naar de pc
  - Door instelling betaald: In een intranet
  - Door instelling betaald: Op cd
  - Door instelling betaald: Geprinte versie

5. Afsluiting en volgende ICTO platform

Het volgende ICTO Platform is op 23 mei 2002