Verslag ICTO platform 17 januari 2002

1. Opening

2.Presentatie faculteit FHKW

Project Statistiek Handboek (Geert Stevens, stevens@fhk.eur.nl)

URL: http://www.eur.nl/fhkw/htm/onderw/statpr/werkboek.htm
Het vak Statistiek maakt gebruik van een digitaal werkboek waarin studenten opgaven kunnen maken. Het werkboek wordt aangeboden via Blackboard. Studenten kunnen het werkboek naar hun eigen computer downloaden of online inkijken.
De (interactieve) opgaven in het werkboek lopen parallel aan de hoorcolleges. Studenten moeten zelf thuis (in groepjes van 2) opgaven maken die ze eens in de twee weken inleveren via de e-mail functie op Blackboard. De docenten kijken de opdracht na en geven via e-mail feedback. Het werkboek biedt bij het maken van de opgaven hints, schematische samenvattingen van de leerstof en tenslotte de antwoorden.
De docenten zijn erg tevreden over het werkboek en de werkvorm. Studenten zijn veel actiever met de stof bezig en worden door het verplicht maken van de opgaven ook daartoe gedwongen.
Enkele nadelen van het project is dat er onvoldoende capaciteit is in de pc-zalen en de werkvorm voor de docenten erg arbeidsintensief is (ongeveer 100 groepjes studenten die elke twee weken feedback moeten krijgen).

Q: Zijn de tentamenresultaten beter dan voorgaande jaren?
A: Dan moet je vergelijken met de resultaten van ca. 6 jaar geleden en dan liggen de resultaten ongeveer 10% hoger. Dit jaar bijvoorbeeld hebben heeft 72% van de 110 studenten die het tentamen gemaakt hebben een voldoende behaald. 40 studenten hebben het tentamen niet gemaakt.

Project Historische Informatiekunde (Joep a Campo, acampo@fhk.eur.nl)

Dit vak wordt als keuzevak aan studenten van de dagopleiding historici aangeboden. Voorheen werd het ook aan postdoc managementstudenten aangeboden.
Er is een webpagina gemaakt die is opgedeeld in drie inhoudelijke onderwerpen: gegevensbeheer, datamanipulaties en netwerkanalyse. Elk van de onderwerpen kan vanuit de theorie of vanuit de praktijk bekeken worden.
Bij alle informatie in het vak wordt het theorie- en praktijkgedeelte sterk aan elkaar gelinkt. Het theoriegedeelte bevat de syllabi van het vak. Het praktijkgedeelte biedt de student handleidingen waarin beschreven wordt hoe bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. Tevens bevat het web opdrachten (met uitwerkingen) en toetsen (met feedback) over de drie onderwerpen.
Historici moeten bronnen kunnen onderzoeken. Doel van het web is dan ook dat studenten niet alleen de theorie leren, maar ook met relevante systemen leren werken middels het praktijkgedeelte. De site bevat daarom onder andere een aantal bronnen over hetzelfde onderwerp die op verschillende manieren onderzocht kunnen worden. Zo toont een database bijvoorbeeld de (soms complexe) relaties tussen de diverse bronnen.
In een eindopdracht presenteren studenten hun resultaten op internet, waarna medestudenten en docenten digitaal commentaar kunnen geven. De resultaten zijn positief.

Problemen:

 • Omdat het web nogal omvangrijk is kunnen studenten het overzicht kwijtraken. Eigenlijk zou er een sitemap van het web gemaakt moeten worden.
 • Het web bevat grote lappen tekst die van het scherm af moeilijk te lezen zijn.
 • Het web heeft een zodanige omvang dat het bijna niet naar Blackboard om te zetten is.

Q: Waarmee is het web gebouwd?
A: Met Frontpage

Project Wereldgeschiedenis (Gijsbert Oonk, oonk@fhk.eur.nl)

Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van het Blackboard, een website en een Powerpointpresentatie met audio en video.
De website (www.fhk.eur.nl/wgs/index.htm) geeft informatie over:

 • uitgangspunten van wereldgeschiedenis;
 • onderwijs (programma);
 • onderzoek dat studenten uit moeten voeren;
 • seminar;
 • discussie (nog niet actief);
 • links;
 • bronnen;
 • conferentie.

Via de links kunnen studenten onder meer in een database naar scripties van voorgaande jaren en literatuur zoeken om ideeën op te doen voor het onderwerp van hun onderzoek. Tevens bevat de site een Engelstalige versie en een e-mail functie.
Het opzetten van de powerpointpresentatie en de website heeft veel tijd gekost, maar studenten vinden het leuk dat het onderwijs op deze manier wordt aangeboden.

Q: Heb je geen problemen met copyrights, omdat je van beeld en geluidsmateriaal gebruik maakt?
A: Tot nu toe nog niet, maar ik heb me er bewust niet zo in verdiept. Wel is dit mogelijke probleem een reden dat de powerpointpresentatie niet online staat.

Steunpunt ICT&O (Martijn Kleppe, Kleppe@fhk.eur.nl)

FHKW heeft een eigen ICTO steunpunt dat gerund wordt door twee student-assistenten en Ferry de Goey. Doel van dit steunpunt is het stimuleren van gebruik van ICT binnen de faculteit. Dit project loopt tot september 2002.

Dit gebeurt via:

 • website
 • nieuwsbrief
 • cursussen
 • eigen kamer met computer, scanner, cd-brander en digitale camera
 • persoonlijke begeleiding.

Speerpunten zijn:

 • MS Office
 • Blackboard

Ervaringen:

 • Er is een duidelijke tweedeling in de faculteit tussen goede gebruikers en beginners. De laatste groep vormt de meerderheid.
 • Veel docenten hebben knoppenvrees.
 • Het helpt wanneer docenten persoonlijk benaderd en begeleid worden. Docenten zijn hier zelf ook erg tevreden over.
 • De kunst is om de drempel voor docenten weg te nemen (of in ieder geval te verlagen).
 • Blackboard wordt intensiever gebruikt (vorig jaar bij 5, dit jaar bij 22 van de 46 vakken).

Q: Hoe toegankelijk zijn de docenten?
A: De docenten ontvangen eerst een e-mail en daar komt meestal meteen een reactie op. Op die reactie kun je dan mooi inhaken.

Meer info: http://www.fhk.eur.nl/ict/index.html

Algemene info over FHKW en ICTO (Ferry de Goey, degoey@fhk.eur.nl)
1978: opgericht (Hoboken)
1991: maatschappijgeschiedenis en kunst & cultuurwetenschappen

Kenmerken:

 • geringe doorstroming van personeel; gemiddelde leeftijd is hoog
 • ca. 46 stafleden
 • weinig computerminded en weinig computervaardigheden (voornamelijk tekstverwerking en databases)

Doelstellingen ICTO:

 • gelijke startsituatie (materieel)
 • geleidelijke invoering van ict (evaluaties, functioneringsgesprekken)
 • toepassen ict waar zinvol
 • vernieuwing en verbetering van onderwijs
 • verbeteren computervaardigheden docenten en studenten

Strategie:

 • ict-projecten
 • laagdrempelig steunpunt
 • verspreiden van info over ict
 • belangstelling wekken
 • algemene info over ict
 • individuele begeleiding
 • [verbeteren toepassingen ict] --> moet nog gebeuren.

Ervaring: het klimaat voor onderwijsvernieuwing is nu beter.

Problemen:

 • docenten hebben knoppenvrees
 • vernieuwing software gaat maar door
 • financiën FHKW beperkt moegelijkheden
 • continuïteit

Q: Als het nieuwtje eraf is, gaan docenten er dan nog wel tijd aan besteden?
A: Dit hangt af van hoeveel tijd ze aan ict moeten besteden in vergelijking met tijd aan andere zaken.

3. Mededelingen

Mededelingen vanuit faculteiten

 • landelijke ict project: FRG stuurt er 3 mensen naar toe. Er wordt 6 miljoen gulden verdeeld over 7 faculteiten.
 • LIA: komende week wordt de videoserver in gebruik genomen waarmee docenten en studenten video's met tv-kwaliteit kunnen bekijken.
  Q: Hoe ziet het met het project 'laptoppen'?
  A: Er ligt een notitie bij het college.
 • Stand van zaken Digit@le Did@ctiek: Het kennismanagementsysteem en het callcenter worden operationeel vanaf 1 maart. Communicatie hierover naar docenten gebeurt via coördinatoren, nieuwsbrief OECR, e-mail naar alle docenten, Erasmus Magazine. Als iemand nog andere ideeën heeft, neem dan contact op met Gerard Baars (baars@oecr.nl).
 • Overzicht activiteiten Professionalisering ICTO: Het komende halfjaar wordt een aantal workshops (van ca 2 uur) aangeboden waarin docenten nuttige tips krijgen aangereikt. De volgende workshops worden gegeven:
  - Boeiend presenteren met PowerPoint: Hoe kun je PowerPoint gebruiken ter ondersteuning van contactmomenten
  - Elektronisch discussiëren: Praktische tips over het voeren van electronische discussies, hoe organiseer je de discussie? Welke rollen kun je onderscheiden?
  - Feedback in een digitale leeromgeving: Hoe kun je zelf het geven van feedback organiseren in een digitale leeromgeving? Welke rol kunnen andere studenten daarin vervullen? Hoe geef je goede feedback?
  - Online toetsen: De deelnemers ontvangen praktische handreikingen voor het ontwerpen en gebruiken van online toetsen in het onderwijs.
  - Samenwerkend leren met ICT, Blackboard introductiecursus, Ontwerpen van uw cursusomgeving in Blackboard: Voorbeelden van samenwerkend leren in een digitale omgeving worden geanalyseerd en beoordeeld. Het gaat er in deze workshop om vormen van samenwerkend leren in het eigen onderwijs te ontwerpen en gebruiken.
  - Blackboard Introductiecursus
  - Ontwerpen van uw cursusomgeving in Blackboard: Docenten werken aan het (her)ontwerpen van hun onderwijs in het inzetten van ICT-middelen daarbij. Docenten geven elkaar terugkoppeling.
 • Vraag/ opmerking: ICTO coördinatoren geven OECR ook input over wensen en behoeften docenten.
 • Vraag: Willen de ICTO coördinatoren deze info verspreiden onder de docenten? (zie ook nieuwsbrief)?
 • Consortiumvorming: Er is een consortium gevormd tussen de EUR, Universiteit Leiden, TU Delft, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, TH Rijswijk en de Universiteit Maastricht. Dit is door alle CvB's goedgekeurd, er is echter nog wel financiële goedkeuring nodig. Waarschijnlijk beslist SURF 15 februari welk consortium het geld toegewezen krijgt. Per instelling is een coördinator aangesteld. Voor de EUR is dat Maarten van de Ven. Het is de bedoeling dat de EUR een medewerker afvaardigt die daar 2 dagen per week aan de projectplanning gaat werken.

Actualiteiten en congressen

 • EUNIS: The Changing Universities: The Challenge of New Technologies (Porto, 19-22juni): http://www.edusite.nl/ict-congressen/congressen/9826?batchnr=12&batchsize=12
 • The new Educational Benefits of ICT in Higher Education (De Doelen, Rotterdam, 2-4 september 2002) (http://www.oecr.nl/conference/). Voor deze conferentie kunnen nog abstracts worden aangemeld (info@oecr.nl)!
 • SURF Tender 2002: 29 januari is een ideeënbijeenkomst voor de SURF Tender 2002. In december is een startbijeenkomst geweest waarin informatie is gegeven over de doelen, criteria, werkwijze bij de SURF Tender 2002. Meer informatie over de SURF Tender 2002 is te krijgen via Gerard Baars (baars@oecr.nl).
 • Overig: Het is goed wanneer er een keer gesproken wordt over waar elke faculteit naar toe wil met zijn ict-beleid en welke eisen er per faculteit gesteld worden.

4. Volgende ICTO platform

FEW zal zich presenteren.