Verslag ICTO platform 19 september 2002

1. Opening

Francoise van der Meulen (Hoofd I&A Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) en Jan Jüngen (projectleider deelproject Digitale Bibliotheek) stellen zich voor.

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

Mededelingen

 • Guus Eilers doet verslag van de werkgroep Webbased Surveys/Toetsen. Er is een inventarisatie gemaakt van bestaande, commerciële produkten op dit gebied (zie http://www.few.eur.nl/few/edu/icto/project/websurveys/evaluation.htm). Op het volgende ICTO Platform (21 november) komt dit punt uitgebreider op de agenda.
 • Voortgang SamenWerken aan ICT: Het project Onderwijsvernieuwing wordt getrokken door Ton Kallenberg. De resultaten van de enquête die bij studenten is afgenomen in het kader van BAMA en de resultaten uit de ICT monitor zullen in dit project worden meegenomen.
  Marius Nagels is bezig met het formuleren van een nieuwe projectaanvraag voor Werkplekken 2003. Leden van het ICTO Platform geven aan dat alle deelprojecten van Werkplekken 2003 gericht op ADSL, beamers, voorzieningen in college-en werkgroepzalen behoren tot het achterstallig onderhoud en eigenlijk niet in dit innovatieve project moeten worden uitgevoerd. In het project Werkplekken 2003 wordt wel aandacht besteed aan wireless verbindingen en voorzieningen thuis.
  De voortgang van het project Webviews 2003 verloopt goed.
  Bij het project Digitale Bibliotheek zijn eerste resultaten geboekt (zie verslag ICTO Platform van 27 juni 2002).
  Voor het ICTO Expertisecentrum is een verslag gemaakt van de activiteiten van het afgelopen jaar en is een plan opgesteld voor dit collegejaar. De evaluatiegegevens van het afgelopen jaar en de bevindingen uit de ICT monitor zijn meegenomen in de planvorming voor het komende jaar. In het volgende ICTO Platform (21 november) worden de plannen besproken en wordt gevraagd om commentaar.
 • Voortgang E-merge: Voor E-merge is 1,1 M euro subsidie verstrekt die door de instellingen die participeren gematcht moet worden. De EUR en TU Delft werken in samenwerking met een extern deskundige van de Wageningen Universiteit aan het opstellen van een Business Plan. Er wordt voor gekozen om in te steken op samenwerking op onderwijskundig en technisch vlak en zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren op de werkvloer. Ook dit punt komt terug op de komende ICTO Platformvergaderingen.
 • Content Management Systemen: Stand van zaken: Er is een voorstel geformuleerd om HIVE aan te schaffen van Harvest Road. Vanuit het platform wordt aangegeven dat er relaties liggen met het project Digitaal Publiceren en dat moet worden gekeken in hoeverre deze ontwikkeling kan worden ondergebracht in E-merge. Financiering vindt plaats vanuit UB-budget en BB-budget. De bedoeling is om in oktober met een pilot te starten. Gekoppeld aan het CMS is ook een content-ontwikkeltool beschikbaar (Lectora Publisher). Ook dit punt komt op het volgende ICTO Platform terug.
 • Project Digit@le Did@ctiek: Stand van zaken: Het project Digit@le Did@ctiek gaat over professionalisering van docenten op het gebied van ICT en onderwijs. Voor dit project is een kennismanagementsysteem vormgegeven waar docenten didactische kennis kunnen vinden. Deze kennis kunnen docenten gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun onderwijs. Op dit moment staan er 32 kenniselementen (stukjes kennis) in het systeem (http://test3.eccoo.rug.nl ). Elke maand worden tenminste 12 nieuwe kenniselementen ontwikkeld en in het systeem gezet.
  Naast het kennismanagementsysteem kunnen docenten met didactische vragen terecht bij een callbackfunctie. Vragen van docenten worden binnen 24 uur beantwoord door een onderwijskundige.
  De pilotfase van het project Digit@le Did@ctiek is bijna afgerond: Er is een beperkte groep docenten gevraagd naar hun bevindingen met het kennismanagementsysteem (ongeveer 15-20 medewerkers bij de EUR, ook medewerkers in Groningen en Delft). Een aantal docenten van de EUR heeft ook zelf een kenniselement ingebracht. Uit de pilotfase zijn wat concrete revisiepunten gekomen. Deze wijzigingen worden de komende maand doorgevoerd.
  In november a.s. wordt het project breed geïmplementeerd op de EUR (op de site www.digitaledidactiek.nl). Vanaf november worden ook andere instellingen gevraagd te participeren en per maand een aantal kenniselementen te maken.
  Op het volgende ICTO Platform (21 november) wordt de gereviseerde versie van het kennismanagementsysteem gedemonstreerd.

Congressen

 • SURF Onderwijsdagen (dinsdag 5 en woensdag 6 november) in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag
 • 9th ALT-C 2002: 'learning technologies for communication' (9 tot 11 november) in Sunderland., UK (zie http://www.edusite.nl/ict-congressen/congressen/614)
 • EduCause (1-4 oktober): Harry Trienekens en Guus Eilers verzorgen het volgende platform een presentatie.
 • Alle aanwezigen op het congres "The new educational benefits of ICT in Higher Education" hebben een boek met Proceedings ontvangen. Op de site http://www.oecr.nl/conference/abstracts%20and%20presentations/overview.htm staan de presentaties en abstracts van de sessies.
 • Informatie-uitwisselings-bijeenkomst op gebied ICTO tussen Hogeschool Rotterdam, INHOLLAND, Hogeschool voor Muziek en Dans en de EUR: In mei is een oriënterende bijeenkomst geweest met de rector, aantal personen van de EUR en andere hogescholen Rotterdam. De uitkomst van deze bijeenkomst is dat de instellingen graag informatie willen uitwisselen en willen onderzoeken of het interessant is om op bepaalde terreinen met elkaar samen te werken. Op 15 november a.s. wordt bij INHOLLAND, locatie Rotterdam, een informatiemarkt georganiseerd. De bedoeling is om elkaar good practices en produkten te laten zien: interactieve cursussen, ontwikkelde ICT-tools, geslaagde implementaties, simulaties en games, virtuele bedrijven, vernieuwde curriculumopzet, etc. Vanuit de EUR is het interessant om zowel centrale projecten als ook projecten van de faculteiten te tonen. Mogelijke presentatievormen zijn een posterpresentatie, een korte workshop of een informatiestand. Het is van belang om vooral ook docenten (personen die rechtstreeks bij het onderwijs betrokken zijn) uit te nodigen voor deze bijeenkomst.
  We mikken erop om ongeveer 7 activiteiten van de EUR op de bijeenkomst aan te bieden. Op dit moment is een plek gereserveerd voor de volgende activiteiten van de EUR:
  - Digit@le Did@ctiek (OECR)
  - Information Portals (Ubib)
  - Informatievaardigheden (Ubib)
  - Nakijksysteem via de computer (FRG; Richard de Mulder)
  De vraag is welke faculteiten nog meer een bijdragen kunnen leveren aan deze bijeenkomst. Graag voor 26 september a.s mailen naar Gerard Baars (baars@oecr.nl). Binnen de EUR wordt op korte termijn een brief verspreid over deze bijeenkomst.

3. Blackboard: PR voor de EUR

Binnen het ICTO Platform is gediscussieerd over werving van potentiële studenten via Blackboard. Het gaat daarbij om VO-scholieren en HBO-studenten (in het kader van de HBO-WO- schakelprogramma's).
Blackboard kan als PR-middel of bindmiddel worden ingezet om deze studenten te werven.
Op de EUR vinden op dit terrein nog niet veel initiatieven plaats. Op andere Universiteiten (Groningen, Leiden, Delft, UvA) gebeurt dit veel meer.
Dit thema wordt verder onderzocht. Gerard en Maarten maken een inventarisatie van bestaande initiatieven op de EUR op dit gebied. Dit item wordt op het volgende platform (21 november) opnieuw besproken.

4. Presentatie en discussie over resultaten ICT Monitor die voor de zomer is afgenomen onder docenten en studenten van de EUR (Gerard Baars en Ronald Hos)

In mei/juni j.l is een ICT monitor afgenomen bij studenten en docenten van de EUR. De bedoeling van deze monitor was het krijgen van een aantal indicaties over het feitelijk gebruik, knelpunten en faciliteiten voor online leren onder de gebruikers van Blackboard. De resultaten van deze ICT monitor zijn gepresenteerd (de PowerPoint-presentatie is hier te vinden). In oktober verschijnt een rapport met de resultaten uit de ICT monitor.

5. Rondvraag en sluiting

Agendapunten volgende platform (donderdag 21 november: 12.00 tot 14.00 uur):

 • Webbased surveys/ toetsen (Guus Eilers)
 • Presentatie en discussie plan ICTO Expertisecentrum collegejaar 2002-2003 (Gerard Baars)
 • Presentatie EduCause 2002 (Guus Eilers, Harry Trienekens)
 • Presentatie en discussie Digit@le Did@ctiek (ICTO Expertisecentrum)
 • Blackboard: werving studenten (VO, HBO): discussie