Verslag ICTO platform 23 mei 2002

1. Opening

2. Mededelingen, congressen en actualiteiten

Mededelingen

  • Samenwerken aan ICT: Maarten van de Ven (OECR) neemt per 1 juni 2002 de taak van projectleider over van Hannelore Dekeyser. Hannelore Dekeyser is vanaf 1 juni 2002 niet meer werkzaam voor het OECR.
  • Het OECR heeft in opdracht van SURF Educatie<F> een train the trainer traject uitgevoerd. In dit traject is een aantal onderwijskundige thema’s uitgediept, samen met collega-onderwijskundigen in het land. Het gaat om de thema’s professionalisering van docenten, onderwijsconcepten en digitale leeromgeving, activering van studenten en implementatie van ICTO. Het traject is voor het grootste gedeelte online uitgevoerd. Een rapport over het traject is op te vragen bij Gerard Baars (baars@oecr.nl) of Maarten van de Ven (vandeven@oecr.nl). Binnenkort start het OECR in opdracht van SURF een tweede traject.
  • Guus Eilers (FEW) wil onderzoek doen naar bestaande online toets- en survey-systemen. Blackboard heeft hiervoor vrij beperkte faciliteiten. In eerste instantie wordt vanuit het ICTO Platform een werkgroep geformeerd om de vragen en pakketten op het gebied van toetsen en surveys (ook in het kader van onderzoek) te inventariseren. Geïnteresseerden voor deze werkgroep kunnen zich opgeven bij Guus Eilers (eilers@few.eur.nl) of Maarten van de Ven (vandeven@oecr.nl). Dit onderwerp wordt in een van de komende ICTO-vergaderingen opnieuw op de agenda gezet en uitgebreid besproken.

Congressen en studiedagen

3. Digitale portfolio’s in het onderwijs

Douwe Wielenga van De Educatieve Faculteit Amsterdam (Efa) heeft een presentatie verzorgd over het gebruik van digitale portfolio’s in het onderwijs. Op de Educatieve Faculteit Amsterdam wordt vanaf het studiejaar 99-00 gebruik gemaakt van een portfolio. Het portfolio is een hulpmiddel voor de student bij het nemen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en een instrument voor de opleiding bij de begeleiding en assessment van studenten. Dit digitale portfolio is webbased en heeft de vorm van een homepage voor elke student. In het portfolio maken studenten het eigen, individuele leerproces zichtbaar, o.a. door het verzamelen van producten en het reflecteren op de eigen ontwikkeling. Het bijhouden van een digitaal portfolio komt neer op verzamelen. Dit verzamalen doe je met verschillende doelen: leren, werken, delen (van produkten) en bewijzen (klaar voor toegang naar volgende fase van een opleiding). De mentor is degene die de student begeleidt bij het maken van keuzes in dit leerproces, het bijhouden van het portfolio en het voorbereiden op het assessment. Ook docenten van de EFA zullen in de toekomst een eigen portfolio ontwikkelen. De ervaringen op de Efa zijn dat studenten graag een portfolio bijhouden. Het invoeren van een portfolio op de Efa werkt omdat het toets/beoordelingssysteem ingrijpend veranderd is. Minder toetsen geeft meer tijd voor het bijhouden van het portfolio. Het portfolio is op de Efa top-down ingevoerd. De presentatie van Douwe Wielenga en literatuurverwijzingen zijn te vinden op http://www.efa.nl/publicaties/erasmus/ (niet meer beschikbaar). Het openbare portal van het EFA portfolio is te vinden op: http://portfolioinfo.efa.nl/.

4. Presentatie Digit@le Did@ctiek

Annemiek Wieland heeft het project Digit@le Did@ctiek (uitgevoerd door het OECR, de TU Delft en de RUG) gepresenteerd. Het project heeft tot doel docenten te ondersteunen in het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. In het project is nu de fase aangebroken waarin docenten gebruik kunnen gaan maken van het kennismanagementsysteem en de didactische helpdesk. In het kennismanagementsysteem staan praktische instrumenten die docenten kunnen gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderwijs met gebruik van ICT-middelen. U kunt het kennismanagementsysteem bekijken op http://test3.eccoo.rug.nl/. Op deze site vindt u tevens meer informatie over het project Digit@le Did@ctiek. Het is de bedoeling dat docenten zelf kenniselementen aan de site gaan toevoegen. Docenten die ICT op een goede of interessante manier hebben toegepast in het onderwijs worden dan ook van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Het OECR wil graag een ondersteunende rol spelen bij het maken van kenniselementen door docenten.

5. Pesentatie UK-trip (Ruud Smit, FBK en Alma Kerling, OECR)

Van 21 april tot en met 26 april heeft SURF Educatie<F> een studiereis naar Schotland en Engeland georganiseerd voor managers, onderwijskundigen, ondersteuners, docenten en studenten. Het programma omvatte werkbezoeken aan onderwijsinstellingen, expertisecentra en koepelorganisaties, zoals ILT, ALT en JISC. Doel van de reis was om door het uitwisselen van ervaringen en inzichten met betrekking tot ICT in het hoger onderwijs samen tot nieuwe inzichten, kennis en activiteiten te komen. Het verslag van de bezoeken is te vinden op: http://www.edusite.nl/uk_studytrip2002/reports/ Ruud Smit (FBK) en Alma Kerling (OECR) hebben vanuit de Erasmus Universiteit deelgenomen aan de reis. Hieronder een aantal interessante sites.

Teaching and learning technology centres

De bezochte universiteiten beschikken allemaal over meer of minder uitgebreide teaching and learning technology centres. Deze centra geven cursussen en workshops voor docenten en leveren ondersteuning aan de verschillende faculteiten. De dienstverlening is heel verschillend en in meer of mindere mate virtueel georganiseerd.

Learning Centres voor studenten

Nog een leuk idee

  • Prijs voor de beste cursus in Blackboard door studentenjury (prijs werd overigens toegekend aan een zeer eenvoudig opgezette, transparante cursus.)

6. Volgende ICTO platform

Het volgende ICTO Platform is op 27 juni 2002. In dit platform zullen de eerste resultaten van het project Digitale bibliotheek (een van de projecten uit Samenwerken aan ICT) worden besproken.