Verslag ICTO platform 20 maart 2003

1. Opening

Ruud Smit (faculteit Bedrijfskunde) neemt voorlopig de taken van Arie de Bruin waar als voorzitter van het ICTO Platform. Ruud is ICTO-coördinator van FB.

2. Mededelingen en actualiteiten

Mededelingen

 • FEW heeft een succesvolle aanvraag ingediend bij het ICT fonds van de EUR voor het opzetten van een internationaal project (contactpersoon is Hans de Kruijk).
 • FEW (Guus Eilers) geeft aan dat digitaal plagiaat een steeds serieuzer onderwerp wordt. Er zijn al tools om o.a. scripties vergelijken. Guus attendeert de platformleden op de site turnitin.com. FR is in het kader van het project RechtenOnline bezig met het opzetten van een databank waarin alle scripties worden verzameld. Hiermee kan ook een fraudecheck worden uitgevoerd (contactpersoon Richard de Mulder en Cees van Noordwijk). Dit punt wordt in een van de volgende platformvergaderingen geagendeerd.
 • FB heeft interesse in het onderwijsweb van FR. FR deelt mee dat de visitatiecommissie positief is over het onderwijsweb. Afgesproken wordt dat FR het volgende platform (22 mei) het onderwijsweb nog een keer presenteert.
 • Vanuit het ICTO Expertisecentrum van het OECR zijn met de faculteiten de volgende afspraken gemaakt om faculteiten op het gebied van ICTO te ondersteunen:
  1. FB: Ondersteuning bij opzetten vaardighedenmodule in Blackboard (o.a. presentatievaardigheden). Het idee is om een vaste plaats op Blackboard te creëren waar studenten, maar ook docenten informatie en instrumenten kunnen vinden over de verschillende vaardigheden (contactpersoon Ruud Smit).
  2. FEW: Ondersteuning bij maken van een ICT toets voor studenten waarmee studenten kunnen testen of ze de vereiste basiskennis bezitten. Daarnaast onderwijskundige ondersteuning bij internationaal project van Hans de Kruijk.
  3. FW: Organiseren good practices middag/ opfrismiddag rondom Blackboard
  4. ESSB: Ondersteuning van docenten (bij 4 vakken die gevarieerd zijn in opzet) en organiseren good practices bijeenkomst Blackboard/ ICT
  5. FHKW: Waarschijnlijk: ondersteuning van docenten en verzamelen good practices Blackboard
  6. FRG: Ondersteuning internationaal project RechtenOnline (maken van ontwerp voor een cursus)
  7. FGG: Ideeën: Ondersteuning bij maken ICT beleidsplan en omzetten van zelfstudieopdrachten naar meer interactief materiaal.
 • Surf Tender 2003: Het thema van de Onderwijsvernieuwingsprojecten is dit jaar "Communicatie en Digitale Didactiek". Het gaat daarbij om het opleveren van concrete scenario's en aanbevelingen over de didactische werkvormen, de daarvoor benodigde communicatiemethoden en -technieken, en de vereiste kennis, vaardigheden en attituden van de actoren. Leeractiviteiten buiten de gebruikelijke onderwijsuren, met en zonder begeleiding, vallen binnen de voorwaarden. Het project omvat een weloverwogen herontwerp van (onderdelen van) het onderwijs, waarbij ICT zinvol en innovatief kan worden ingezet. Samenwerking met andere instellingen is een vereiste. De subsidie ligt tussen 150.000 en 300.000 euro. Projecten worden gefinancierd op basis van matching. De looptijd van de projecten is 2 jaar. Op 22 april 2003 is een ideeënbijeenkomst, een markt voor uitwisseling van projectideeën. Op 30 juni 2003 is de deadline voor het indienen van voorstellen. Meer info: http://www.surf.nl/themas/index2.php?oid=19&inhoud_oid=48.
 • SWICT Onderwijsvernieuwing:
  - Er is een concept geschreven van het trendwatchrapport. Dit rapport wordt binnen enkele weken verspreid.
  - Volgende maand wordt een rapport met aanbevelingen opgeleverd door de werkgroep Status van het onderwijs.
  - Het CvB heeft een besluit genomen over een pilot met LCMS. Geplande startdatum: 1 mei 2003.
  - De licenties van Lectora zijn aangeschaft. Lectora is binnenkort beschikbaar. De faculteiten geven aan dat dit lang duurt.
  - Maarten geeft aan dat voor internationaal onderwijs generieke werkvormen worden ontwikkeld.
  - In Nijmegen (KUN) is een evaluatie-instrument beschikbaar waarmee gemeten kan worden of het ICT-beleid binnen faculteiten door docenten wordt gedragen of niet. Faculteiten die interesse hebben in het instrument kunnen zich melden bij Maarten van de Ven.
  - Er wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd voor VO-scholen op de EUR op het gebied van ICTO/ Blackboard, onder andere over proefstuderen (contactpersoon: Gerard.Hogendoorn)
  - Maarten vraagt of faculteiten interesse hebben om student-assistenten gezamenlijk te scholen op onderwijskundig gebied (in relatie tot BB of andere ICT-toepassingen). Reacties naar Maarten van de Ven.
 • Webbased surveys / toetsen:
  - Surveys: SPSS: er is een bijeenkomst geweest voor 10 personen. Op dit moment testen faculteiten het produkt uit. Medio april worden de bevindingen verzameld en een voorstel geschreven voor de Stuurgroep/ CvB.
  - Toetsen: Er wordt gekeken naar Respondus (www.respondus.com). Richard de Mulder geeft aan dat het interessant is te kijken naar het produkt Testvision (http://www.teelen.nl/testvision_com/). De werkgroep geeft op dit moment prioriteit aan een goed survey-pakket.

Congressen/ studiereizen

3. Voorzieningen in college- en werkgroepzalen op de EUR (vervolg op discussie ICTO Platform 23 januari 2003)

Van FEW, FR, FW en FGG is een schriftelijke reactie op dit punt ontvangen.

 • Gebruik en ervaringen visualisers: deze worden weinig tot niet gebruikt. Advies vanuit het platform is om visualisers niet te vervangen.
 • Gebruik en ervaringen overheadprojector: deze worden veel gebruikt. Gevraagd wordt om de projectie naar de beamer op een apart scherm te laten plaatsvinden. Bij sommige overheadprojectoren is het snoer te kort. In het L-gebouw moeten ze recht gezet worden, zodat de sheets er niet afglijden. Advies vanuit platform: ze zijn belangrijk, dus ze moeten blijven.
 • Gebruik en ervaringen beamers: op 1 september 2003 zijn in alle zalen >25 personen beamers. Dit is een verbetering. Het OECR schrijft instructie bij de apparaten. Deze informatie wordt op de icto-site van de EUR gezet (www.oecr.nl/icto).
 • Gebruik en ervaringen netwerkaansluitingen/ internetverbindingen: alles moet gelijkgeschakeld worden (uniformeren van aansluiting heeft de hoogste prioriteit). De voorlichting van DIA moet verbeterd worden: gewenst is een website met informatie. Er is een zeer nadrukkelijk verzoek vanuit het platform gedaan om alle verbindingen standaard open te zetten voor geregistreerde klanten. In het platform wordt geconcludeerd dat de huidige situatie niet werkbaar is.
 • Gebruik en ervaringen geluidsinstallatie/ lichtinstallatie: Licht wordt in de zaal te sterk gedimd als je beamer gebruikt. Loopmicrofoons zingen rond, draadloze microfoons werken goed. Vooral in de B-zalen kan het geluid beter. Advies: bevestig alle microfoons met een touwtje om de nek en een snoer dat lang genoeg is. Plaats bovendien een loopmicrofoon in de aula.
 • Ondersteuning van docenten bij het gebruik: ondersteuning docenten eigen faculteit verloopt redelijk goed. Helpdesks zijn te klein om anderen te ondersteunen. Docenten komen vaak te kort voor de bijeenkomst in de zaal, terwijl het aansluiten elke keer tijd kost.
 • Algemeen: vaste opstelling met standaard voorzieningen in alle zalen gewenst. Schaf de doorbelasting af.

4. Blackboard 6 en LCMS

Ronald Hos geeft aan dat BB6 nog niet stabiel is en dat de EUR pas in de zomer van 2004 overgaat naar BB6. Wel wordt de testomgeving van BB6 geïnstalleerd. De bedoeling is het komende jaar aandacht te besteden aan de koppeling van Osiris aan BB. Er wordt een implementatieplan BB6 gemaakt.
De bedoeling is om de installatie van LCMS te vervroegen (per 1 mei 2003).
Het komende jaar staat in het teken van het maken van een professionaliseringsslag met Blackboard.
Afgesproken wordt om t.z.t. in het platform aandacht te besteden aan de verschillen tussen BB55 en BB6 en het nog op te stellen implementatieplan.

5. Volgende ICTO Platform 22 mei 2003

Het volgende platform is op 22 mei 2003 (12.00 tot 14.00 uur). Er zal dan aandacht worden besteed aan het onderwijsweb van FR (Rob Kampman) en SPPS (Guus Eilers).