Verslag ICTO platform 23 januari 2003

1. Opening

2. Mededelingen, actualiteiten en congressen

Mededelingen en actualiteiten

  • De projecten van Rechten Online waarin de faculteit Rechtsgeleerdheid participeert zijn definitief toegewezen. FR zoekt nog naar de middelen voor matching.
  • Op 6 februari is een bijeenkomst van SPSS MR (organisatie: Guus Eilers, eilers@few.eur.nl). 10 personen doen mee aan de test. Voor online toetsen worden de pakketten Question Mark Perception en Respondus bekeken.
    Vanuit het platform wordt gevraagd of er een potje is voor pilots.
  • Over de pilot met Lectora en een LCMS is een bijeenkomst gepland op 30 januari 2003. FEW geeft aan dat een pilot met Lectora voor FEW prioriteit heeft. Een aantal faculteiten moet nog aangeven hoeveel licenties ze willen.
  • De EUR gaat binnenkort Blackboard6 in een testomgeving zetten. De bedoeling is dat Blackboard6 in het nieuwe cursusjaar op de EUR wordt gebruikt. Dit punt komt het volgende platform (20 maart 2003) op de agenda.
  • De EUR gaat niet participeren in het consortium E-merge. De motivatie hiervoor is dat de overhead te hoog is, er weinig draagvlak is binnen de faculteiten, en dat de EUR al bezig is met ontwikkelingen die in het business plan van E-merge beschreven staan. Vanuit het platform wordt aangegeven dat samenwerking met andere instellingen op inhoudelijk gebied interessant is. De faculteiten vinden samenwerking op technisch / onderwijskundig vlak minder interessant.
  • Alle projecten van SWICT lopen op dit moment, behalve het ADSL-project.

Congressen

Boeken

3. Standaardisatie beamer –en netwerkvoorzieningen op de EUR

Beamers en visualisers

Hans van Amersfoort geeft toelichting van MTB:
Alle zalen >100 personen hebben een vaste beamer. De planning is dat per 1 september 2003 alle zalen >26 personen een vaste beamer hebben. Vanuit het platform wordt aangegeven dat het lastig is dat docenten van tevoren de laptop-beamer aansluiting moeten testen. Het zou handig zijn als er een instructie komt voor docenten om de beeldschermresolutie op de laptop in te stellen. Deze instructie wordt geschreven door het OECR. Vanuit het platform wordt aangegeven dat er een specificatie van de beamer moet komen op de beamers.
Binnen het platform wordt aangegeven dat een vaste PC naast een beamer alle problemen zou oplossen.

Na het platform is een vraag van MTB binnengekomen over het gebruik van de visualisers (apparaten die d.m.v. een cameraatje voorwerpen of teksten projecteren op een scherm. Het lijkt op een overhead, alleen kun je er dus ook een bladzijde uit een boek mee projecteren, of een voorwerp, alles wat je eronder legt. Het beeld dat je projecteert kun je "vastzetten" op je scherm terwijl je het geprojecteerde voorwerp gewoon weghaalt). Deze zijn in 1999 door MTB t.b.v. de zalen > 100 personen aangeschaft. Toen de visualisers zijn aangeschaft is er een aantal info-sessies georganiseerd voor docenten waarin de functionaliteit/mogelijkheden van het apparaat zijn gedemonstreerd. Daar kwamen destijds maar weinig docenten op af.
Er zijn heel wisselende verhalen over de visualisers. Sommigen zijn enthousiast, sommigen gebruiken toch liever de 'ouderwetse' overhead, sommigen weten niet wat ze ervan vinden simpelweg doordat ze het nog nooit gebruikt hebben. De eerste apparaten komen nu op een leeftijd dat ze aan vervanging toe zijn. MTB wil graag weten of ze met de visualisers in een behoefte voorzien.
De vraag aan de faculteiten is in hoeverre docenten nu gebruik maken van de visualisers en wat hun ervaringen ermee zijn? Daarnaast is het interessant hoe docenten denken over de overhead: is die achterhaald/ouderwets of wordt die nog wel intensief gebruikt?
Dit punt wordt het volgende platform (20 maart) besproken.
Daarnaast wordt in het volgende platform aandacht besteed aan de volgende punten:

  • hoe staat het met de installatie van de facultaire helpdesks die facultaire av-middelen gaan uitgeven? Doen ook de kleine faculteiten hieraan mee/kunnen die eigen aanschaf wel bekostigen?
  • is de inkoop van die middelen te centreren via 1 centraal inkooppunt, zodat we allemaal kunnen profiteren van ons schaalvoordeel? Dit geldt ook bij bijv. inkoop van reserve-lampen, om te voorkomen dat we straks allemaal dure lampen voor beamers op 6 planken hebben liggen?

Bekabeling / netwerkvoorzieningen

John Bovenlander geeft een toelichting vanuit DIA:
Voor de bekabeling van EURnet-2 is de volgende planning opgesteld: L-gebouw: eind eerste kwartaal 2003; B-gebouw: vanaf februari tot de zomer; D-vleugel en vervolg H-gebouw: tweede helft 2003; C-vleugel: 2004. Vanuit het ICTO Platform wordt aangegeven dat vooral de C-vleugel voor docenten een probleem vormt. Het DIA onderzoekt of het mogelijk is om converters te monteren in de C-vleugel.

De vraag vanuit het platform is of er ergens een openbare lijst (op internet) kan komen van zalen waar de netwerkaansluiting werkt en wat voor soort aansluiting daar zit? DIA geeft aan dat de lijst tot op heden inzichtelijk is via ELLIS, maar daar hebben alleen helpdesk medewerkers toegang toe. Het betreffende html document kan beschikbaar gesteld worden voor publicatie. Er wordt met Rob van den Bos overlegd hoe de lijst het best kan worden gepubliceerd voor docenten (via Blackboard?).

4. Presentatie FGG over gebruik van ICT in het nieuwe curriculum Erasmusarts 2007

Mathijs Doets van OIG (FGG) heeft een presentatie verzorgd over de opzet van het nieuwe curriculum Erasmusarts en de thema’s binnen dit curriculum. Daarbj is aandacht besteed aan de ErasmusArts op Blackboard. Deze presentatie is hier te vinden.

Frank Diepmaat van OIG (FGG) heeft aansluitend een presentatie gegeven over het proces van tentamenverwerking en -analyse in Erasmusarts en het softwarepakket TiaPlus toegelicht, waarmee zowel multiple choice als open vragen kunnen worden geanalyseerd. Deze presentatie is hier te vinden.
Roel Verkooyen (Klinische microbiologie) heeft een presentatie gehouden over het gebruik van COO-programma's en ICT in thema 2.1 en toekomstplannen voor het gebruik van ICT binnen het onderwijs bij FGG.

5. Rondvraag en sluiting

Het volgende platform is op 20 maart 2003 (12.00 tot 14.00 uur).