Verslag ICTO platform 6 november 2003

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

 • FEW is bezig met het opzetten van online onderwijsevaluaties aan de hand van een beperkt aantal standaard evaluatievragen. Voor de online afname zal Blackboard of E-valuation gebruikt worden.
 • FB heeft een licentie voor het pakket E-valuation.
 • DIA meldt dat een eerste versie van de nieuwe algemene EUR portal in de lucht is (portal.eur.nl). Hiermee is de toegang tot bijvoorbeeld de bestanden van de UB onafhankelijk geworden van de eigen internet-provider. Inloggen gebeurt op basis van de persoonlijke ERNA-gegevens.
 • Psychologie voert om de vijf weken online onderwijsevaluaties uit. De respons is bijna 100%.
 • Psychologie: binnenkort wordt het SURF project ZAP afgerond. De ontwikkelde ZAP-jes zijn verkocht aan een Amerikaanse uitgeverij.
 • Inmiddels heeft SURF de aanvraag van het project VIPs goedgekeurd. (VIPs staat voor Communicatieve vaardigheden in Psychodiagnostiek). Psychologie is trekker van dit project. Het doel van het project is de ontwikkeling van interactief leermateriaal voor de verwerving van (communicatieve) vaardigheden die van belang zijn bij psychodiagnostiek.

Overige mededelingen

 • De aanvraag voor het SURF-project Webspijkeren is niet goedgekeurd. UvA is penvoerder van dit project, FEW participant.
 • Het SURF-project Digit@le Did@ctiek is op 1 oktober afgerond. SURF heeft subsidie toegekend om dit project voort te zetten tot 1 januari 2005. Aan planvorming wordt gewerkt. EUR / OECR is penvoerder van dit project.
 • Voor een overzicht van goedgekeurde SURF-projecten, zie: http://www.surf.nl/actueel/index2.php?oid=176.

Congressen

 • De SURF Onderwijsdagen, 18 en 19 november in Den Haag (zie www.surf.nl/owd2003)

3. Gebruik Blackboard bij FEW in 2002-2003 (Guus Eilers)

Guus geeft een overzicht van het gebruik van Blackboard binnen FEW. In zijn presentatie laat hij zien in welke mate de docenten van FEW de verschillende functies van Blackboard gebruiken. De faculteit ziet belangrijke pluspunten in Blackboard, maar heeft ook nog enkele wensen.

4. Demonstratie gebruik Lectora

Bij het vak Wetgevingsleer (FR) en bij het Werkboek voor competenties voor de parttime opleiding Bestuurskunde (ESSB) zijn interactieve toepassingen in Lectora ontwikkeld. Karen Jager demonstreert deze toepassingen. Ronald Hos zal het building block van Lectora naar Blackboard bekijken, bijvoorbeeld of het mogelijk is om resultaten vanuit Lectora in het Gradebook van Blackboard te schrijven. Er is nog een beperkt aantal licenties van Lectora voor belangstellenden beschikbaar.

5. Presentatie en discussie ICTO-systemen aan de EUR

Op verzoek van de ICTO Stuurgroep heeft Maarten van de Ven een overzicht opgesteld van ICTO systemen die aan de EUR gebruikt worden. Dit overzicht wordt gepresenteerd en aan de hand van twee stellingen besproken.
De ene stelling had betrekking op elektronische studiegidsen. Binnen de EUR worden hiervoor verschillende systemen gebruikt: Osiris Online (alle faculteiten), Silva/Zope (ESSB, FW en de internationale opleiding van FB), SIN Online (FB, FHKW, FR en ESHPM), Frontpage (FEW) en Psyweb (Psychologie). Uit de discussie kwam als belangrijkste punt naar voren dat er een goede koppeling tussen de systemen zou moeten zijn, met name tussen enerzijds Osiris en anderzijds de andere systemen. Alle opleidingen gebruiken Osiris, maar de meeste hebben hierin slechts beperkte cursusbeschrijvingen opgenomen. In principe is Osiris geschikt voor meer uitgebreide cursusbeschrijvingen.

De andere stelling had betrekking op de overlap tussen verschillende systemen in het ondersteunen van enerzijds onderwijsadministratieve functies en anderzijds functies in het primaire onderwijsproces. Hierbij werd vooral ingezoomd op SIN Online en Blackboard, die beiden een breed scala aan functies bieden die elkaar overlappen. Faculteiten verschillen sterk in de keuzes die ze hierin maken: sommige faculteiten doen het meest met Blackboard, andere gebruiken Blackboard en SIN Online in gelijke mate en weer andere maken weer vooral gebruik van SIN Online. Hierin lijkt voorlopig weinig te veranderen.
Tijdens de discussie zijn twee meer algemene gezichtspunten naar voren gebracht:

 • Het gebruik van onderwijssystemen zou moeten worden bekeken vanuit een brede visie op informatievoorziening. De informatiestromen binnen de universiteit en tussen de universiteit en de buitenwereld gaan veel verder dan alleen onderwijsgebonden informatie.
 • Momenteel wordt op verschillende plekken in de wereld gewerkt aan het opzetten van internationale standaarden, zoals IMS, XML en SCORM. Commerciële systemen als Blackboard haken op deze ontwikkelingen in. Het is de vraag hoe de universiteit hiermee om zou moeten gaan.

6. Volgende platform

Data ICTO Platform 2004

 • Donderdag 22 januari 2004 (12.00 tot 14.00 uur)
 • Donderdag 18 maart 2004 (12.00 tot 14.00 uur)
 • Donderdag 13 mei 2004 (12.00 tot 14.00 uur)
 • Donderdag 1 juli 2004 (12.00 tot 14.00 uur)
 • Donderdag 23 september (12.00 tot 14.00 uur)
 • Donderdag 25 november (12.00 tot 14.00 uur)

7. Sluiting

Agendapunten voor het volgende platform kunnen worden aangemeld bij Gerard Baars (baars@oecr.nl), secretaris van het ICTO Platform.