Verslag ICTO platform 8 juli 2003

1. Opening

Berry Nijveld en Karen Jager (beide OECR) zijn voor het eerst aanwezig bij het ICTO Platform.

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen faculteiten

  • FEW heeft samen met de UVA en de UM het project Webspijkeren (inhoud: remediërend onderwijs wiskunde) ingediend als Onderwijsvernieuwingsproject bij SURF (contactpersoon voor de EUR is Fons van Engelen)
  • Erasmus MC heeft samen met de RUG het project Toepassing van een elektronische leeromgeving in de klinische fase van de artsopleiding (communicatie opleiders, ziekenhuizen, co-schappers) ingediend als Onderwijsvernieuwingsproject bij SURF (contactpersoon Gosse Romkes)
  • FR is bezig met het schrijven van de SURF-tender aanvraag Virtuele stad (contactpersoon Rudi Holzhauer)
  • Psychologie heeft samen met de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Twente het project VIPs (Communicatieve Vaardigheden In Psychodiagnostiek) ingediend als Onderwijsvernieuwingsproject bij SURF (contactpersoon Henk van der Molen).
  • De EUR participeert in een werkgroep Internationalisering en ICT. De bedoeling van deze werkgroep is om ervaringen op dit gebied te verzamelen en te verspreiden. Indien er interessante toepassingen vanuit de EUR zijn op dit gebied dan kunnen deze gemaild worden naar Karen Jager (jager@oecr.nl). Meer informatie is te vinden op http://e-learning.surf.nl/e-learning/artikelen/1855.
  • Desiree Schipper geeft aan dat er gesproken is over het instellen van een weekenddienst voor het in de lucht houden van Blackboard. Osiris online is een tijdje uit de lucht geweest, maar de update draait nu goed.
  • De EUR kan zich tijdens de SURF Onderwijsdagen (18 en 19 november 2003) presenteren op de onderwijsmarkt. Dit betekent dat ICT-produkten en tools die op de EUR worden gebruikt kunnen worden gepresenteerd. Faculteiten die produkten willen presenteren kunnen zich aanmelden bij Gerard Baars (baars@oecr.nl).
  • Het OECR heeft handleidingen voor docenten geschreven (korte en lange versie) voor het gebruik van de projectievoorzieningen in werk- en collegezalen. Deze handleidingen zijn naar MTB gestuurd. MTB zorgt voor verspreiding van de handleidingen in de zalen en op het web. De handleidingen zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Congressen

3. Discussie onderwijsweb LIA (vervolg ICTO Platform 22 mei 2003)

De platformleden vinden het onderwijsweb van LIA een mooi systeem, maar vinden dat er teveel functionaliteiten in zitten die Blackboard ook heeft. De verschillende systemen op de EUR zouden via het onderwijsweb goed op elkaar kunnen worden afgestemd. LIA geeft aan dat het de bedoeling is om de informatie van het onderwijsweb en Blackboard te synchroniseren. De faculteiten zijn geïnteresseerd in de functionaliteiten van het onderwijsweb die aanvullend zijn op de bestaande systemen.

4. Blackboard 6: Stand van zaken

Er is een migratieplan Blackboard6 geschreven. Er wordt aangegeven dat DIA de pilot Blackboard en LCMS op de langere termijn schuift. Begin augustus wordt hierover met DIA gesproken. In het platform wordt benadrukt dat de pilot Blackboard snel moet plaatsvinden om docenten bij het gebruik van Blackboard6 te kunnen ondersteunen en om studenten hieraan te laten wennen. Vanuit het platform wordt nadrukkelijk aan DIA verzocht om bij de platform-vergaderingen aanwezig te zijn.

5. Presentatie resultaten werkgroep websurveys

FEW gaat werken met het programma E-valuation. Dit programma wordt al bij FB gebruikt. Andere geïnteresseerde faculteiten kunnen contact opnemen met Ruud Smit (r.smit@fbk.eur.nl).

6. Lectora

In het kader van het LCMS-project is de auteurstool Lectora aangeschaft als aanvulling op Blackboard voor het ontwikkelen van interactief, multimediaal onderwijsmateriaal. In de bijgevoegde PowerPoint-presentatie staat hoe online content wordt ontwikkeld. Geïnteresseerden in de auteurstool Lectora kunnen contact opnemen met Karen Jager (jager@oecr.nl). Door het OECR wordt ondersteuning geboden bij het werken met Lectora.

7. Digit@le Did@ctiek

Het project Digit@le Did@ctiek (http://www.digitaledidactiek.nl) loopt op 1 oktober a.s. af. Een aantal IDEEën uit het project (waarin docenten worden ondersteund bij het didactisch gebruik van ICT/ Blackboard in het onderwijs) is in een boekje gezet dat onder platformleden is uitgedeeld. Wanneer u Blackboard op een interessante heeft toegepast en u samen met het OECR een IDEE hierover wilt schrijven dan kunt u contact opnemen met Gerard Baars (baars@oecr.nl). Aan de faculteiten wordt gevraagd om het project Digit@le Did@ctiek onder de aandacht van docenten te brengen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een continueringsplan om het project ook na 1 oktober a.s. te vervolgen. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de EUR tot nu toe wordt gevraagd de elektronische enquête over het project Digit@le Did@ctiek in te vullen (http://www.surveyor.tbm.tudelft.nl/survey.asp?s=01023104076079).
Wanneer u nog geen boekje heeft ontvangen kunt u een exemplaar ophalen bij het OECR (A 2-5).

8. Rondvraag en sluiting

Het volgende ICTO Platform is op donderdag 4 september van 12.00 tot 14.00 uur. Locatie en agenda volgen t.z.t.