Verslag ICTO platform 22 januari 2004

1. Opening

2. Mededelingen faculteiten, actualiteiten en congressen

Mededelingen en actualiteiten

 • FEW (contactpersoon Guus Eilers) is bezig met een experiment om de onderwijsevaluaties via Blackboard af te nemen. Guus zal hier in een platform-vergadering over rapporteren
 • FB (contactpersoon Ruud Smit) gebruikt het programma E-valuation voor online enquêtes en voor het analyseren van data uit de enquêtes.
 • FR (contactpersoon Richard de Mulder) biedt alle scripties van studenten vanaf 1995 via de UB elektronisch aan. Op een van de volgende ICTO-platform-vergaderingen wordt hierover een presentatie gegeven.
 • Maarten van de Ven heeft – volgens plan – voor het EUR-brede project Samenwerken aan ICT een tussenrapportage opgesteld. Deze rapportage is inmiddels goedgekeurd door de ICTO Stuurgroep. Maarten heeft vanuit de stuurgroep de opdracht gekregen om onderzoek te doen hoe de verschillende systemen binnen de EUR het best op elkaar kunnen aansluiten (OSIRIS, Blackboard, SIN Online). T.z.t. worden de uitkomsten op het platform besproken.
 • Voor Blackbboard6 zijn de servers en de kast besteld. Op dit moment is de testserver al beschikbaar. In mei is de productieserver voor docenten beschikbaar. Het volgende platform staat Blackboard6 op de agenda.
 • De pilot LCMS is nog niet gestart. Wat ontbreekt is een platform waarop het kan draaien. De UB heeft plannen om tijdelijk de pilot LCMS te hosten. DIA geeft aan dat ze na mei 2004 (na installatie BB6) aan de slag kunnen gaan met LCMS. De licentie voor HIVE is gekoppeld aan het gebruik van HIVE.
  De pilot met HIVE is een serieus aandachtspunt, ook in verband met de planning van het SWICT-project.
 • Het project Digit@le Did@ctiek (http://www.digitaledidactiek.nl) is op 1 oktober 2003 formeel afgerond. SURF heeft in haar eindoordeel het project als zeer succesvol betiteld. Op de site zijn 104 concrete IDEEën te vinden die docenten kunnen gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van hun onderwijs waarbij ze e-learning-middelen willen gebruiken. De site telt bijna 1000 leden.
  Het project Digit@le Did@ctiek wordt tot 1 januari 2005 voortgezet. Belangrijkste aandachtspunten zijn: ontwikkeling nieuwe IDEEën, organiseren workshops rondom thema’s op de site (zoals online interactieve werkvormen, online samenwerken) en het opwaarderen van de site naar een e-journal.
  SURF Platform ICT en Onderwijs schrijft binnenkort de call for tender 2004 uit. Op 17 februari a.s. is de eerste informatiebijeenkomst, 17 mei is de deadline voor het indienen van voorstellen (meer info komt op http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index.php).
 • Op 10 februari a.s. is de call for tender dienstenprojecten DARE 2004. Doel van deze tender is om direct of indirect de vulling van de repositories te stimuleren. Er kunnen projecten worden ingediend die de invoer van onderzoeksmateriaal bevorderen en projecten rond toepassingen waarbij materiaal uit de repositories voor specifieke doelen en doelgroepen wordt ontsloten en gebruikt (meer info op http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index2.php?oid=89). De UB zal een tender-aanvraag indienen.
 • Op de site van de UB is de kennismakingsmodule met de UB beschikbaar. Deze module is gemaakt in Lectora (zie http://www.eur.nl/ub/ubnieuw/index.html).

Congressen en studiedagen

3. Demonstratie Learning Content Management Systeem (LCMS) Psychologie

Wilco te Winkel (tewinkel@essb.eur.nl) heeft een presentatie verzorgd over het LCMS dat bij de opleiding Psychologie (ESSB) wordt gebruikt. Vanuit verschillende oogpunten (student, docent, management) is het een interessant systeem.

In de bijgevoegde PowerPoint-presentatie staat informatie over de uitgangspunten en beweegredenen om het LCMS te gebruiken, de voordelen voor de opleiding Psychologie, en het werkproces en enkele concrete resultaten van het LCMS. Centraal wordt het LCMS binnen de opleiding Psychologie door twee medewerkers gevuld. Al het onderwijsmateriaal wordt bij Psychologie digitaal uitgegeven. De UB is een belangrijke partner, omdat het vanuit het oogpunt van de financiën zaak is om zoveel mogelijk online abonnementen af te sluiten. Het systeem draait platform-onafhankelijk.

Van belang bij een LCMS is om het beheer centraal te regelen. Je moet ook van tevoren al het onderwijsmateriaal in beeld hebben. Het LCMS kan vooral ondersteunend werken in de Bachelorfase van de opleiding, omdat studenten in deze fase veel onderwijsmateriaal krijgen aangereikt.
Het inbrengen van materialen in een LCMS kan veel tijd kosten bij grotere faculteiten. Een stapsgewijze invoering is hier realistischer.

4. Discussie over EUR portal

In het platform is een discussie gevoerd over het gebruiksgemak van de EUR-portal (http://portal.eur.nl) voor studenten. De bedoeling van de EUR-portal is om het onderwijs toegankelijker te maken, ook voor studenten. De gebruikerskant moet transparant en gebruikersvriendelijk zijn: gebruikers moeten bijvoorbeeld geen last hebben van scripts. Vanuit DIA is voor dit punt expliciete aandacht.

Vanuit het platform wordt aangegeven dat de EUR-portal voor onderzoekers een interessante ingang biedt, maar dat het ook van belang is om de portal eens vanuit het oogpunt van de student te bekijken. Vanuit de faculteiten wordt aangegeven dat het wenselijk zou zijn om met één login vanuit verschillende perspectieven verschillende ingangen te creëren, zodat alle gebruikers op maat bediend kunnen worden.
Een voorbeeld: Een student wil een online artikel uit de DLO halen. Deze student maakt zich kenbaar in de DLO. Daarna is het wenselijk voor de student dat de (elektronische bronnen van de) UB een integraal onderdeel vormt van de leeromgeving. Vooral voor studenten in de Bachelorfase van de opleiding zou dit interessant zijn omdat in deze fase door veel faculteiten nog informatie (artikelen, boeken, overige materialen) aan de studenten wordt aangedragen.
Het is in dit voorbeeld voor de leden van het platform niet gebruiksvriendelijk als studenten het internetadres http://portal.eur.nl moeten gebruiken om eerst door de EUR-portal vereiste autenticatie-ronde te komen.

Kernpunt van de discussie is om de wensen van de faculteiten op dit punt te inventariseren. Dit punt komt op het volgende platform terug. Jan Jüngen (UB), Wilco te Winkel (ESSB) en Gerard Baars bereiden ism DIA dit agendapunt voor de volgende keer voor.

5. Rondvraag en sluiting

Richard de Mulder geeft aan dat de overgang naar Tiscali vanuit een andere ADSL-aanbieder 6 weken kan duren. DIA geeft aan dat er een wettelijke verplichting is dat dit maximaal 6 weken mag duren.

Het volgende ICTO Platform is op 18 maart 2004. Onderwerpen zijn:
- Blackboard6-demonstratie
- Presentatie over draadloze communicatie binnen de EUR
- Discussie over EUR-portal (vervolg)

Alle leden worden gevraagd zich van tevoren aan te melden ivm lunch en ruimte.