Verslag 8 september 2005

1. Opening

2. Mededelingen en bijeenkomsten

Mededelingen

  • Rob Kampman (FR) geeft aan dat SIN Online vanaf 1 september 2005 op de hele EUR-campus is geïmplementeerd. De implementatie is soepel verlopen. Erasmus MC maakt geen gebruik van SIN Online.
  • Francoise van der Meulen (ESSB) geeft aan dat er nieuwe PC-zalen voor studenten zijn ingericht in het T-gebouw. Binnen ESSB wordt een PC met Microsoft Mediacenter gebruikt door docenten om tv en video te bekijken en op te nemen. De eerste ervaringen zijn erg positief.
  • De komende maanden wordt het grassrootsproject op de EUR uitgevoerd. Het thema is ‘Gebruik van video in het onderwijs’. Karen Jager begeleidt de docenten van de deelnemende faculteiten (Erasmus MC, FR en FB) vanuit het OECR. In de eerste helft van 2006 worden de resultaten van en ervaringen met de grassrootsprojecten gepresenteerd op het platform.
  • Karen Jager (OECR) geeft aan dat docenten zich nog steeds kunnen opgeven voor begeleiding bij het ontwikkelen van een interactieve vakinhoudelijke module met behulp van het programma CALI. CALI is een flexibel en gebruiksvriendelijk programma dat specifiek ontworpen is voor gebruik door docenten. Docenten kunnen met dit programma eenvoudig een rijke leeromgeving creëren met onder andere tekst, diverse vraagvormen, afbeeldingen, video, geluid, grafieken en tabellen. Geïnteresseerde docenten (1 à 2 per faculteit) kunnen zich melden bij Karen (jager@oecr.nl). Meer informatie over dit begeleidingstraject kunt u hier vinden.

Bijeenkomsten

3. Presentatie over Checkmate (Frank Diepmaat & Roel Verkooyen, Erasmus MC)

Checkmate is het nieuwe tentamenverwerkingssysteem van de opleiding Geneeskunde. Het systeem is ontwikkeld door de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (Erasmus MC). Het voorziet in een scan-, nakijk-, inzage- en archiefprogramma voor de antwoorden op meerkeuze –en open vragen. Verder zijn er koppelingen gerealiseerd met Osiris, TiaPlus (tentamenanalyse programma) en PersInf (personeelssysteem) en is er een managementsysteem gebouwd, waarmee alle processen rond tentamenverwerking kunnen worden gemonitord. In de bijgevoegde PowerPointpresentatie is achtergrondinformatie over en een demonstratie van Checkmate te vinden.

De leden van het ICTO Platform geven aan dat checkmate een perfect systeem is om problemen rondom de organisatie van het hele tentamenproces (van voorbereiding tot nazorg) op te lossen. Vanuit het Platform wordt geopperd dat het afnemen van tentamens via de computer nog een extra efficiëntieslag kan opleveren. In de praktijk geeft op dit moment vooral de capaciteit van computerzalen een probleem.
Checkmate wordt de komende maanden verder geoptimaliseerd zodat het begin 2006 werkt op de beoogde manier. Faculteiten die geïnteresseerd zijn kunnen zich daarna bij Erasmus MC melden.
Meer informatie over Checkmate is op te vragen bij Frank Diepmaat (f.diepmaat@erasmusmc.nl) en Roel Verkooyen (r.verkooijen@erasmusmc.nl).

4. Reactie van de faculteiten op de aanbevelingen vanuit de ICT Monitor (zie http://www.eur.nl/icto/rapportages)

Aanbeveling 1: De toepassing van ICT in het onderwijs moet meer aandacht krijgen in het centrale en facultaire onderwijsbeleid
Deze aanbeveling wordt ondersteund vanuit het ICTO Platform. Er wordt aangegeven dat op dit moment niet duidelijk is welke ambities de EUR op dit terrein heeft. Er zou een gezamenlijke strategie moeten worden ontwikkeld om het innovatief gebruik van ICT door docenten verder te stimuleren. Ook moet de visie op het gebruik van ICT in het onderwijs inhoudelijk meer gekoppeld worden aan het onderwijs(kundige) beleid van de EUR/ de faculteiten.

Aanbeveling 2: De verschillende systemen moeten beter op elkaar afgestemd worden
De verschillende faculteiten onderschrijven dat het synchroniseren van de verschillende systemen (Blackboard, SIN Online en OSIRIS) gerealiseerd moet worden. Single sign on moet snel gerealiseerd worden. Hetzelfde geldt voor het synchroniseren van usernames (bijvoorbeeld allemaal met of zonder @EUR.NL) en het synchroniseren van inschrijvingen voor cursussen, werkgroepen en tentamens. Ook moet een duidelijk plan per faculteit (later EUR-breed?) worden gemaakt hoe de verschillende systemen in de praktijk door de docenten moeten worden ingericht en gebruikt, zodat het gebruik voor studenten transparant en eenduidig is.

Aanbeveling 3: Er moeten voldoende werkplekken voor studenten zijn en studenten moeten op elke plek toegang hebben tot hun bestanden en andere relevante informatie
Het aantal werkplekken blijft een aandachtspunt voor de faculteiten.
Het flexibel maken van de werkplekken voor studenten van andere faculteiten is vooral een organisatorisch en financieel probleem. Vanuit technisch oogpunt is dit geen probleem.

Aanbeveling 4: Docenten moeten meer tijd en begeleiding krijgen voor de verbetering van de ICT voor hun deel van het onderwijs
De faculteiten vinden deze aanbeveling vanzelfsprekend. Persoonlijke aandacht en begeleiding van docenten vinden de faculteiten van fundamenteel belang.

5. Volgende ICTO Platform

Het volgende ICTO Platform vindt plaats op donderdag 17 november a.s. van 12.00 tot 14.00 uur in A 1-26.
Agendapunten voor het ICTO Platform kunt u aanmelden bij Gerard Baars (baars@oecr.nl), secretaris van het platform.