Verslag 30 november 2006

1. Opening en mededelingen

 • Korte evaluatie ICTO Platform:
  Het ICTO Platform wordt nuttig bevonden. De functie van het platform is vooral die van het presenteren van interessante zaken en het ontmoeten van faculteiten om samen informatie uit te wisselen. De afstemming met de stuurgroep kan beter;
 • Tentamens op PC bij FR
  Bij FR wordt nagedacht om de PC grootschaliger in te zetten bij het afnemen van tentamens. Hiervoor is binnen de faculteit een notitie geschreven. Wat nodig is zijn ruimtes met 250 computers waar de afname kan plaatsvinden;
 • Vanuit de stuurgroep wordt aangegeven dat FR en FEW nog geen plan hebben ingediend voor docentprofessionalisering op het gebied van ICTO. De andere faculteiten hebben al een plan ingediend.
  Daarnaast heeft de stuurgroep recent een plan over e-coaching van de opleiding Psychologie ontvangen.

2. Presentatie project SCALE (Mathijs Doets, Erasmus MC)

Het Erasmus MC heeft de afgelopen 2 jaar samen met drie andere Universitair Medische Centra (LUMC Leiden, UMC St. Radboud Nijmegen en UMC Utrecht) deelgenomen aan het door de stichting SURF gefinancierde project Study Coach And Learning Environment (SCALE). Binnen dit project wordt al het medisch Computer Ondersteund Onderwijs (COO) materiaal van deze instellingen samengebracht in een landelijke database en gekoppeld aan een elektronische studiecoach om studenten op basis van hun persoonlijke geschiedenis een advies te geven welke programma's ze zouden kunnen gebruiken. In de database zijn inmiddels ruim 700 programma's ingevoerd en geklasseerd volgens een in het project ontwikkelde classificatie. Deze classificatie kent een technische tak, een onderwijskundige tak en een medisch inhoudelijke tak. Een andere belangrijke doelstelling van het project is het uitwisselen van COO-materiaal ontwikkeld door verschillende instellingen. Tot voor kort was er geen actueel en volledig overzicht van materiaal, waardoor docenten niet op de hoogte waren van materiaal bij andere instituten. Dankzij dit project gaan meer en meer opleidingen elkaars materiaal gebruiken.

De content binnen SCALE is gratis te gebruiken. De URL waarop al het materiaal is te vinden: http://www.medischonderwijs.nl. Erasmus MC biedt via een building block van Blackboard (Rich URL) de content van deze site binnen Blackboard aan.

De PowerPoint presentatie over dit agendapunt is hier te vinden.

3. Discussie over het detecteren en voorkomen van fraude en plagiaat in een digitale omgeving

Op de EUR wordt vooral Safe Assignments gebruikt om fraude en plagiaat van studenten te detecteren. Het gebruik van en de bevindingen met de programma’s zijn als volgt:

 • Bij FEW gebruiken sommige docenten Safe Assignments. Uit een test blijkt dat docenten enthousiast zijn over deze software;
 • Bij FR is niet helder hoe veel docenten Safe Assignments of andere software gebruiken. Uit een steekproef blijkt wel dat docenten die het wel gebruiken tevreden zijn over de controle tussen opdrachten, echter niet over de controle met externe bronnen;
 • Bij FHKW gebruiken niet alle docenten Safe Assignments;
 • Bij EMC speelt het probleem niet erg, omdat studenten weinig scripties schrijven;
 • Bij RSM voeren docenten fraude en plagiaatcontroles uit op vrijwillige basis. Het kost de docenten erg veel extra tijd;
 • Bij Psychologie wordt Safe Assignment gebruikt. In het OER is geregeld dat cijfers toegekend worden op voorwaarde dat het een uniek produkt betreft. Expliciet is opgenomen dat het toegekende cijfer achteraf ongeldig wordt verklaard indien blijkt dat het een niet uniek produkt betreft;
 • Bij Bestuurskunde en Sociale Wetenschappen wordt van docenten verwacht dat zij wekstukken en scripties screenen met behulp van Safe Assignments. Sommige docenten vinden dat dit te veel tijd kost. Wanneer fraude wordt geconstateerd volgt een fraudezitting bij de examencommissie.

In het algemeen worden door de faculteiten vraagtekens gezet bij de dekkingsgraad van fraude en plagiaatsoftware zoals Safe Assignments. Ook is er bij veel faculteiten geen duidelijk beleid hoe de software moet worden ingezet, hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd en hoe de examencommissie met de resultaten moet omgaan. Daarbij komt dat bij juridische toetsing van fraude en plagiaatgevallen lastig is vast te stellen of overeenkomsten in verslagen door overleg tot stand zijn gekomen of door simpelweg kopiëren.
Een aantal faculteiten is dan ook van mening dat de oplossing van deze problematiek in een andere hoek moet worden gevonden, namelijk in het onderwijs. Energie moet worden gestoken in het afnemen van tentamens in gecontroleerde omstandigheden. Bepaalde tentamenvormen die gevoelig zijn voor fraude, zoals take home tentamens, moeten wellicht een andere vorm krijgen. Verder moeten studenten intensief worden begeleid bij opdrachten waarbij de interactie en voortgang wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in een digitaal portfolio. Hierdoor houdt de docent/ opleiding goed zicht op de voortgang van de student.

4. Data ICTO Platform eerste helft 2007

 • Donderdag 8 maart 2007 van 12.00 tot 14.00 uur in A1-26 (Ontvangstruimte)
 • Donderdag 24 mei 2007 van 12.00 tot 14.00 uur in A1-26 (Ontvangstruimte)