Verslag 24 mei 2007

1. Opening en mededelingen

 • Leden van het ICTO Platform geven aan dat er interesse is in meer informatie over “nieuwe” / andere leeromgevingen, zoals SAKAI. Dit punt wordt in het najaar geagendeerd;
 • Psychologie is bezig om samen met SURF een koppeling te realiseren tussen LDAP en A-select. Hierdoor zullen binnen Psyweb direct de diensten van SURF beschikbaar zijn;
 • Erasmus MC is samen met RSM en FR bezig met de selectie van een itembanksysteem (om tentamenitems in op te slaan). Twee pakketten (Question Mark Perception & Test Vision) zijn uitgebreid bekeken. Voorlopig gaat een lichte voorkeur uit naar QMP;
 • Binnen de EUR wordt de behoefte aan grote computerzalen (o.a. voor grootschalige afname van tentamens via de computer) bij de verschillende faculteiten onderzocht. FR en RSM hebben eerder aangegeven hier veel behoefte aan te hebben;
 • Nicoline Lodeweges (OOS) geeft aan dat bij SURF geen grassrootsproject is ingediend in het kader van Studie en Handicap. Vanuit de faculteiten wordt op dit moment weinig prioriteit aan dit onderwerp gegeven. Uit een inventarisatie bij studenten met dyslectie op de EUR is gebleken dat simpele aanpassingen aan de digitale leeromgeving (zoals uniformisering in lay-out, standaardisering gebruik DLO) al veel kunnen helpen. Nicoline geeft aan dat faculteiten die alsnog aandacht aan dit onderwerp willen besteden zich bij haar kunnen melden (n.lodeweges@oos.eur.nl).
 • Uit een korte evaluatieronde blijkt dat leden van het ICTO Platform het platform graag minimaal een jaar willen voortzetten. Het Platform wordt aangeduid als zinvol en waardevol. Wel wordt meer input van de stuurgroep gevraagd. Ook het inbrengen van de onderwerpen in de eigen faculteit verdient aandacht.

2. Scriptie-volgsysteem FR (Peter van der Landen)

 • Recent is SIN Online op verzoek van ESSB uitgebreid met het Scriptie-volgsysteem (functionaliteit Paper aanmaken). Doel van dit volgsysteem is inzicht te krijgen in de voortgang van scripties die studenten maken. Daarnaast levert het systeem een overzicht van het aantal scripties dat elke docent binnen de opleiding begeleidt. Het systeem is ontworpen om studenten en docenten te helpen bij het op gang houden van het scriptieschrijfproces. Daarnaast kunnen 'supervisors' op een eenvoudige manier een overzicht krijgen van de voortgang van de scripties binnen een opleiding. Er is tevens een koppeling met Safe Assignments, waardoor scripties direct op fraude kunnen worden gecontroleerd. Het systeem biedt de mogelijkheid om afgeronde scripties automatisch te archiveren in de bibliotheek.
  Binnen het platform reageren coördinatoren enthousiast op het systeem, omdat ze een mooi overzicht kunnen krijgen over de voortgang van de scripties van alle studenten. Vooral de managementinformatie die het systeem oplevert wordt positief gewaardeerd. Docenten reageren wat minder enthousiast; vooral “het van bovenaf meekijken” wordt als minder prettig ervaren.

3. Integraal Beheer Studentenproducten Psychologie (Wilco te Winkel, Arjen Karel)

 • Kern van het Integraal Beheer Studentenproducten (onderdeel Psyweb) is het elektronisch uploaden van studentenprodukten van (groepjes) studenten, het elektronisch distribueren ervan naar de beoordelaars, het invullen van elektronische beoordelingsformulieren door deze beoordelaars, en uiteindelijk het elektronisch distribueren van beoordelingen en beoordelingsformulieren naar de studenten. Parallel aan dit proces kan een plagiaatscan worden uitgevoerd, en worden de studentprodukten tesamen met de beoordelingsformulieren elektronisch gearchiveerd. De docent kan alle cijfers exporteren, eventueel nabewerken (verschillende wegingen etc) en inlezen in Osiris.
  Binnen Psychologie werken alle docenten volgens bovenstaande systematiek, waardoor bij accreditatie/ visitatie alle informatie over alle studenten direct beschikbaar is.
  In de bijgevoegde PDF-file is meer informatie over deze presentatie te vinden.

4. Tentamenverwerkingssoftware Tentamen (Frans Verweijen, DIA)

 • In deze presentatie is uiteengezet hoe via de recent ontwikkelde web-based applicatie Tentamen schriftelijk afgenomen multiple-choice en true/false vragen op een snelle manier automatisch verwerkt kunnen worden. Na het inlezen van de schriftelijke antwoordformulieren en het online invullen van algemene gegevens over het tentamen (vakcode, naam vak, naam docent, type tentamen, etc) verwerkt het programma automatisch alle antwoorden van studenten. Naast de cijfers voor de studenten worden allerlei psychometrische gegevens over de toets, zoals moeilijkheid en betrouwbaarheid, gegenereerd. Deze software wordt binnen het RISBO/ OECR gebruikt.

5. Data ICTO Platform tweede helft 2007

 • Donderdag 27 september van 12.00 tot 14.00 uur
 • Donderdag 29 november van 12.00 tot 14.00 uur