Verslag 29 november 2007

1. Opening en mededelingen

Mededelingen faculteiten

  • Bij Erasmus MC is een pilotproject gestart om digitaal videomateriaal voor het onderwijs op te slaan (contactpersoon: Mathijs Doets)
  • FEW geeft aan dat binnen SIN Online een optie wordt ingebouwd om de aanwezigheid van studenten bij verplichte bijeenkomsten, zoals practica,  te registeren

Overige mededelingen

  • SURF heeft een nieuwe tender uitgeschreven: het Nationaal Actieplan E-learning (NAP). Doel van de NAP is met behulp van bestaande ict-middelen de instroom in het hoger onderwijs verbeteren, het studiesucces te verhogen, en de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Tot 5 maart 2008 kan samen met twee andere instellingen voor hoger onderwijs een plan bij SURF worden ingediend. Meer informatie is te vinden op http://www.surffoundation.nl/nap

2. Presentatie en discussie online afnemen van tentamens (Rob Kampman, FR & Willem de Vos, RISBO)

In deze presentatie is concreet ingegaan op de pilot die FR zeer recentelijk heeft uitgevoerd met het tussentijds, online afnemen van tentamens. Meer informatie over de opzet en achtergrond van de pilot is hier te vinden.

De pilot die FR heeft uitgevoerd is uitgebreid geëvalueerd. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat studenten door het tussentijdse online tentamen, waarbij ze 2 van de 10 punten van het eindcijfer konden verdienen, eerder zijn gaan studeren. Veel (de meeste!) studenten willen wel graag op de computer tentamen doen (dat geldt i.i.g. voor mc-tentamens). De meeste studenten willen vaker op de computer tentamen doen. De aarzeling die veel studenten hebben om een openvraagtentamen op de computer te doen is waarschijnlijk gelegen in het feit dat ze daar nog geen ervaring mee hebben. Dat(b)lijkt ook uit de pilot die we vorig jaar met openvraagtentamens hebben gehouden.
Specifieke informatie over de uitgevoerde evaluatie inclusief resultaten is hier te vinden.

3. Presentatie en discussie gebruik wiki bij groepsopdrachten (Mathijs Doets & Mary Dankbaar, Erasmus MC)

In deze presentatie is ingegaan op het gebruik van een wiki in Blackboard ter ondersteuning van groepsopdrachten. Bij Erasmus MC is in het derde jaar van de geneeskunde-opleiding een wiki gebruikt ter ondersteuning van een opdracht, waarbij studenten in groepjes van 12 een fictieve patiëntencasus moesten schrijven. Daarbij werd gebruikt gemaakt van het building block 'Learning Object Team LX' binnen Blackboard.

Uit de evaluatie van deze opdracht is gebleken dat studenten minimaal in de wiki hebben samengewerkt. Ook vonden studenten het leereffect van de groepsopdracht te gering. Wellicht zijn deze punten te wijten aan de grootte van de groepen en de inhoud van de opdracht. In het volgende collegejaar zal de opdracht daarom in aangepaste vorm opnieuw worden aangeboden en zal opnieuw een evaluatie worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de pilot die dit jaar is uitgevoerd, inclusief de evaluatiegegevens, is in de bijgevoegde PowerPoint presentatie te vinden.