Verslag 8 maart 2007

1. Opening en mededelingen

Mededelingen faculteiten

 • Erasmus MC gaat vanaf 1 september 2007 SIN Online gebruiken. Vanaf dat moment gebruiken alle faculteiten van de EUR SIN Online;
 • FR heeft een nieuwe functionaliteit aan SIN Online toegevoegd: Het scriptie communicatie systeem. Hierover verzorgt Rob Kampman op het platform van 24 mei 2007 een presentatie;
 • Wilco te Winkel van ESSB participeert in een project van SURF om de diensten van SURF met single sign-on uit te leveren aan studenten (van de EUR).

Mededelingen ICTO Stuurgroep EUR

 • De facultaire projecten van FR in het kader van docentondersteuning op het gebied van ICTO zijn door de stuurgroep goedgekeurd. Hiermee hebben alle faculteiten een plan ingediend en zijn alle plannen goedgekeurd.

Congressen

 • 5 april 2007: Conferentie ‘Een nieuwe kijk op leeromgevingen: de toekomst in praktijk’. In deze conferentie wordt aan de orde gesteld hoe leeromgevingen in het onderwijs, opleidingen of daarbuiten ook in de toekomst een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de lerende, de docent, de onderwijsinstelling en de maatschappij. Plaats: Universiteit Twente, Enschede. Meer informatie over het programma, kosten en inschrijving op http://teletopa.utwente.nl/AAmodmed.nsf.
 • 18 april 2007: NL Portfoliodag over e-portfolio coaching. Plaats: Utrecht, Jaarbeurs. Meer informatie over programma en inschrijving voor deze gratis studiemiddag: http://www.surf.nl/smartsite.dws?id=12878&showinfo=true.

2. Software om online toetsen af te nemen (Arthur Oink, RSM; Annemiek Wieland, OECR; Rob Kampman, FR)

 • RSM heeft onderzoek gedaan naar softwarepakketten waarmee online toetsen kunnen worden afgenomen. Aanleiding hiervoor is het feit dat Blackboard te weinig mogelijkheden biedt om op een goede manier online toetsen af te nemen.
 • In de bijgevoegde powerpoint presentatie staat informatie over de onderzochte online toetspakketten. Voorlopig wordt geconcludeerd dat Question Mark Perception en in mindere mate TestVision voldoet aan de meeste eisen die vanuit RSM geformuleerd zijn. Er vindt de komende tijd nog nader onderzoek plaats. De ambitie van RSM is om op 1 september 2007 een toetssysteem geïmplementeerd te hebben, zodat het binnen het onderwijs gebruikt kan worden.
 • De behoefte aan een online toetssysteem met een onderliggende itembank leeft ook bij Erasmus MC en FR. Andere geïnteresseerde faculteiten kunnen zich melden bij Annemiek Wieland (wieland@risbo.eur.nl). Een aanvraag voor subsidie bij de ICTO Stuurgroep wordt voorbereid.
 • In aanvulling op dit agendapunt schetst FR de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het afnemen van tentamens via de PC op de EUR. FR voert hiervoor een onderzoek uit. Gewenst einddoel is een ruimte met 1000 werkplekken in het M-gebouw, waar studenten tentamens op de computer kunnen doen. Als tussenstap heeft FR het voornemen om een grote pilot uit te voeren, waarbij 300 studenten een tentamen op de computer maken. Hiervoor wordt een notitie voorbereid die in april aan het CvB wordt aangeboden. RSM heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze ontwikkeling. Andere geïnteresseerde faculteiten kunnen zich melden bij Rob Kampman (r.kampman@frg.eur.nl).

3.Nieuwe ronde grassrootsprojecten rond thema Digitale toegankelijkheid (Bernard den Boogert, OOS; Gerard Baars, RISBO/OECR)

 • Binnen het hoger onderwijs heeft 14% van de studenten een functiebeperking. Dit kan bijvoorbeeld zijn dyslexie, een lichamelijke beperking of een psychische beperking. Door vaak simpele ingrepen kunnen opleidingen studenten met een functiebeperking op een goede manier laten studeren. Ook bij het gebruik van ICT-middelen (zoals Blackboard, SIN Online) is het van belang om rekening te houden met deze studenten.
 • In het eerste deel van dit agendapunt is uiteengezet hoe opleidingen op de EUR in het onderwijs met ICT-middelen concrete maatregelen kunnen treffen om het studeren van studenten met een functiebeperking te vergemakkelijken. Als voorbeeld wordt gegeven dat voor studenten met dyslexie simpele ingrepen zoals aanpassing van het lettertype, de lettergrootte en de achtergrondkleur al grote voordelen kunnen opleveren. Ook het multimediaal aanbieden van materiaal kan grote voordelen opleveren.
 • In het tweede gedeelte van dit agendapunt is uiteengezet hoe de opleidingen kunnen meedoen met een grassrootsproject op dit gebied. De EUR heeft het voornemen om 10 kleine pilotprojecten uit te voeren rondom het thema Digitale toegankelijkheid. Doel hiervan is het verbeteren van de toegankelijkheid van onderwijs voor studenten met een functiebeperking met de inzet van ICT in onderwijs. Docenten / studenten/ opleidingen die hieraan mee willen doen krijgen gratis ondersteuning en een attentie na afloop. In de bijgevoegde powerpoint presentatie en in het tenderboekje is meer informatie te vinden over deze grassrootsprojecten. Geïnteresseerde faculteiten/ docenten kunnen zich opgeven bij Gerard Baars (baars@risbo.eur.nl).

4. Rondvraag en sluiting

 • Het volgende ICTO Platform vindt plaats op donderdag 24 mei 2007 van 12.00 tot 14.00 uur in A1-26. Agendapunten voor dit Platform kunt u aanmelden bij Gerard Baars, secretaris van het ICTO Platform (mail: baars@risbo.eur.nl / telefoon: 82887)