"OnderWIJS op weg"

Twee studiemiddagen naar de stand van zaken rondom ICT in het EUR-onderwijs en de richting die we daarbij willen uitgaan

Dinsdag 15 juni, 13.00-16.30 in zaal JB-50 (aansluitend is er een borrel) &
Dinsdag 22 juni, 13.00-16.30 in zaal JB-50 (aansluitend is er een borrel)

Sinds 2001 is het universiteitsbrede ICT-beleidsprogramma SWICT (SamenWerken aan ICT) van kracht. Eind vorig jaar verscheen het SWICT-rapport "Blended learning: trends in ICT en Onderwijs" (van de Ven & van Baalen, 2002) waarin trends in ICT en Onderwijs (ICTO) beschreven worden. In het kader van SWICT en op basis van dit rapport worden op dinsdag 15 juni en op dinsdag 22 juni twee studiemiddagen georganiseerd. De studiemiddagen zijn bedoeld voor iedereen op de EUR die iets te maken heeft met of geïnteresseerd is in ICT in het onderwijs (opleidingsdirecteuren, leden van examencommissies, deelnemers aan het INO-overleg, ICTO-medewerkers, en natuurlijk docenten en studenten). De studiemiddagen hebben tot doel dat de EUR richtingen kiest voor haar beleid op het gebied van de inrichting van het onderwijs en de rol van ICT daarbij. Tijdens de studiemiddagen zal daarom geprobeerd worden antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Welke ICTO-projecten lopen er allemaal binnen de verschillende faculteiten en afdelingen van de EUR?
  • In hoeverre sluiten deze projecten aan op de in het rapport beschreven ontwikkelingen?
  • In hoeverre is het wenselijk aan te sluiten bij deze ontwikkelingen; welke doelen moeten nagestreefd worden?
  • Welke keuzen, met het oog op de na te streven doelen, kunnen / moeten worden gemaakt voor het gebruik van ICT bij de inrichting van het onderwijs?

Op ieder van de twee studiemiddagen zullen twee thema’s centraal staan. Op dinsdag 15 juni komen de thema's "Beoordeling van leerresultaten" en "Verhogen van het rendement" aan bod en op dinsdag 22 juni de thema's "Onderwijs voor de nieuwe student" en "Informatie- en communicatiesystemen". Binnen elk thema zullen drie ICTO-projecten gepresenteerd worden die het thema illustreren en de deelnemers van de studiemiddag een beeld geven van waar faculteiten en afdelingen van de EUR op het gebied van ICT in het onderwijs mee bezig zijn. Na de drie presentaties volgt een plenaire discussie over de door de EUR te volgen richting voor haar ICTO-beleid.

Het programma is zo opgesteld dat de thema’s onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Ik nodig u hierbij van harte uit aan de studiemiddagen deel te nemen. Het programma en meer informatie vindt u in de uitnodiging. Bekijk ook de Bijlage bij de uitnodiging!

Indien u wenst deel te nemen aan een van de studiemiddagen kunt u zich aanmelden bij Mirjam den Breejen (tel.: 88726; email: denbreejen@oecr.nl). Vermeld daarbij welk(e) thema('s) u wilt bijwonen. U kunt de thema’s onafhankelijk van elkaar bijwonen. Aan de deelname aan deze studiemiddagen zijn geen kosten verbonden. Met inhoudelijke vragen over de studiemiddagen kunt u terecht bij Annemiek Wieland (tel.: 88615; email: wieland@oecr.nl).