Rapporten ICT-monitor hoger onderwijs beschikbaar

Onlangs zijn aan de Tweede Kamer de rapporten van de ICT-monitor hoger onderwijs 2002-2003 aangeboden. De monitor beschrijft de stand van zaken rond de inzet van ict in het Nederlandse hoger onderwijs. De ICT-monitor hoger onderwijs 2002-2003 bestaat uit een grootschalige kwantitatieve survey, aangevuld met drie kwalitatieve thematische studies en een afsluitende beschouwing.

In de kwantitatieve survey is aan diverse groepen betrokken binnen het hoger onderwijs gevraagd naar de stand van zaken op het gebied van: infrastructuur, beleid, inzet van ict in het primaire onderwijsproces, expertise en opvattingen van studenten en docenten. Dit is gedaan door het afnemen van enquêtes onder leden van Colleges van Bestuur, opleidingsdirecteuren, docenten en studenten.

In de thematische studies staan praktijkvoorbeelden centraal; in de praktijk aangetroffen voorbeelden van ict-innovatie van het hoger onderwijs. In de eerste thematische studie wordt een beeld geschetst van de inzet van ict in het hoger onderwijs aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze hebben betrekking op de periode 2000-2002. In de tweede thematische studie staat een verzameling van internationale praktijkvoorbeelden centraal. Aangegeven wordt wat de betekenis van deze voorbeelden kan zijn voor de Nederlandse situatie. De derde thematische studie gaat in op het werken met praktijkvoorbeelden. Centraal staat de vraag hoe praktijkvoorbeelden op een systematische manier kunnen worden ingezet bij ict-innovatie van het hoger onderwijs.

In de afsluitende beschouwing wordt op basis van de survey en de thematische studies het algehele beeld geschetst.

De rapporten kunt u downloaden op: http://www.rvbh.nl/ict/rapportage.htm.