Opleiding

Heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding bij einde dienstverband en zo ja, waarom eigenlijk? Is gebondenheid aan een non-concurrentiebeding niet in strijd met het grondrecht op vrije keuze van arbeid? Leidt de toestroom van ZZP-ers op de arbeidsmarkt – al dan niet uit Oost-Europa – tot uitholling van de huidige rechtsbescherming voor werknemers? Mag een werkgever in economisch slechtere tijden zomaar arbeidsvoorwaarden naar beneden toe bijstellen? Waarom dient een werkgever het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen? Wat maakt het arbeidsrecht nu eigenlijk zo bijzonder dat het niet als een verlengstuk van het vermogensrecht kan worden beschouwd? Wat rechtvaardigt de afzonderlijke regelgeving voor bepaalde arbeidsverhoudingen en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties van het ontslag van een bestuurder in een onderneming? Allemaal vragen die in de master Arbeidsrecht aan bod zullen komen en het bijzonder uitdagende karakter van het arbeidsrecht weerspiegelen.

Thema's binnen de master Arbeidsrecht

De master Arbeidsrecht biedt een grondige verdieping op het gehele terrein van het arbeidsrecht. In de master Arbeidsrecht wordt uitgebreid stilgestaan bij het arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht. Daarnaast zullen ook internationale en interdisciplinaire aspecten aan bod komen alsmede verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen (zoals het ambtenarenrecht, maritiem arbeidsrecht en flexwerkers) en het spanningsveld tussen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht (overgang van onderneming en de positie van de statutair bestuurder).

Studenten verwerven diepgaande arbeidsrechtelijke kennis en leren via het intensieve seriële en activerende onderwijs kritisch te kijken naar het arbeidsrechtelijke systeem. Daarbij wordt een concrete vertaalslag van wetenschap naar praktijk gemaakt. Dat gebeurt via colleges 'op locatie', gegeven door een enthousiast docententeam aangevuld met arbeidsrechtelijke kopstukken van andere universiteiten, uit de advocatuur en de rechterlijke macht, maar ook door de verschillende bezoeken aan advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, vakbonden, UWV en het Havenbedrijf die gaande het jaar zullen worden afgelegd. De student wordt via het Onderzoekspracticum in staat gesteld om voor het einde van het collegejaar de master af te ronden met een geslaagde scriptie. Als sluitstuk van de master Arbeidsrecht worden studenten, in nauwe samenwerking met de advocatuur, de rechterlijke macht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat gesteld de opgedane theoretische kennis in de praktijk uit te oefenen in de vorm van een stage.

 

Opbouw van de studie

In september start de master met het vak Onderzoekspracticum arbeid & onderneming, waarin alle belangrijke arbeidsrechtelijke leerstukken de revue passeren en een stevig fundament wordt gelegd voor het vervolg van de master. Na de specialistische vakken Ontslagrecht, Socialezekerheidsrecht en Europees en internationaal arbeidsrecht ben jij opgeleid om als arbeidsjurist op het hoogste niveau aan de slag te gaan. Niet alleen omdat je dan over uitstekende arbeidsrechtelijke kennis beschikt, maar ook omdat jij in het masterjaar getraind bent op het gebied van pleiten, presenteren, samenwerken en het opstellen en analyseren van juridische (proces)stukken. Een modern jurist dient over deze vaardigheden te beschikken en daarom zijn deze vaardigheden in ons onderwijs verweven.

Daarnaast zoeken wij bijna wekelijks onze praktijkpartners op (advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, ministeries, etc.). Op locatie werk je samen met je medestudenten en specialisten uit het werkveld aan uitdagende casussen of krijg je een praktijkcollege. De praktijkcolleges ‘op locatie’ worden veelal afgesloten met een borrel, zodat ook voldoende gelegenheid bestaat met de mensen uit het beroepenveld in gesprek te gaan en nadere contacten te leggen. Nadat je de vier vakken hebt doorlopen schrijf je een arbeidsrechtelijke scriptie onder begeleiding van onze docenten. Het sluitstuk van de master is een in het onderwijs geïntegreerde stage bij één van onze partners waar je alles wat je het afgelopen jaar hebt geleerd in de praktijk brengt. 

 • Binnen het Onderzoekspracticum arbeid & onderneming wordt een verdieping gegeven op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere (de kwalificatie van) de arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen, werkgeversaansprakelijkheid, eenzijdige wijziging, cao-recht, overgang van onderneming en het medezeggenschapsrecht.

  Het gaat niet goed met het bedrijf en ontslag dreigt. Mag een arbeidsovereenkomst zomaar worden beëindigd? Gelden er bijzondere regels? Hoe zijn die vormgegeven? En mag zomaar op elke grond ontslag worden verleend? Deze vragen en meer staan centraal in het vak Ontslagrecht.

  In het vak Socialezekerheidsrecht worden drie thema’s in het bijzonder behandeld: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand. Centraal staan vragen met betrekking tot het spanningsveld tussen private en publieke verantwoordelijkheden.

  Het Nederlandse arbeidsrecht wordt sterk beïnvloed door het internationale recht in het algemeen en het Europese recht in het bijzonder. De doorwerking van dit internationale recht op het Nederlandse rechtssysteem zal worden besproken.

  Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Ook zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten via het schrijven van een scriptie.

  Speciaal voor de studenten van de master Arbeidsrecht is het vak Onderzoekspracticum arbeid & onderneming opgezet. In de rechtspraktijk van het arbeidsrecht zijn bepaalde academische en praktische vaardigheden (schrijven en presenteren) onontbeerlijk. Het vak stelt je in staat deze vaardigheden te verwerven en hiermee te oefenen. Alle onderwijsactiviteiten in het vak zijn gegroepeerd rondom het eigen scriptieonderwerp dat verband dient te houden met het arbeidsrecht.

  Gedurende het Onderzoekspracticum dien je dit scriptieonderwerp te bestuderen en het je eigen te maken, dat wil zeggen dat je over het thema moet kunnen schrijven en spreken. Dit gebeurt door het minstens tweemaal houden van een presentatie over jouw scriptieonderwerp aan de hand van relevante (actuele) rechtspraak of literatuur, en het verdedigen van de daarbij door jou betrokken standpunten ten overstaan van medestudenten en docenten. Op deze wijze ontwikkel je  de voor het schrijven van de scriptie en de arbeidsrechtelijke praktijk noodzakelijke vaardigheden.

  Het onderwijs vindt plaats in twee of drie kleinere groepen onder begeleiding van docenten van de sectie Arbeidsrecht. Het vak wordt afgesloten met het daadwerkelijk schrijven van de scriptie, uitmondend in een besloten verdediging van de resultaten van het gedane onderzoek.

  In het Practicum binnen de master Arbeidsrecht wordt praktische ervaring met het arbeidsrecht opgedaan. In de stage wordt kennis gemaakt met de verschillende facetten van de beroepspraktijk. Het vak bestaat uit een (fulltime) stage van zes tot acht weken bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, rechtbank, gerechtshof of ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.