Inhoud van de opleiding

Avondprogramma master Bestuurskunde

Het avondprogramma van de master Bestuurskunde in Rotterdam verdiept uw kennis en vergroot uw competenties waardoor u vele uitdagingen in het publieke domein met vertrouwen tegemoet kunt treden. 
Het programma is zo opgebouwd dat het op een praktische en stimulerende wijze met een baan kan worden gecombineerd. Het programma wordt in de avonduren aangeboden en maakt intensief gebruik van actuele beleids- en managementvraagstukken die u in uw eigen praktijk tegenkomt.

Waar gaat deze master over?

Bestuurskunde is een wetenschappelijke discipline gericht op analyse en verklaring van vraagstukken, trends en processen in het publieke domein. In Rotterdam staat het thema beleid en management in het publieke domein centraal. Het gaat daarbij om de inrichting en het functioneren van de overheid en van samenwerkingsverbanden tussen (overheden en) maatschappelijke organisaties. We analyseren hoe beleid tot stand komt, maar ook hoe het in de praktijk werkt en tot welke resultaten het leidt. Ten slotte is sturing in een organisatie van netwerken een centraal thema. 

Als professional in het publieke domein, werkzaam bij een overheidsinstantie of maatschappelijke organisatie, staat u na het afronden van dit masterprogramma steviger tegenover uitdagingen, zoals:

  • Complexe maatschappelijke vraagstukken en de omgang met tegengestelde visies en belangen.
  • Verschillende opdrachtgevers, stakeholders, financiers en een eigen achterban.
  • De noodzaak voor het ontwikkelingen van effectieve strategieën en het maken van strategische keuzes;.
  • De behoefte aan creativiteit en innovatie om zodoende tot nieuwe oplossingen te komen en impasses te doorbreken.

Voor wie bestemd?

Het avondprogramma in Bestuurskunde is bedoeld voor mensen die al minimaal twee jaar werkzaam zijn in een beleids- of managementfunctie in het publieke domein en eerder een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond. Een groot deel van onze studenten werkt overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap). Anderen zijn werkzaam bij maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld onderwijs- of zorginstellingen), geprivatiseerde uitvoeringsorganisaties, adviesbureaus enz. Gemiddeld hebben onze studenten ongeveer vijf jaar beroepservaring.

Onderwijsprogramma

Oogmerk van het avondprogramma is om praktijkmensen toe te rusten om op een hoger professioneel niveau te kunnen functioneren. Het is een brede opleiding in de zin dat zij niet is toegespitst op specifieke beleidsterreinen of functies. U wordt veeleer geconfronteerd met de diversiteit aan bestuurlijke, beleids- en managementvraagstukken die bij de overheid en in het publieke domein als geheel spelen. U leert hier eigen analyses van te maken en er aanpakken voor te ontwikkelen. U leert daarbij ook kritisch naar uw eigen organisatie en naar uw eigen functioneren te kijken en uw lerend vermogen te vergroten. Meer informatie over de gehanteerde onderwijsfilosofie kunt u hier vinden.

Het programma duurt twee jaar en start in september. In het eerste jaar is er een collegevrije periode rond kerst en de jaarwisseling van twee weken en in de meivakantie van een week. In het tweede jaar is er een collegevrije periode in rond kerst en in het voorjaar.

De voertaal van het programma is Nederlands waarbij de verplichte literatuur zowel in het Nederlands als in het Engels is.

Jaar 1 (Pre-master)

In het eerste jaar vinden de colleges plaats op maandagavonden 19:00 – 22:00 uur. Enkele keren zal er ook college zijn op donderdagavond van 19:00 – 22:00 uur. Naast de colleges zullen er thuisinstructies en opdrachten zijn als input voor de colleges op maandag. Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht, niet alleen om voldoende toelichting bij de studiestof te kunnen geven, maar vooral ook om de elementen van unfreezing, reflectie, en training tot u te nemen. Alleen dan kan de kwaliteit van het programma worden gegarandeerd. Als u bij een bepaalde module minder dan 80% aanwezig bent, kunt u de module in het algemeen niet afronden. Wanneer het gehele eerste jaar is afgerond, mag u deelnemen aan het tweede jaar, dat is het masterjaar.

Het programma begint met een verkennende module. Daarin ligt het accent op unfreezing In de rest van het eerste jaar krijgt vooral cognitieve kennisverwerving veel aandacht. Maar daarnaast is er steeds aandacht voor unfreezing, reflectie, toepassing en competenties. In het eerste jaar vindt ook een taaltoets plaats.

De volgende vakken worden in onderstaande volgorde aangeboden. Klik op een vaktitel voor meer informatie en een actueel roosteroverzicht.

Voor jaar 1 is het definitieve programma nog niet vastgesteld, maar het zal in grote lijnen overeenkomen met onderstaande programma. Het definitieve programma zal in november 2017 worden vastgesteld.

Vak
Duur
Toetsing
Beknopte inhoud

Maatschappij 

(10 ECTS)

8 collegeavonden Schrijfopdracht Accent op ‘unfreezing’. Denkbeelden over de aard en rol van de overheid, zicht op maatschappelijke vraagstukken en transformaties en de relatie met publiek management en beleid komen aan de orde en worden ter discussie gesteld.

Beleid & governance

(10 ECTS)

 8 Collegeavonden Groepswerkstuk en tentamen Wat is ‘beleid’? Welke fases kunnen in een beleidsproces worden onderscheiden? Welke beleidsinstrumenten en –strategieën zijn er  en hoe werken die? Wat is de rol van overheden, andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers in beleidsprocessen?

Verdeling en beheersing

(10 ECTS)

7 collegeavonden Groepswerkstuk, presentatie en tentamen Economische basiskennis en financieel management voor bestuurskundigen.

Organisatie en management

(10 ECTS)

7 collegeavonden Groepswerkstuk en tentamen Na een algemene inleiding op organisatietheorie wordt ingegaan op specifieke aspecten van organisatie en management in publieke organisaties en op recente trends in publiek management en Human Resource Management.

Bestuurlijke en juridische kaart

(10 ECTS)

7 collegeavonden Tentamen; Groepswerkstuk of deelname internationale summerschool Juridische basiskennis voor bestuurskundigen in Nederland, maar ook wat betekent de Europese samenwerking en regelgeving voor het functioneren van nationale overheden? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen inrichting en functioneren van overheden in verschillende landen, waar komen die verschillen uit voort, en wat valt er te leren van de ervaringen die er met die verschillende vormen worden opgedaan? 

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

 

(10 ECTS)

Colleges verweven door de andere vakken Portfolio

Methodische inleiding en trainingen met betrekking tot het doen van onderzoek in de verschillende vakken. Afsluiting aan de hand van portfolio.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Jaar 2 (Master)
De colleges vinden in het tweede jaar plaats op maandag- en donderdagavond, van 19:00 – 22.00 uur. Ook in het tweede jaar geldt aanwezigheidsplicht en worden de modules na elkaar aangeboden.

Belangrijk onderdeel van het tweede jaar is het afstudeerproject (scriptie). Hier wordt reeds aan het begin van het jaar mee gestart. Het afstudeerproject wordt individueel gedaan en begeleid door een van de docenten aan de opleiding. In het tweede jaar wordt naast verdere verdieping van kennis en inzicht, vooral ook veel aandacht besteed aan reflectie en toepassing. 

Met uitzondering van Wetenschapspracticum II worden de volgende vakken in onderstaande volgorde aangeboden. Klik op een vaktitel voor meer informatie en een actueel roosteroverzicht. 

 Vak
Duur
Toetsing
Beknopte inhoud

Wetenschaps-
practicum

5 (ECTS)

Verspreid door het jaar meerdere collegeavonden Verschillende opdrachten In een startbijeenkomst van anderhalve dag, gevolgd door 3 weken werken aan onderzoeksopzet en later in het jaar 4 weken om te werken aan literatuurstudie wordt ondersteuning bij het afstudeertraject geboden en aandacht aan een aantal competenties besteed.

Sturing in de Publieke Sector 

(10 ECTS)

14 collegeavonden Werkstuk Voortbouwend op eerdere modules. Veel aandacht voor netwerkanalyse en proces- en netwerkmanagement.

Publiek Management en Organisatie-
verandering

(10 ECTS)

12 collegeavonden Werkstuk en take-home tentamen  Vervolg op Organisatie en Management in de Publieke Sector uit het eerste jaar (die module is daarom ingangsvoorwaarde voor dit vak). Reflectie op publiek-managementvraagstukken en –praktijken. Aandacht voor organisatieverandering en het managen daarvan in de publieke sector. 

Maatschappij en beleid

(10 ECTS)

14 collegeavonden Werkstuk Deze module bouwt voort op de module Beleid uit het eerste jaar. Daarom moet u de module Beleid ook hebben afgerond, voordat u met deze module mag starten.

De Bestuurskundige Professional 

(10 ECTS)

14 collegeavonden Verschillende opdrachten Afrondende module waarop wordt ingegaan op complexe problemen waarmee bestuurskundigen in de praktijk worden geconfronteerd. 

Afstudeertraject

(15 ECTS)

Gehele jaar Thesis De studie wordt afgesloten met een ‘meesterproef’ die u alleen aflegt. Het gaat daarbij om een scriptie over een onderzoeks- of adviesopdracht die u hebt uitge-voerd, begeleid door een afstudeerdocent. Tijdens het examen verzorgt u een presentatie over het onderzoek of advies en verdedigt u de scriptie tegenover een examencommissie.
Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Onderwijsvorm

Het onderwijsprogramma bestaat uit modules die achter elkaar worden aangeboden. Dat betekent dat u steeds enkele weken achtereen twee avonden per week met één vak bezig bent. Voor zover de modules met een tentamen worden afgesloten, vindt dat op de laatste avond van het blok plaats. Naast tentamens wordt uw kennis, en deels ook reflexief vermogen, getoetst door middel van papers en soms presentaties of speciale opdrachten, soms individueel, soms in een kleine groep. Door de samenstelling van de groep zijn er ook veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.