Inhoud van de opleiding

Master Arbeidsrecht

Heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding bij einde dienstverband en zo ja waarom eigenlijk? Is gebondenheid aan een non-concurrentiebeding niet in strijd met het grondrecht op vrije keuze van arbeid? Leidt de toestroom van ZZP-ers op de arbeidsmarkt – al dan niet uit Oost-Europa – tot uitholling van de huidige rechtsbescherming voor werknemers? Mag een werkgever in economische slechtere tijden zomaar arbeidsvoorwaarden naar beneden toe bijstellen? Waarom dient een werkgever het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen? Wat maakt het arbeidsrecht nu eigenlijk zo bijzonder dat het niet als een verlengstuk van het vermogensrecht kan worden beschouwd? Wat rechtvaardigt de afzonderlijke regelgeving voor bepaalde arbeidsverhoudingen en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties van het ontslag van een bestuurder in een onderneming? Allemaal vragen die in de master Arbeidsrecht aan bod zullen komen en het bijzonder uitdagende karakter van arbeidsrecht weerspiegelen.

De master Arbeidsrecht biedt een grondige verdieping op het gehele terrein van het arbeidsrecht. In de master Arbeidsrecht wordt uitgebreid stilgestaan bij het arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht. Daarnaast zullen ook internationale en interdisciplinaire aspecten aan bod komen alsmede verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen (zoals het ambtenarenrecht, maritiem arbeidsrecht en flexwerkers) en het spanningsveld tussen het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht (overgang van onderneming en de positie van de statutair bestuurder).

Studenten verwerven een diepgaande arbeidsrechtelijke kennis en leren via het intensieve seriële en activerende onderwijs kritisch te kijken naar het arbeidsrechtelijke systeem. Daarbij wordt een concrete vertaalslag van wetenschap naar praktijk gemaakt. Dat gebeurt via colleges 'op locatie', gegeven door een enthousiast docententeam aangevuld met arbeidsrechtelijke kopstukken van andere universiteiten, uit de advocatuur en de rechterlijke macht, maar ook door de verschillende bezoeken aan advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, vakbonden, UWV en het Havenbedrijf die gaande het jaar zullen worden afgelegd. De student wordt via het onderzoekspracticum in staat gesteld om voor het einde van het collegejaar de master af te ronden met een geslaagde scriptie. Als sluitstuk van de master Arbeidsrecht worden studenten, in nauwe samenwerking met de advocatuur, de rechterlijke macht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat gesteld de opgedane theoretische kennis in de praktijk uit te oefenen in de vorm van een stage.

In de master wordt nauw samengewerkt met het Arbeidsrecht Dispuut, kortweg het ARD. Het ARD staat open voor iedere bachelor of masterstudent met interesse in het arbeidsrecht. Vanuit het ARD worden vele interessante en leerzame excursies georganiseerd, zoals lezingen, een bezoek aan de Hoge Raad of clinics bij advocatenkantoren. Daarnaast heeft het ARD ook de gezelligheid hoog in het vaandel staan en wordt er regelmatig een borrel georganiseerd. Meer weten? Ga naar de facebookpagina van ARD.

De master Arbeidsrecht wordt niet als deeltijdopleiding aangeboden.