Inhoud van de opleiding

De masteropleiding Fiscale Economie bestaat uit vijf programmaonderdelen. Hiervan zijn drie onderdelen gevormd rond een thema: het Midden- en kleinbedrijf, de Multinationale onderneming en Tax Policy. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van het Europese en het Internationale belastingrecht.

Het sluitstuk van de masteropleiding vormt de scriptie die een fiscaal onderwerp dient te behandelen en waarin de student wordt uitgedaagd tot kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de fiscale economie.

Voor de behandeling van de thema’s Midden- en kleinbedrijf en Multinationale onderneming is gekozen voor de werkvorm van het werkcollege. In een werkcollege wordt in groepen van circa 25 studenten gedurende een aantal weken het desbetreffende thema behandeld. Elke week staat een aspect van het thema centraal. Elke student dient een presentatie te houden over een zelf gekozen onderwerp dat betrekking heeft op het die week te behandelen aspect.

Daarnaast moet de student voor één van de werkcolleges één paper schrijven dat ten overstaan van de groep moet worden verdedigd en bij het andere werkcollege als referent optreden van het paper van een andere student. Het werkcollege is daarmee een uitdagende en buitengewoon intensieve werkvorm die in hoge mate appelleert aan de zelfwerkzaamheid en assertiviteit van de student, kwaliteiten die voor de student na afronding van de Master in zijn verdere beroepscarrière onontbeerlijk zijn. Het cijfer wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de presentatie, het paper en de inbreng tijdens de werkcolleges (waaronder het optreden als referent).

Het thema Tax Policy bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel Advanced Economics of Taxation wordt gegeven in de vorm van een discussiecollege. Dit onderdeel wordt afgesloten met een tentamen. In het tweede onderdeel Tax Policy schrijven studenten in groepen drie een paper.

Het paper dient gepresenteerd en verdedigd te worden tegenover de andere studenten en beleidsambtenaren van het Ministerie van Financiën. Het cijfer voor dit onderdeel wordt gebaseerd op het paper, de presentatie en de participatie.

De vakken Europees en Internationaal belastingrecht worden als hoorcollege gegeven, zij het dat ook bij dit vak voorbereiding van elk college is vereist. Het vak wordt afgesloten met een tentamen.