Opleiding

De mastervariant Strafrecht biedt studenten een verdiepende opleiding op het terrein van het straf- en strafprocesrecht. De opleiding is behalve op kennis en inzicht ook gericht op het verwerven van academische vaardigheden en een wetenschappelijke attitude. Hiermee beoogt de mastervariant Strafrecht juristen af te leveren die theoretisch-fundamenteel, maar ook voor de praktijk relevant toegepast onderzoek kunnen verrichten in de vorm van probleemoplossend onderzoek van wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

Het onderwijs binnen de mastervariant Strafrecht is veelal interactief en van studenten wordt een actieve deelname gevraagd. Dit komt onder andere tot uitdrukking door het intensief werken aan (groeps)presentaties, papers en andere opdrachten.

Erasmus School of Law heeft diverse banden met het beroepenveld. Vrijwel alle docenten zijn naast het wetenschappelijke werk actief in de beroepspraktijk, als advocaat, als raadsheer- of rechter-plaatsvervanger, als advocaat-generaal bij de Hoge Raad of als lid van toezichthoudende of adviserende organen in het gevangeniswezen. Door deze combinatie van werkzaamheden hebben de docenten een goed beeld van wat de beroepspraktijk van afgestudeerden vraagt en bewaken zij de aansluiting van het onderwijs bij de actuele beroepspraktijk en wetenschapsbeoefening. Daarnaast is er in het onderwijs oog voor de veranderende werkelijkheid in wetgeving, rechtspraak en praktijk.

   • Het Onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht is een actief en intensief begin van de master strafrecht. De masterstudenten worden, ter voorbereiding van hun scriptie en maatschappelijke carrière, aan het begin van hun master strafrecht wegwijs gemaakt in het doen van relevant strafrechtelijk onderzoek en in het zowel mondeling als schriftelijk presenteren van hun onderzoeksresultaten. Inhoudelijk ligt de aandacht bij het strafrechtelijke bewijsrecht en de actoren binnen de strafrechtspleging (zoals de officier van justitie, de rechter, de raadsman etc.).

   • Het mastervak Verdiepend materieel strafrecht is gericht op de bestudering van aspecten van materieel strafrecht, enkele misdrijven in het bijzonder, tegen de achtergrond van de noodzakelijke integratie van de juridische, politieke, maatschappelijke, deels ook Europese en internationale context. Daartoe worden enkele bijzondere (categorieën van) misdrijven bestudeerd.

   • In dit vak worden voor diverse belangrijke kenmerken en leerstukken van het geldende straf- en strafprocesrecht de grondslagen nagegaan. Hiermee vormt het vak de theoretische en historische achtergrond voor drie grote, en grotendeels positiefrechtelijk georiënteerde, verplichte vakken in de mastervariant: Onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht, Verdiepend materieel strafrecht en Sanctierecht.

   • Adequate inrichting van de sanctionering van onwenselijk, strafbaar gedrag is al enige tijd één van de hoofdthema’s van politieke en maatschappelijke aandacht en daarom ook een kernonderdeel van het curriculum van de strafrechtelijke mastervariant. Voortbouwend op het vak Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht, richt dit mastervak zich op de inrichting van het strafrechtelijk sanctiestelsel in brede zin.

   • In het vak wordt eerst uitvoerig aandacht besteed aan de werking van de nationale regeling en internationale instrumenten voor de samenwerking in strafzaken.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.