Minor Arbeidsrecht en Reorganisatie

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN01

Inhoud

TMG, Blokker en FrieslandCampina: zo maar wat grote namen die in 2017 een reorganisatie aankondigden. Het kan slecht gaan met een onderneming met ontslagen als gevolg, maar een reorganisatie kan ook het gevolg zijn van een fusie of overname

Deze minor gaat vooral in op de arbeidsrechtelijke vraagstukken die spelen bij een reorganisatie.  Hoe werkt het ontslagrecht? Wat is de rol van een cao en een sociaal plan? Welke rechten en plichten hebben  vakbonden en ondernemingsraden bij  een reorganisatie? Kun je een arbeidsovereenkomst wijzigen om ontslagen te voorkomen? Wat zijn de gevolgen van een ‘overgang van onderneming’?

Een relevante vraag is hoe de theorie zich vertaalt in de praktijk. Dat mag je zelf gaan ervaren bij bedrijven zoals Coca Cola, Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank, RET, Shell, Siemens of Sodexo! Na een introductie bij het bedrijf zul je in groepen als juridisch adviseur echte reorganisatievraagstukken oplossen. Een aantal weken later zul je jouw bevindingen en voorstellen presenteren aan en bij de cliënt.

Om je blik te verbreden, zullen gastdocenten uit verschillende disciplines colleges verzorgen. Zo bekijk je een reorganisatie ook vanuit de ondernemingsraad, een vakbond, als communicatiedeskundige en vanuit economisch perspectief.

Omdat je bedrijven daadwerkelijk zult adviseren, vragen wij je commitment. Voor alle onderdelen geldt daarom een aanwezigheidsverplichting. Je krijgt er intensief, kleinschalig onderwijs en een onvergetelijke praktijkervaring voor terug!

Ook voor niet-juristen is de minor goed toegankelijk. Wij verzorgen een speciaal introductiecollege, zodat je snel up-to-speed bent.

Leerdoelen

Na dit vak kan de student:

 • een reorganisatieproces arbeidsrechtelijk beschrijven;
 • relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken bij een reorganisatie identificeren en analyseren;
 • de rechten van een medezeggenschapsorgaan bij een reorganisatie uitleggen en toepassen;
 • de gevolgen van een cao (en/of sociaal plan) beschrijven en toepassen;
 • toelichten op welke manieren een arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen kan eindigen, inclusief de onderlinge verhouding hiertussen, en dit toepassen op een concrete casus;
 • het in concrete casus beoordelen, beargumenteren en toepassen van de leerstukken collectief ontslag, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming;
 • vanuit andere disciplines dan rechtswetenschap reflecteren op vraagstukken die bij een reorganisatie (kunnen) rijzen;
 • in groepsverband een praktijkgericht ‘reorganisatiedossier’ gestructureerd uitwerken en presenteren;
 • een bedrijf concreet adviseren (zowel schriftelijk als mondeling) over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij een reorganisatie.

Bijzondere kenmerken

De minor staat open voor niet-juridische studenten.
Voor de minor geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijsvormen.

Inhoudelijke weekplanning

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

Week 1: introductie, medezeggenschap en corporate recovery
Week 2: cao-recht en sociaal plan, vakbonden
Week 3: bedrijfsbezoeken
Week 4: ontslagrecht
Week 5: collectief ontslag, reorganisatie in de praktijk
Week 6: wijziging van arbeidsvoorwaarden, communicatie rondom reorganisatie
Week 7: overgang van onderneming, faillissement
Week 8: overgang van onderneming (vervolg)
Week 9: presentaties bedrijven
Week 10: tentamens

Tijdens de collegeweken zul je ook aan het reorganisatiedossier werken.

Onderwijswerkvormen

Het studieprogramma wordt aangeboden in de vorm van een aantal hoorcolleges, gastcolleges en werk- en projectgroepen. In groepsverband zal tweemaal een bedrijfsbezoek plaatsvinden (op locatie). Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (twee dagen per week). Voor deze minor geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle voornoemde onderwijsvormen.

Onderwijsmateriaal

 • E. van Vliet en B. Filippo, Arbeidsrecht en Reorganisatie, BJu (laatste druk) .
 • Wetgeving sociaal recht 2018-2019, BJu (laatste druk).
 • Een jurisprudentiereader; deze zal via LawWeb ter beschikking worden gesteld.
 • Aanvullend onderwijsmateriaal dat via LawWeb ter beschikking zal worden gesteld.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor wordt getentamineerd door middel van een beoordeling van de uitwerking van het reorganisatiedossier (per groep) en een schriftelijk tentamen. Alleen studenten die hebben deelgenomen aan het onderwijs en een uitwerking van het reorganisatiedossier hebben ingeleverd, kunnen deelnemen aan het schriftelijk tentamen..

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer voor de minor wordt voor 40% bepaald door het cijfer voor de uitwerking van de reorganisatiecasus. De overige 60% van het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het tentamen.

Feedback

 • De studenten geven elkaar feedback tijdens de colleges waarin het reorganisatiedossier wordt besproken.
 • De studenten krijgen feedback van deelnemende bedrijven en docenten naar aanleiding van presentaties.
 • De studenten krijgen feedback op het schriftelijke reorganisatiedossier.
 • Het tentamen zal worden nabesproken.

Contactinformatie 

Shirley Tchai
s.tchai@law.eur.nl
 

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/
www.lawweb.nl

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN01
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.