Minor Arbeidsrecht & Reorganisatie

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN01
Tijdsduur
10 weken

LET OP: Deze minor wordt niet aangeboden in 2020-2021

Inhoud

Ben je op zoek naar een uitdagende minor waarin je de kans wordt geboden om een kijkje te nemen in de keuken van bedrijven als het Havenbedrijf Rotterdam, RET, Siemens, Shell, Sodexo of TUI Nederland? En heb je altijd al eens aan de hand van een reorganisatiedossier de dynamiek en de hectiek van een reorganisatie (en het arbeidsrecht) willen ervaren? Dan is de minor Arbeidsrecht en Reorganisatie echt iets voor jou!

Reorganisaties zijn - groot en klein - aan de orde van de dag. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij ING, ABN Amro, Rabobank, KLM, Blokker en Hudson’s Bay reorganisaties aangekondigd. Onder invloed van marktontwikkelingen op landelijk en/of mondiaal niveau, kopen bedrijven concurrenten op of worden zij gedwongen af te slanken, waardoor nieuwe en vaak ingrijpende beslissingen moeten worden genomen over de wijze waarop het bedrijf/concern met zijn personeel verder zal gaan. Vaak leidt dit tot gedwongen ontslagen of overplaatsingen. Uit deze activiteiten vloeit een reeks van vragen voort die vanuit diverse academische disciplines benaderd kunnen worden.

De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie heeft voornamelijk een juridische, arbeidsrechtelijke, insteek. Ingegaan zal worden op het arbeidsrecht dat op reorganisaties betrekking heeft. Daarbij komen leerstukken als (collectief) ontslagrecht, cao en sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming aan bod. In de minor zullen ook niet-juridische (zoals bedrijfskundige, economische of sociaalwetenschappelijke) aspecten van reorganisaties worden behandeld. Naast het theoretische deel wordt de praktijk zeker niet uit het oog verloren. Studenten zullen namelijk bij één van de deelnemende ondernemingen een reorganisatiedossier onder zich nemen, waarbij studenten na een introductie over de onderneming te hebben gekregen in groepjes de specifieke reorganisatievraagstukken uit het dossier gaan oplossen. Kortom: ‘law in the books’ kan direct ‘in action’ worden gebracht. Voorts zullen diverse gastdocenten uit de beroepspraktijk (bijv. een advocaat, iemand van een vakbond of een ondernemingsraadslid) een college verzorgen over hun ervaringen op het gebied van reorganisaties.

Ook voor studenten die geen juridische achtergrond hebben, is de minor Arbeidsrecht en Reorganisatie toegankelijk. Voor wie eens actief wil kennismaken met de ‘ins and outs’ van het arbeidsrecht dat betrekking heeft op een reorganisatie, is deze minor een absolute aanrader. Juist omdat wij grote bedrijven bereid hebben gevonden ons een kijkje in de keuken te geven, en wij ten behoeve van die bedrijven aan de slag gaan met aspecten uit echte reorganisatiedossiers, vragen wij een serieus commitment van studenten die meedoen aan de minor. Voor deze minor geldt een aanwezigheidsverplichting. Je krijgt er intensief, kleinschalig onderwijs en een onvergetelijke praktijkervaring voor terug!

Leerdoelen

Na deze minor kan de student:
• Een reorganisatieproces vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt beschrijven.
• Uiteenzetten welke arbeidsrechtelijke vraagstukken rijzen bij een reorganisatie.
• Beoordelen en beargumenteren welke medezeggenschapsorganen rechten hebben bij een reorganisatie.
• De rechten van de ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan bij een reorganisatie uitleggen en toepassen op een concrete casus, mede aan de hand van jurisprudentie.
• Op een situatie waarin een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is de Wet Cao en de Wet AVV toepassen, mede aan de hand van jurisprudentie.
• Uiteenzetten hoe een sociaal plan juridisch wordt gekwalificeerd en wat de rol is van een sociaal plan bij een reorganisatie.
• De kenmerken van de verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in geval van bedrijfseconomische redenen kan eindigen en de wijze waarop ze zich onderling tot elkaar verhouden toelichten.
• De verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in geval van bedrijfseconomische redenen kan eindigen met elkaar vergelijken en toepassen op een concrete casus.
• Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel in een concrete casus bepalen welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen.
• In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een collectief ontslag en wat daarvan de gevolgen zijn.
• In een concrete reorganisatiecasus beoordelen en beargumenteren of een werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, mede aan de hand van jurisprudentie.
• In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een overgang van onderneming en wat daarvan de gevolgen zijn, mede aan de hand van jurisprudentie.
• Ook vanuit andere disciplines dan de rechtswetenschap (bedrijfskunde, economie of sociale wetenschap) reflecteren op vraagstukken die bij een reorganisatie (kunnen) rijzen.
• In groepsverband een praktijkgericht ‘reorganisatiedossier’ op gestructureerde wijze uitwerken en presenteren.
• Aan een bedrijf, zowel schriftelijk als mondeling in een presentatie, een concreet advies geven over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij een reorganisatie (in het bijzonder met betrekking tot (collectief) ontslagrecht, het sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming).

Bijzondere kenmerken

Tijdens de minor geldt voor alle onderwijsvormen een aanwezigheidsverplichting.

Inhoudelijke weekplanning

Het studieprogramma wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges, gastcolleges en projectgroepen. Ook zal een casuscollege worden gegeven ter voorbereiding op het tentamen. In groepsverband zal tweemaal een bedrijfsbezoek plaatsvinden (op locatie). Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (twee (mid)dagen per week). Voor deze minor geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle voornoemde onderwijsvormen. Globaal zal de opbouw er als volgt uit komen te zien (wijzigingen voorbehouden):
Week 1: Introductie, cao-recht en sociaal plan/vakbond, corporate recovery
Week 2: Medezeggenschap
Week 3: Bedrijfsbezoeken
Week 4: Ontslagrecht
Week 5: Wijziging van arbeidsvoorwaarden, collectief ontslag en robotisering
Week 6: Communicatie reorganisatie en overgang van onderneming (voorwaarden)
Week 7: Overgang van onderneming (gevolgen) en overgang van onderneming in de praktijk
Week 8: Onderwijsvrije week
Week 9: Bedrijfsbezoeken en casuscollege
Week 10: Tentamen

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs in de minor bestaat uit hoorcolleges, een casuscollege, bedrijfsbezoeken en projectgroepen.
Hoorcolleges
De hoorcolleges worden verzorgd door diverse (gast)docenten. De vakdocenten geven inzicht in diverse leerstukken op het gebied van arbeidsrecht en reorganisatie. Gastsprekers geven inzicht in de verschillende facetten van reorganisaties in de praktijk. Speciaal voor de niet-juristen zijn er verscheidene webcasts beschikbaar om de benodigde basiskennis te vergaren. Denk daarbij aan vraagstukken als: hoe gebruik ik een wettenbundel en hoe lees ik rechtspraak?

Casuscollege
Ter voorbereiding op het tentamen zal er een casuscollege worden gegeven. Tijdens het casuscollege zullen vragen worden besproken en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen over de voorgeschreven stof.

Bedrijfsbezoeken en projectgroepen
Tijdens de minor zullen de studenten twee keer het bedrijf bezoeken waaraan zij worden gekoppeld. Tijdens de projectgroepen gaan de studenten aan de slag met het uitwerken van het reorganisatiedossier en zullen zij de presentatie die zij uiteindelijk bij het bedrijf zullen geven oefenen.

Onderwijsmateriaal

- E. van Vliet en B. Filippo, Arbeidsrecht en Reorganisatie, BJu (laatste druk) .
- Wetgeving sociaal recht, BJu (laatste druk).
- Een jurisprudentiereader; deze zal via Canvas ter beschikking worden gesteld.
- Aanvullend onderwijsmateriaal dat via Canvas ter beschikking zal worden gesteld.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor wordt getentamineerd door middel van een beoordeling van de uitwerking van het reorganisatiedossier (per groep) en een schriftelijk tentamen. Alleen studenten die hebben deelgenomen aan het onderwijs en een uitwerking van het reorganisatiedossier hebben ingeleverd, kunnen deze minor afronden.

Samenstelling eindcijfer
(onder voorbehoud)
Het cijfer wordt als volgt opgebouwd: met de einduitwerking van reorganisatiedossier kan een student maximaal 40 punten halen en met het tentamen kan een student maximaal 60 punten halen. In totaal kunnen studenten dus maximaal 100 punten halen.

Feedback
Tijdens de projectgroepen zullen de studenten zowel van de docenten als van de studenten feedback ontvangen op de inhoud van de uitwerkingen van het reorganisatiedossier en op de presentaties.
Tijdens het tweede bedrijfsbezoek zullen de studenten ook feedback van de bedrijven ontvangen.
Tijdens de colleges hebben de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ter voorbereiding op het tentamen zal er een casuscollege worden gegeven. Tijdens het casuscollege zullen vragen worden besproken en is er tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen over de voorgeschreven stof.

.

Contactinformatie 

Shirley Tchai
s.tchai@law.eur.nl
010 408 2872
L7.14

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN01
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.