Minor De Sociologische Blik

Categorie
Broadening minor
Code
FSWSMINSB
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De opleiding Sociologie is gericht op de intellectuele en beroepsmatige interesses van studenten die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de samenleving én in de eigen interacties met anderen. Sociologie biedt niet alleen een grote rijkdom aan theoretische inzichten en onderzoeksresultaten; wie de sociologie bestudeert verwerft specifieke manieren van kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij.  Sociologische kennis en vaardigheden zijn nuttig bij tal van beroepen en dragen bij aan persoonlijke groei.

In deze minor verbreed je je blikveld en bestudeer je de hoofdvragen van de sociologie (sociale ongelijkheid, sociale cohesie, modernisering en identiteit) aan de hand van actuele vraagstukken rondom onder meer globalisering, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, en groepsidentiteiten. Daarbij leer je de vier belangrijkste sociologische perspectieven te hanteren (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en de rationele keuze benadering).

De minor heeft ook een verdiepend karakter: je kunt een invloedrijk sociologisch werk bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied, waaronder psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en filosofie. 

Studenten met een Bachelordiploma die deze minor met succes hebben afgerond verkrijgen daarmee toegang tot een Master-opleiding in de Sociologie (waaronder Grootstedelijke vraagstukken en beleid; Arbeid, Organisatie en Management; Governance of Migration & Diversity; Politics & Society), mits ze voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methoden kunnen aantonen.

Leerdoelen

Als je de minor succesvol hebt afgerond kun je:

 1. uitleggen wat de hoofdvragen van de sociologie inhouden;
 2. de vier belangrijkste theoretische perspectieven in de sociologie (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van aan die hoofdvragen gerelateerde sociologische vraagstukken;
 3. uitleggen wat centrale sociologische inzichten zijn ten aanzien van (onder andere) de volgende thema’s: globalisering, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, en groepsidentiteiten;
 4.  De student beschikt over het vermogen om zelf sociologische theorieën te gebruiken om empirische verschijnselen te duiden.  
 5. De student is in staat om empirisch toetsbare vragen en verwachtingen te formuleren op basis van sociologische theorieën over modernisering, ongelijkheid, cohesie en identiteit.  
 6. uitleggen hoe sociologen aankijken tegen een of meerdere verschijnselen of theorieën die in je eigen wetenschappelijke discipline centraal staan, of aan die discipline raken.

Bijzondere kenmerken

De minor bestaat uit drie Modules: Module 1, Module 2 en Module 3. Het onderwijs voor Module 2 en 3 wordt ook gegeven aan reguliere sociologiestudenten en pre-Master studenten Sociologie. Voor Module 2 (blok 1) en Module 3 (blik 2) zijn er hoorcolleges en onderwijsgroepen waarbij studenten onder meer werken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Voor Module 1 vinden er verspreid over blok 1 en 2 speciaal voor de minorstudenten kleinschalige werkgroepen plaats. Alle contacturen zijn overdag.

Overzicht minormodules

Module 1: Sociologische blik voor niet-sociologen

 • Vakcode: FSWSMINSB
 • ECTS: 3
 • Inhoud: Je ontwikkelt een sociologische kijk op je eigen vakgebied – bjiv. psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, filosofie –  door het bestuderen van een voor jou relevant, invloedrijk sociologisch werk. Ook heb je de optie om twee meer populairwetenschappelijke sociologische boeken te bestuderen van Gladwell. Je geeft twee presentaties of een presentatie gevolgd door een essay. Tijdens werkgroepen krijg je gelegenheid om de stof met de docent en met andere minorstudenten te bespreken. Je kunt kiezen uit:
  - Hochschield, The Managed Heart
  - Delen uit: Elias, Het Civilisatieproces
  - Willis, Learning to Labour
  - Goffman, Asylums

  Scott, Seing Like a State
  - Foucault, History of Madness
  - Fletcher, Disappearing acts
  - Gladwell, Outliers & Tipping point
 • Onderwijs werkvorm(en): Werkgroepen.
 • Onderwijsmateriaal: Keuzeboek / artikelen
 • Contacturen: 1 uur per week gedurende 10 weken (gem.)
 • Zelfstudie: 7 uur per week

Module 2: Inleiding in de Sociologie

 • Vakcode: FSWS-1010
 • ECTS:  6
 • Inhoud: Je maakt kennis met het gedachtegoed en begrippenapparaat van de Sociologie en leert de verschillende velden en actuele thema’s waarmee de Sociologie zich bezighoudt, te herkennen en benoemen. Daarnaast leer je de vier belangrijkste sociologische perspectieven (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit (de vier hoofdvragen van de sociologie).

  In de colleges worden de vier hoofdvragen en sociologische perspectieven besproken aan de hand van actuele thema’s en gebeurtenissen.

 • Onderwijs werkvorm(en): Hoorcolleges / onderwijsgroepen.
 • Onderwijsmateriaal: In het studielandschap van de UB zijn verschillende leerboeken beschikbaar. Via de digitale leeromgeving worden artikelen en boekhoofdstukken aangeboden.
 • Contacturen: 8 uur per week.
 • Zelfstudie: 24 uur per week.

Module 3: Hoofdvragen van de Sociologie

 • Vakcode: FSWS-2051
 • ECTS:  6
 • Inhoud: Deze cursus beoogt studenten dieper kennis te laten maken met de vier hoofdvragen van de sociologie: modernisering, ongelijkheid, cohesie en identiteit. Studenten maken kennis met verschillende hedendaagse toonaangevende discussies binnen deze vier thema’s, en leren reflecteren op diverse prominente onderzoeksproblemen.
  Aan de hand van deze verdieping in de centrale thema’s van de sociologie, wordt aandacht besteed aan de vertaalslag van sociologische theorie naar empirie. De student leert hoe puzzels binnen de thema’s modernisering, ongelijkheid, cohesie en identiteit kunnen worden onderzocht met behulp van empirisch onderzoek. Naast het behandelen van voorbeelden van empirisch onderzoek binnen deze vier thema’s, leren studenten hoe ze zelf theoretische begrippen kunnen aanwenden voor de formulering van empirisch toetsbare vragen of verwachtingen.
 • Onderwijs werkvorm(en): Hoorcolleges / werkgroepen .
 • Onderwijsmateriaal: In het studielandschap van de UB zijn verschillende leerboeken beschikbaar. Via de digitale leeromgeving worden artikelen en boekhoofdstukken aangeboden en er is een verdiepend keuzeboek.
 • Contacturen: 8 uur per week.
 • Zelfstudie: 24 uur per week.

Inhoudelijke weekplanning

Voor Module 2 (blok 1) en 3 (blok 2) heb je in de regel twee dagen per week colleges en/of onderwijsgroepen.
Voor Module 1 zijn er verspreid over blok 1 en 2 5 bijeenkomsten.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Voor Module  1 word je beoordeeld op een individuele presentatie en een afsluitend individueel essay.

Voor Module 2 is er een schriftelijk tentamen na 5 weken.

Voor Module 3 word je beoordeeld op opdrachten en presentaties.

Samenstelling van eindcijfer
De cijfers voor Module 1, 2 en 3 bepalen voor respectievelijk 20%, 40% en 40% het eindcijfer. De Minor is behaald als het gewogen gemiddelde tenminste 5,5 bedraagt. De drie behaalde cijfers hebben het karakter van deelcijfers: er is onderlinge compensatie tussen de drie cijfers mogelijk. 

Feedback
Tijdens onderwijsgroepen en hoorcolleges is er volop gelegenheid tot interactie en het stellen van vragen. Bij Module 1 krijgen de studenten in kleine groepen begeleiding van de docent bij het lezen van het keuzeboek, en is er individuele begeleiding ten aanzien van de inhoud van de presentaties en de afsluitende essays.

Contactinformatie

Prof. Dr. Arjen Leerkes
leerkes@essb.eur.nl
010 - 408 1821 
kamer: T15-38

Facultaire website
https://www.eur.nl/essb/onderzoek/sociologie

Categorie
Broadening minor
Code
FSWSMINSB
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.