Minor Educatieve Minor Geschiedenis

Categorie
Educatieve minor
Code
MINESHCC-7

Inhoud

De educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 EC, bestaande uit 15 EC aan vakken en 15 EC praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap.

In combinatie met het bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de educatieve minor een beperkte tweedegraads bevoegdheid op (hiermee kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t).

Leerdoelen

Na afronding van de educatieve minor kun jij:

 • een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen
 • voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren
 • een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Geschiedenis eigen maken
 • in groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen
 • relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming
 • eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens
 • aan het einde van de cursus kun je vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan geschiedkundige begrippen te vergroten.

Bijzondere kenmerken

Op maandag 19 maart 2018 vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats van 12:00 tot 12:45 uur. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt vanuit het ESHCC. De aanmelding voor deze minor wijkt af van de aanmelding voor het reguliere aanbod. Studenten kunnen zich aanmelden voor de minor binnen het ESHCC zelf, van 20 maart t/m 29 maart!

Stappen aanmeldprocedure:

1. SIN-Online: subscribe jezelf op het channel “ESHCC Geschiedenis B1”
2. Upload jouw motivatiebrief en jouw curriculum vitae daar.
3. Kies een tijdslot voor jouw selectie interview.

Vervolgens zullen alle aangemelde studenten die voldoen aan de toelatingseisen uitgenodigd worden voor een gesprek. De toelatingseisen zijn:

 • Bachelor 1 afgerond
 • Blok 1 en 2 van bachelor 2 afgerond
 • Je mag nog geen andere minor gevolgd hebben
 • Huidige Ba-2 studenten hebben voorrang op ouderejaars
 • Studenten met 1e keuze educatieve minor krijgen voorrang
 • Motivatie en affiniteit/ ervaring met jongeren telt mee

Uiterlijk 26 april hoor je of je geselecteerd bent. Er zijn maximaal 5 plaatsen beschikbaar.

Belangrijk: wees zeker van je aanmelding!

Let op: De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. De startweek van deze minor is van 20 tot en met 23 augustus 2018 in Leiden. Aanwezigheid bij deze startweek is verplicht. De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot eind januari/begin februari 2019. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Specifieke kenmerken minor:

 • De minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.
 • Studenten moeten een verklaring van de studieadviseur overleggen waarin verklaard wordt dat zij (naar verwachting) bij het begin van de educatieve minor 120 EC van de vakstudie hebben afgerond.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Overzicht minormodules

Module 1: Leren en instructie
Module 2: Pedagogiek
Module 3: Vakdidactiek
Module 4: Praktijk

Voor een beschrijving van de studieonderdelen zie de volgende website: https://studiegids.leidenuniv.nl/s/0319

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Zie omschrijving afzonderlijke modules op: https://studiegids.leidenuniv.nl/s/0319

Samenstelling van eindcijfer
De beoordeling van alle studieonderdelen worden uitgedrukt in een cijfer tussen 5 (staat voor onvoldoende) tot en met 10. In de studiewijzer voor de afzonderlijke studieonderdelen wordt nader toegelicht wat de relatie is tussen dit cijfer en het beheersniveau dat is bepaald aan de hand van de rubrics.

Feedback
Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de opleiding. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Op basis van verzameld bewijsmateriaal wordt voor elk aspect van een rubric aangegeven op welk niveau de student dit beheerst. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan op welke niveau de student een bepaalde beroepsrol beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel.

Het studieonderdeel Leren en instructie wordt afgesloten met een tentamen.

Contactinformatie

Contactpersoon ICLON
Mw. T. Egberts MSc
studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl
071 527 3009

www.iclon.nl/lerarenopleiding

Contactpersoon EUR
Marlinde Hutting-Schutter
ocgeschiedenis@eshcc.eur.nl
Tel: 010 408 2399 

www.eur.nl/minor

Categorie
Educatieve minor
Code
MINESHCC-7
Organisatie
Erasmus School of History, Culture and Communication
Studiepunten (ECTS)
30
Voertaal
Nederlands

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.