Minor Ethiek in de Gezondheidszorg

Current facets (Pre-Master)

Categorie
Broadening minor
Code
GENMIN24
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Het programma van de minor biedt een afgewogen mix van actuele discussies in de ethiek in de gezondheidszorg, van theoretische achtergrondliteratuur bij ethische principes, en morele dilemma’s op de werkvloer in de zorg.

Het onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten met verschillende achtergrond:  ethici, artsen, juristen, historici, beleidsadviseurs, en ook patiënten.
Van de studenten wordt een actieve studiehouding verwacht; het onderwijs is bijna geheel verplicht en er moet veel literatuur bestudeerd worden.  

De minor bestaat uit een samenhangend programma waarbij studenten én in groepjes én individueel werken.
De individuele opdracht is een essay-opdracht:  de student kan kiezen uit een aantal onderwerpen en krijgt goede begeleiding bij het denk- en schrijfproces.
Een belangrijke groepsopdracht is een project over ‘human enhancement’;  daar mogen de studenten ‘los gaan’ met eigen ideëen, creatieve vormen om dit thema van de toekomst vorm te geven.

Niet onvermeld kan blijven dat iedere student de kans krijgt om in de praktijk van het ziekenhuis ethische dilemma’s op de werkvloer te ervaren. De student loopt een paar dagen mee met een arts of een verpleegkundige op de poli of een verpleegafdeling van het Erasmus MC.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

 • De belangrijkste debatten uit de gezondheidsethiek, filosofie van de geneeskunde, en gezondheidsrecht toelichten, en op onderdelen de achtergronden en geschiedenis van deze debatten.
 • De verschillende ethische theorieën en benaderingswijzen die gehanteerd worden in de gezondheidsethiek onderscheiden.
 • Een moreel dilemma uit de praktijk van de gezondheidszorg herkennen, beschrijven, en analyseren.
 • Een onderbouwd oordeel vormen door het bestuderen van en reflecteren op ethische casuïstiek.
 • Argumenteren en discussiëren over een moreel probleem in de gezondheidszorg.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is interessant voor studenten Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, BMG, Filosofie, Rechten, Psychologie, Pedagogiek en Economie die zich speciaal interesseren voor de sector gezondheidszorg. Tijdens de minor wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden van de studenten, zodat de verschillende interesses voldoende aandacht krijgen en er bovendien gelegenheid is van elkaar te leren.

Deze minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar er wordt een voldoende beheersing van het Engels verwacht omdat een deel van de onderwijsteksten in het Engels zal zijn.
Kennis van de gezondheidszorg is geen vereiste. Van studenten zonder kennis van de gezondheidszorg wordt tijdens 
de minor enige extra inspanning verwacht om zich noodzakelijke kennis en begrippen eigen te maken.

Het onderwijs wordt overdag aangeboden; aanwezigheid is verplicht.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 en 2 krijgen de studenten overzicht van belangrijke ethische thema’s in de gezondheidszorg, en kennis van ethische theorieën, methoden van moreel beraad en argumentatieleer.
In week 3 lopen de studenten mee op een verpleegafdeling of poli in het Erasmus MC om ‘ethiek’ in de zorgpraktijk te ervaren.  
In week 4 staat orgaandonatie centraal;  dilemma’s rond postmortale orgaandonatie, hersendood en harttransplantaties bij kinderen, en aan dilemma’s bij levende donatie.
In week 5 ligt de focus op de problematiek van gekozen levenseinde bij volwassenen;  is euthanasie bij dementerende mensen, en bij psychiatrische patiënten acceptabel?
Week 6 gaat over de morele grenzen van nieuwe technologieën waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt voor onderzoek;  kiembaanmodificatie en embryo-selectie
Week 7 is een projectweek over het thema ‘de maakbaarheid van de mens’;  willen we alles wat kan?
In week 8 verdiepen de studenten zich in ‘ethiek rond rechtvaardige verdeling, keuzen in de zorg en leefstijl’.
In week 9 staan dilemma’s rond zieke kinderen centraal.
In de laatste week ronden de studenten hun  individuele schriftelijke opdracht af en maken zij het tentamen.   

Onderwijswerkvormen

 • Kleinschalig interactief onderwijs: interactieve hoorcolleges,  groepsdiscussies en presentaties.
 • Intensief onderwijs: per week minimaal 8 contacturen met docenten met kennis van de praktijk van de zorg.
 • Minimaal 20 uur studiebelasting per week in groepsopdrachten en zelfstudie.
 • Verplicht onderwijs om groepsvorming te stimuleren en een veilige sfeer waarin diepgaande discussies met respect voor ieders inbreng mogelijk zijn. 
 • Veel inzet op levendige discussies over actuele ethische thema’s in de gezondheidszorg.

Onderwijsmateteriaal

 • Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg,  red Johan Legemaate en Guy Widdershoven, Boom Amsterdam, 2016.
 • Geselecteerde teksten die via Canvas beschikbaar gesteld worden.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing van de minor ethiek bestaat uit 3 onderdelen:

1.  Individueel schriftelijk tentamen: bestaande uit (2/3) open vragen en (1/3) meerkeuze vragen ( 50%)
2.  individuele schriftelijke opdracht (40%)
3.  Groepsopdracht :  project (10%)

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen.
De wegingsfactor (in percentages) staat per toetsonderdeel vermeld.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgesloten.

Feedback
De studenten ontvangen feedback bij groepsopdrachten en individuele presentaties.
De studenten kunnen rekenen op goede begeleiding bij de individuele schriftelijke opdracht. 
Iedere student ontvangt hierbij schriftelijke en mondelinge feedback.
Het tentamen wordt plenair en indien gewenst, individueel nabesproken.

Contactpersoon

Mw mr. J.G.M. (Hannie) Aartsen
j.aartsen@erasmusmc.nl
010 - 70 38482
NA gebouw 2105

Categorie
Broadening minor
Code
GENMIN24
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.