Minor Fiscaal Ondernemingsrecht

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN04
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

Voor studenten die op een of andere wijze werkzaam zullen zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven is enige kennis van het belastingrecht zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk. Vele ondernemingsbeslissingen worden mede bepaald door de fiscale regelgeving.

Het fiscale recht is van grote betekenis binnen onze maatschappij. Belastingen worden door de overheid aangewend voor de financiering van collectieve voorzieningen en het beïnvloeden van gedrag. Aan nagenoeg alle handelingen, gebeurtenissen of transacties in het maatschappelijke verkeer zit een fiscaal aspect. Het belastingrecht bepaalt wie belasting moet betalen en hoeveel; concepten zoals het draagkracht- en profijtbeginsel spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Elke persoon en elke onderneming in Nederland moet zijn of haar steentje bijdragen aan de jaarlijks benodigde premie- en belastingopbrengst van zo’n 260 miljard euro.

Ondernemingen hebben dagelijks te maken met de heffing van verschillende soorten belastingen. Veel ondernemingsbeslissingen – zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats – kunnen worden beïnvloed door fiscale gevolgen. Voor een ieder die op een of andere wijze werkzaam zal zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven, is enige basiskennis van het belastingrecht daarom zeer nuttig.

De minor Fiscaal ondernemingsrecht geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. De minor beoogt zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie ten behoeve van het bedrijfsleven vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden.

Leerdoelen

Belastingheffing kan ondernemingsbeslissingen, zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats beïnvloeden. Deze minor brengt zodanige fiscale kennis bij dat ondernemingsbeslissingen vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden.

Na deze minor:

 • Heb je kennis verkregen over de werking van het Nederlandse belastingsysteem.
 • Begrijp je de basisconcepten van het belastingrecht.
 • Kun je verbanden leggen tussen verschillende fiscale concepten en kun je het positieve belastingrecht (kritisch) toetsen aan die beginselen.
 • Ben je in staat om bij een onderneming (eenvoudige) fiscale aspecten van handelingen, gebeurtenissen of transacties te herkennen en analyseren. 
 • Ben je in staat om (eenvoudige) fiscale vraagstukken omtrent ondernemingen en ondernemingsbeslissingen op te lossen.
 • Ben je in staat om bij een onderneming vooraf (eenvoudige) fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen en transacties en van toekomstige gebeurtenissen te voorzien en daarop te anticiperen.
 • Heb je inzicht verkregen in de maatschappelijke context van belastingheffing.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is met name interessant voor studenten die nog niet beschikken over fiscale kennis en op deze manier algemene kennis van en inzicht in de maatschappelijke betekenis van het belastingrecht willen opdoen.

 • Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 60
 • Aantal contacturen: 6 uur per week
 • Onderwijsdag: vrijdag

Deze minor duurt negen weken. En wordt aangeboden in de vorm van wekelijks hoorcollege van drie uur met aansluitend een werkcollege van drie uur. Het werkcollege is interactief.

Inhoudelijke weekplanning

 • Week 1. Algemene introductie Nederlandse belastingsysteem.
 • Week 2 . Inleiding belastingheffing ondernemingen
 • Week 3. Eenmanszaak en BV
 • Week 4. DGA en zijn BV
 • Week 5. Concernopbouw- en financiering
 • Week 6. Fusies en overnames
 • Week 7. AB en TBS
 • Week 8. IBR
 • Week 9. BTW

Onderwijsvormen

Contacturen: 6 uur per week

3 uur HC
3 uur WG

Onderwijsmateriaal

Verplicht: Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen, laatste druk, SDU
Aanvullend: Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren, laatste druk, SDU
Bundel belastingwetgeving, laatste druk
Jurisprudentie en casusposities via Lawweb

Tentaminering

De minor wordt getentamineerd in de vorm van een schriftelijk eindtentamen, met MC en openvragen. Als voorbereiding op het tentamen zal een oefentoets beschikbaar worden gemaakt, de oefentoets en antwoordindicatie worden plenair besproken. Het eindcijfer voor de minor is het resultaat van het schriftelijk eindtentamen. Het schriftelijk tentamen wordt beoordeeld met een cijfer. Op afspraak is inzage in de eigen uitwerkingen en de modelantwoorden mogelijk, tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Contact

Lindsey Theuns (theuns@law.eur.nl)
010 - 408 16 47
L3.02 (Sanders Building)

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN04
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Startdatum
2019-09-03
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam