Minor Het toepassen van kwantitatieve data in de juridische praktijk

Categorie
Broadening minor
Code
TBA
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

Juristen en fiscalisten worden regelmatig geconfronteerd met kwantitatieve data (zoals kansuitspraken en voorspellingen), die als juridische argumenten in een zaak worden gebruikt. Een psycholoog stelt bijvoorbeeld dat de kans op recidive voor de beklaagde 1 op 10 is of een financieel analist laat weten dat zij met 95% betrouwbaarheid kan zeggen dat een belegger voorkennis had van aanstaande ontwikkelingen bij een beursgenoteerd bedrijf. Deze argumenten leiden tot beslissingen die vergaande consequenties kunnen hebben (zoals in de zaak Lucia de B.). Het is daarom van belang dat je als jurist de kwantitatieve data juist interpreteert en eventuele onjuistheden herkent.

In deze minor leer je om kwantitatieve data binnen een juridische context te beoordelen. Hiervoor is het van belang dat je basiskennis van statistiek bezit en dat je weet hoe je kansen berekent en voorspellingen maakt. Je begint daarom met basisstatistiek, zoals het gemiddelde, de mediaan en het berekenen van een correlatie. Daarna maak je de stap naar het maken van kansverdelingen en voorspellingen en leer je hoe je kansuitspraken en voorspellingen in de juridische context op waarde kan schatten. Is een voorspelling juist? Kan jij een schijnverband herkennen? Ook ga je in discussie over de mogelijke effecten wanneer kwantitatieve data verkeerd geïnterpreteerd wordt en hoe dit soort (ernstige) gevolgen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Leerdoelen

Na deze minor kan de student:
1. Kwantitatieve data (getallen, kansen, correlaties, voorspellingen) binnen een juridische context beoordelen.
2. Het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie berekenen.
3. De Bayesiaanse methode met de Frequentistische methode vergelijken.
4. Een correlatie en een enkel- en meervoudige regressie uitvoeren.
5. Schijnverbanden binnen een juridische context signaleren.
6. Demonstreren hoe je een voorspelling maakt.
7. Onderbouwen waarom een voorspelling wel of niet is uitgekomen.
8. Beschrijven hoe algoritmes in de juridische praktijk gebruikt (kunnen) worden.
9. Binnen een casus juridische argumenten opstellen op basis van kwantitatieve data.
10. Evalueren wat de effecten zijn van een misinterpretatie van kwantitatieve data binnen een juridische casus en op basis daarvan aanbevelingen doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Bijzondere kenmerken

Criminologiestudenten en mr.drs. en double degree rechten en bedrijfskunde studenten van de Erasmus School of Law kunnen zich niet voor de minor inschrijven, omdat zij al verplichte statistiekvakken in de bachelor volgen.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1:
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tot de macht verheffen, worteltrekken, logaritmes en rekenen met percentages, fracties, breuken en rentes
Week 2:
Gemiddelde, mediaan, standaarddeviatie, empirische verdeling (histogram), correlatie (en het verschil met causaliteit) en wat je aan deze informatie hebt
Week 3:
Enkelvoudige kansverdeling en de relatie tussen theorie en praktijk (casus Lucia de Berk)
Week 4:
De Bayesiaanse en Frequentistische methode en hoe deze methoden gebruikt worden in de praktijk
Week 5:
Enkelvoudig regressiemodel, het idee erachter en hoe en wanneer je het gebruikt in de juridische praktijk
Week 6: (spreekuur practicum)
Meervoudig regressiemodel en varianten daarop
Week 7: (practicum)
Soort voorspellingen en hoe voorspellingen worden gemaakt
Week 8:
Wanneer voorspellingen wel of niet juist zijn, wat we kunnen leren van voorspelfouten en wat er gebeurt met voorspellingen als ze aanleiding geven tot wijziging van beleid
Week 9:
Algoritmes (wat ze zijn, wie ze maakt en hoe ze werken), neuraal netwerk, kunstmatige intelligentie en machine learning
Week 10:
Tentamen en deadline essayopdracht

Onderwijswerkvormen

Per week krijgen de studenten twee uur hoorcollege en twee uur een werkgroep. Daarnaast krijgen de studenten in week 7 een practicum voor het uitvoeren van statistische berekeningen. De minor wordt blended vormgegeven, wat betekent dat de studenten online materiaal krijgen aangeboden dat ze voorafgaand aan het face-to-face onderwijs bestuderen en maken. Tijdens het face-to-face onderwijs vindt zoveel mogelijk interactie en discussie plaats en wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de juridische praktijk.

Onderwijsmateriaal

Onlinemateriaal:
Video’s (o.a. uit de Mooc “Enjoyable Econometrics”), infographics, artikelen (evt. in de vorm van een interactief document), quizjes (meerkeuzevragen) op Canvas, reken- en statistiekopdrachten in een online leeromgeving (bijvoorbeeld Sowiso en Grasple) en oefenopdrachten voor het practicum.
Hoorcolleges:
Hoorcollegeslides (uitwerkingen van opdrachten, lastige materie, praktijkvoorbeelden)
Werkgroepen:
Casussen (soms gegeven door gastdocenten)
Toetsing:
Practicumopdrachten, essayopdracht, tentamen

Tentaminering

Wijze van tentaminering
In de minor worden drie toetsvormen gebruikt:
1. Tentamen met 40 meerkeuzevragen en 5 open vragen (leerdoel 1, 2, 4 t/m 8)
2. Essayopdracht (leerdoel 9)
3. Practicum (leerdoel 3)

Samenstelling eindcijfer
Tentamen telt voor 70% mee
Essayopdracht telt voor 20% mee
Practicum telt voor 10% mee

Feedback
Voorbereiding op:
- Tentamen: studenten maken voorafgaand aan het hoorcollege quizzen op Canvas en reken- en statistiekopdrachten in een online leeromgeving. Hierbij krijgen de studenten geautomatiseerde feedback. Aan de hand van de gegeven antwoorden bepaalt de docent welke opdrachten/onderwerpen tijdens het hoorcollege worden besproken. In de werkgroepen worden casussen gegeven, die de studenten in groepjes oplossen.
- Essayopdracht: in week 8 geven de studenten elkaar peerfeedback.
- Practicum: in week 6 wordt een spreekuur gehouden voor het stellen van vragen.

Contactinformatie

prof.dr. Philip Hans Franses
franses@ese.eur.nl
010-4081273
ET-23
https://www.eur.nl/people/philip-hans-franses

Categorie
Broadening minor
Code
TBA
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam