Minor Mensenrechten in de pluriforme samenleving

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN07
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

- De minor begint met een week met colleges waarin de belangrijkste leerstukken inzake mensenrechten aan bod komen. Bijzonder belangrijk hier is het leerstuk over de legitieme beperkingen, de centrale rol van het proportionaliteitsbeginsel in deze en de bijhorende afweging van belangen. Veel aandacht gaat met name naar het recht op gelijke behandeling, en de verschillende dimensies daarvan, vermits dit de rode draad vormt doorheen de minor.
- De tweede week zoemt in op etnische minderheden, met bijzondere aandacht voor de Roma. Het Raamwerkverdrag voor de bescherming van nationale minderheden wordt geanalyseerd en kritisch doorgelicht, evenals de relevante jurisprudentie in het kader van verdragen inzake (algemene) mensenrechten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest.
- Week drie spitst zich toe op taalkundige en nieuwe (migranten) minderheden. Ten aanzien van taalkundige minderheden wordt het Europees Taalhandvest bestudeerd evenals de toezichthoudende praktijk daarbij. Migrantengroepen roepen verschillende vragen op over hun kwalificatie als minderheid en de omvang van de rechten die zij zouden hebben.
- Week 4 zoemt in op religieuze minderheden en de verschillende controversies die bestaan over hun religieus geïnspireerde kleding, hun wensen rond aangepaste voeding, religieuze hoogdagen, verwachtingen over religieuze neutraliteit van het publiek onderwijs enz.
- Week 5 gaat verder met LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexuals). Een college spitst toe op de bijzondere problematiek van transgender mensen, Een ander college bespreekt de verschillende problemen die mensen met een ‘alternatieve’ sexuele orientatie ervaren, en rechtspraak hierover.
- In week 6 gaat de aandacht naar de rechten van vrouwen en problemen die vrouwen nog steeds ervaren met betrekking tot effectief gelijk genot van mensenrechten, zoals ook huiselijk geweld. Ook hier is veel aandacht voor rechtspraak van mensenrechtenhoven.
- De zevende week zoemt in op integratie theorieën en wat deze betekenen voor de verschillende vormen van diversiteit besproken in de minor.
- Week 8 heeft een aantal sessies die zijn toegespitst op het vergelijken van de verschillende vormen van diversiteit die we besproken hebben, qua problemen en qua reacties van recht en overheid.
- Week 9 laat ruimte voor studie en sluit af met een college waarin de grote lijnen van de minor (nogmaals) worden uitgelicht, en waar de studenten vragen kunnen stellen.

Leerdoelen

Deze minor verrijkt het (dominante) juridische perspectief over mensenrechten en hun rol binnen een pluriforme samenleving, met een sociaal-wetenschappelijk perspectief. Het volgen van deze minor stelt je in staat om problemen rond de multiculturele en pluriforme samenleving te identificeren, en te benoemen in termen van (bepaalde) mensenrechten en de daar tegenoverstaande verplichtingen van de overheid (en private entiteiten). Je leert deze problemen ook in verband brengen met bepaalde dimensies van het recht op gelijke behandeling. Je bent ook in staat om eventuele botsingen tussen mensenrechten te herkennen en te analyseren vanuit voorgaande perspectieven.

Bijzondere kenmerken

De minor staat in het teken van mensenrechten en heeft dus een sterk juridisch karakter: er wordt wel gezorgd voor extra ondersteuning van niet juristen, met name in week 1 als de juridische bouwstenen voor de rest van de minor worden gelegd.
De docent zorgt ervoor dat doorheen de verschillende sessies de kernbegrippen steeds worden herhaald, zodat iedereen zich het kader kan eigen maken.
Je wordt telkens uitgedaagd kritisch na te denken over het recht, en daar ook vanuit je eigen niet –juridische discipline op te reflecteren: niet-juristen hebben hier dan weer een streepje voor.

Er zijn geen opleiding-specifieke eisen die worden gesteld aan de studenten. Wel dienen studenten er rekening mee te houden dat tekstanalyse een belangrijk onderdeel van de minor is en vaardigheden op dit terrein worden derhalve van harte aanbevolen.
Van studenten wordt in beginsel verwacht dat zij bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren.
In de verschillende weken van de minor worden verschillende thema’s aangekaart, en om die thema’s voldoende tot hun recht te laten komen, zal er ook beroep worden gedaan op gastdocenten. Bepaalden kunnen ervoor kiezen het college in het Engels te geven.

Inhoudelijke weekplanning

Zie onder ‘inhoud’.
Vanaf week 3 worden presentaties door studenten geïncorporeerd in de colleges

Het definitieve rooster wordt bekend gemaakt op 13 juli 2020. De minor heeft 2 of 3 bijeenkomsten per week (verschilt per week) in de middag, op maandag, dinsdag en donderdag.

Onderwijswerkvormen

De minor wordt gedoceerd in de vorm van interactieve hoorcolleges. Per week zijn er twee à drie hoorcolleges van telkens twee uur. Er zijn een 4-tal gastcolleges gespreid over de weken van de minor.
Naast het schriftelijk tentamen moet ook een presentatie gegeven worden met een medestudent waarin dieper wordt ingegaan op 1 van de thema’s van de minor. Het is de bedoeling dat je het specifieke thema verder uitdiept, dat je iets toevoegt aan wat al in de sessies aan bod is gekomen. Bij het uitwerken van de presentatie is overleg met de docent mogelijk en wenselijk.
Vanaf week 3 wordt hiervoor tijd ingeruimd. In de mate van het mogelijke worden de presentaties in de thematische week gezet waar ze thuishoren.

Onderwijsmateriaal

De literatuur voor de Minor bestaat uit het boek Human Rights: A very short introduction van Andrew Clapham.
Een jurisprudentiebundel wordt ter beschikking gesteld, met de uitspraken/vonnissen/arresten die besproken worden in de minor (enkel geselecteerde stukken).
Aanvullend materiaal (artikelen, rapporten, en dergelijke) wordt per thema en college elektronisch via CANVAS verstrekt.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Naast het schriftelijk tentamen met open vragen moet ook een presentatie gegeven worden met een medestudent waarin dieper wordt ingegaan op 1 van de thema’s van de minor.
Het is de bedoeling dat je het specifieke thema verder uitdiept, dat je iets toevoegt aan wat al in de sessies aan bod is gekomen. Bij het uitwerken van de presentatie is overleg met de docent mogelijk en wenselijk.
De presentaties worden ingebouwd in de interactieve colleges en zoveel mogelijk thematisch gestructureerd (zie verdeling van de thema’s over de weken onder Inhoud)

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt bepaald door een combinatie van het cijfer voor
1/ de presentatie (40%),
2/ het schriftelijk tentamen in de laatste week (60%).

Feedback
Doorheen de interactieve colleges wordt geoefend met de belangrijke leerstukken die studenten zich eigen moeten maken. Het gaat dan om mondelinge feedback.
Na de presentatie krijgen de studenten een korte mondelinge feedback maar zonder aanduiding over het cijfer.
Oefen tentamen vragen worden gegeven aan de studenten doorheen de cursus en klassikaal behandeld, met het oog op het duidelijk maken, van zowel de manier waarop de stof moet gestudeerd worden als de antwoordelementen die moeten aanwezig zijn in antwoord op de open vragen .

Contactinformatie

prof.dr. Kristin Henrard
henrard@law.eur.nl
Sanders 5.07

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN07
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam