Minor Mensenrechten in een pluriforme samenleving

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN07
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

 • De minor begint met een week met  drie colleges waarin de belangrijkste leerstukken inzake mensenrechten aan bod komen. Bijzonder belangrijk hier is het leerstuk over de legitieme beperkingen, de centrale rol van het proportionaliteitsbeginsel in deze en de bijhorende afweging van belangen.
  Veel aandacht gaat met name naar het recht op gelijke behandeling, en de verschillende dimensies daarvan, vermits dit de rode draad vormt doorheen de minor.
 • De tweede week zoemt in op etnische minderheden, met bijzondere aandacht voor de Roma.
  Het Raamwerkverdrag voor de bescherming van nationale minderheden wordt geanalyseerd en kritisch doorgelicht, evenals de relevante jurisprudentie in het kader van verdragen inzake (algemene) mensenrechten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest.
 • Week drie spitst zich toe op taalkundige en nieuwe (migranten) minderheden. Ten aanzien van taalkundige minderheden wordt het Europees Taalhandvest bestudeerd evenals de toezichthoudende praktijk daarbij. Migranten groepen roepen verschillende vragen op over hun kwalificatie als minderheid en de omvang van de rechten die zij zouden hebben. 
 • Week 4 zoemt in op religieuze minderheden en de verschillende controversies die bestaan over hun religious geinspireerde kleding, hun wensen rond aangepaste voeding, religieuze hoogdagen, verwachtingen over religieuze neutraliteit van het publiek onderwijs enz.
 • Week 5 gaat verder met  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexuals). Een college spitst toe op de bijzondere problematiek van transgender mensen, Een ander college bespreekt de verschillende problemen die mensen met een ‘alternatieve’ sexuele orientatie ervaren, en rechtspraak hierover.
 • In week 6 gaat de aandacht naar de rechten van vrouwen en problemen die vrouwen nog steeds ervaren met betrekking tot effectief gelijk genot van mensenrechten, zoals ook huiselijk geweld. Ook hier is veel aandacht voor rechtspraak van mensenrechtenhoven.
 • De zevende week heeft een aantal sessies die zijn toegespitst op het vergelijken van de verschillende vormen van diversiteit die we besproken hebben, qua problemen en qua reacties van recht en overheid.
 • Week 8 zoemt in integratie theorieen en wat deze betekenen voor de verschillende vormen van diversiteit besproken in de minor.
 • Week 9 heeft een afsluitend college, waarin ook nog wat exam voorbereiding wordt gegeven.

Leerdoelen

Deze minor verrijkt het (dominante) juridische perspectief over mensenrechten en hun rol binnen een pluriforme samenleving, met een sociaal-wetenschappelijk perspectief. Het volgen van deze minor stelt je in staat om problemen rond de multiculturele en pluriforme samenleving te identificeren, en te benoemen in termen van (bepaalde) mensenrechten en de daar tegenoverstaande verplichtingen van de overheid (en private entiteiten). Je leert deze problemen ook in verband brengen met bepaalde dimensies van het recht op gelijke behandeling. Je bent ook in staat om eventuele botsingen tussen mensenrechten te herkennen en te analyseren vanuit voorgaande perspectieven.

Bijzondere kenmerken

Er zijn geen opleiding-specifieke eisen die worden gesteld aan de studenten. Wel dienen studenten er rekening mee te houden dat tekstanalyse een belangrijk onderdeel van de minor is en vaardigheden op dit terrein worden derhalve van harte aanbevolen.

Van studenten wordt in beginsel verwacht dat zij bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren.

In de verschillende weken van de minor worden verschillende thema’s aangekaart, en om die thema’s voldoende tot hun recht te laten komen, zal er ook beroep worden gedaan op gastdocenten. Bepaalden kunnen er voor kiezen het college in het Engels te geven.

Inhoudelijke weekplanning

Zie onder ‘inhoud’.
Vanaf week 3 worden presenaties door studenten geincorporeerd in de colleges (het tweede uur).

Onderwijswerkvormen

De minor wordt gedoceerd in de vorm van interactieve hoorcolleges. Per week zijn er twee a drie hoorcolleges van telkens twee uur.  Er zijn een 4-tal gastcolleges gespreid over de weken van de minor.

Naast het schriftelijk tentamen moet ook een presentatie gegeven worden met een mede-student waarin dieper wordt ingegaan op 1 van de thema’s van de minor. Vanaf week  3 wordt hiervoor tijd ingeruimd. De sessies met presentaties over een bepaald thema (zie onder inhoud) sluiten de behandeling van dat thema af.

Onderwijsmateriaal

De literatuur voor de Minor bestaat uit het boek Human Rights: A very short introduction van Andrew Clapham.

Aanvullend materiaal (artikelen, rapporten en dergelijk) wordt per thema en college elektronisch via de Channel verstrekt.

Tentaminering 

Wijze van tentaminering 
Naast het schriftelijk tentamen met open vragen moet ook een presentatie gegeven worden met een mede-student waarin dieper wordt ingegaan op 1 van de thema’s van de minor.  Dit wordt ingebouwd in de interactieve colleges en zoveel mogelijk thematisch gestructureerd (zie verdeling van de thema’s over de weken onder Inhoud).

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt bepaald door een combinatie van het cijfer voor:
1/ de presentatie (40%),
2/ het schriftelijk tentamen in de laatste week (60%).

Feedback
Doorheen de interactieve colleges wordt geoefend met de belangrijke leerstukken die studenten zich eigen moeten maken. Het gaat dan om mondelinge feedback.
Na de presentatie krijgen de studenten een korte mondelinge feedback maar zonder aanduiding over het cijfer.
Oefen tentamen vragen worden beschikbaar gesteld aan de studenten.

Contactinformatie

Naam: Kristin Henrard
henrard@law.eur.nl
010-4088642 

kamer: Sanders L 5.06

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN07
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus Graduate School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.