Minor Onderneming & Financiële Markt

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN08

Inhoud

Het vertrekpunt in deze minor is het bestuderen van de organisatie en het functioneren van zowel (financiële) ondernemingen als financiële markten vanuit juridisch perspectief. Ook kijken we naar de basale economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke belangen die een rol spelen bij het inkleuren van zowel de wettelijke vereisten als de praktijk van alledag. Docenten uit de wetenschap en de praktijk bespreken het functioneren van deze organisaties, aan de hand van voorbeelden die op dat moment actueel zijn (zoals de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis, beloningen van bestuurders, recente overnames of emissies van beursvennootschappen en het functioneren van interne en externe toezichthouders, zoals accountants, commissarissen en publieke toezichthouders).

Feedback uit de studentenevaluatie is onder meer: ‘goede docenten met vaak duidelijke verhalen; interessante gastcolleges’, ‘overzichtelijke opzet’, ‘goede verhouding tussen hoorcolleges en seminars’, ‘De docenten verzorgden een prettige sfeer, waarin je werd uitgedaagd om actief met de stof om te gaan. De seminars en het bedrijfsbezoek waren verdiepend en interessant. De colleges waren niet te lang en niet te ingewikkeld te volgen.’ ‘Er worden veel actualiteiten gebruikt, wat zorgt voor een duidelijker beeld van een leerstuk’, ‘Bezoek DNB maakte de minor af’, ‘Op de vraag zou je de minor weer kiezen zou ik 100% zeggen ja absoluut.’

Met de door de studenten genoemde verbeterpunten minor wordt in de opzet voor 2018/2019 rekening gehouden (zie hieronder onder ‘feedback’).

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:

  • De juridische organisatie van gewone en financiële ondernemingen en hun interactie op de financiële markten, en het functioneren van daarbij betrokken personen en instituties. 
  • De rol en drijfveren van ondernemers en financiële toezichthouders. 
  • De regelgeving voor banken, andere financiële ondernemingen en financiële markten, en het toezicht op de naleving daarvan.
  • Waarom beursvennootschappen op de financiële markten onderhevig zijn aan publicatieverplichtingen, en banken bij de het aantrekken van spaargelden in mindere mate. 
  • Aandeelhoudersrechten en het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, de opkomst van activistische aandeelhouders en hedgefondsen; corporate governance van beursvennootschappen en verschillende vormen van fusies en overnames (en de mogelijkheden om zich daartegen te beschermen).

Bijzondere kenmerken

De voertaal van deze minor is Nederlands, hoewel enkele termen en achtergrondstukken over toezichtsregelgeving Engelstalig zullen zijn. De voertaal bij bijvoorbeeld het bankentoezicht en de ontwikkeling daarvan is namelijk Engels bij de meest relevante Eurozone en EU instanties. De minor is interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke dimensies van ondernemingen, banken en financiële markten, met de invalshoek van ‘hoe is het geregeld’. De minor is met name gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken over het functioneren van deze organisaties en de wisselwerking die recht en economie daarin spelen. Affiniteit met en kennis van economische concepten is niet noodzakelijk, maar komt wel van pas.  

Van studenten wordt in beginsel verwacht dat deze het financiële nieuws (denk aan Het Financieele Dagblad, de Financial Times of andere kranten met financieel nieuws) gedurende de cyclus nauwgezet bijhouden, bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren. Het streven is de colleges aan het einde van de middag te plannen, zodat ook deeltijdstudenten kunnen deelnemen. In voorgaande jaren maakten een mini-symposium en/of een excursie naar het hoofdkantoor van een beursvennootschap of financiële instelling (afgelopen jaar was dit De Nederlandsche Bank) deel uit van deze minor. Het voornemen is ook dit collegejaar weer dergelijke activiteiten te ontplooien.

De minor kan interessant zijn om na te gaan of een master over financieel recht of een carrière in de financiële sector interessant is. In de financiële sector wordt interdisciplinair samengewerkt, waarbij voor niet-juristen een bewustzijn van de juridisch afdwingbare regels nuttig zijn. Andersom is de financiële sector een belangrijke werkgever voor juristen in een reeks capaciteiten, van fiscaal advies tot ondernemingsrecht, en van compliance tot beleidsvorming.

Inhoudelijke weekplanning

De minor zal gedurende 9 weken 6 tot 10 uur per week door middel van interactieve hoorcolleges, bedrijfsbezoeken en seminars gedoceerd worden. Op een veilige maar tegelijk uitdagende manier worden studenten uitgenodigd om actief te participeren, in groepjes te presenteren, en mee te denken met elkaar en met de docenten.

Elke week is op twee dagen in de late namiddag/begin van de avond een hoorcollege gepland. Daarnaast zal in vier of vijf van de weken in de namiddag een werkcollege/seminar worden gegeven.

Aanwezigheid bij een ruime meerderheid van de colleges en seminars is verplicht.

Onderwijswerkvormen

  • Hoorcolleges
  • Interactieve werkgroepen/seminar, waarin in groepjes en collectief wordt gediscussieerd en gepresenteerd.
  • Bedrijfsbezoek
  • Bonusregeling (vrijwillig) gebaseerd op het goed voorbereid verschijnen op de hoorcolleges.
  • Literatuur en casussen/jurisprudentie bestuderen

Onderwijsmateriaal

Voor de minor zal een reader worden voorgeschreven en/of studiemateriaal via LawWeb beschikbaar worden gesteld. Ook internet en het bijhouden van financieel-economische populaire pers is van belang voor deze minor.

Er is geen financieel wetboek voorgeschreven, gewerkt wordt met de online wettenbundels en publicaties. De voor het tentamen strikt nodige wetsartikelen worden meegeleverd bij het tentamen. De generieke wettenbundels met BW en Awb zijn wel nodig bij het tentamen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor bestaat uit één module. Tentaminering vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen en een individuele schrijfopdracht, met de mogelijkheid deel te nemen aan een bonus/creditregeling. Voorafgaand aan de start van de minor wordt een blokboek bekend gemaakt, met daarin de afwezigheidsregeling, informatie over het schriftelijke tentamen en de toetsingscriteria voor het paper.

De werkgroepen en de voorbereiding van de niet-meetellende werkstukken en presentaties hebben het doel om te oefenen met het doen van de benodigde research voor het paper-onderdeel.

De hoorcolleges verstrekken de benodigde structuur en algemene informatie over de thema’s die langskomen ten behoeve van zowel het tentamen als het paper.

Daarnaast is er een creditregeling. De specifieke vormgeving van de creditregeling wordt op een later moment bekendgemaakt.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 50% door de individuele schrijfopdracht. Voor elk onderdeel moet tenminste een 5 (uit 10) gehaald worden. Daarnaast is er een creditregeling, waarmee ten hoogste 0,5 bovenop het eindcijfer behaald kan worden.

Feedback
De hoorcolleges zijn waar mogelijk interactief. De werkcolleges/seminars zijn van en voor de studenten, onder regie en met opbouwende feedback en algemene regie door de studenten.

Er zal zowel voor het tentamen als voor het paper een collectieve nabespreking plaatsvinden, waar studenten zich voor kunnen aanmelden. Een kopie van het paper met daarop het handgeschreven commentaar van de docent op basis van de beoordelingscriteria wordt op verzoek verstrekt. In de nabespreking zullen waar gewenst de beoordeling en het cijfer van zowel het tentamen als het paper worden toegelicht.

Contactinformatie

Inhoudelijk

Yannick Ellenbroek 
Ellenbroek@law.eur.nl

Roel Theissen 
Theissen@law.eur.nl

Organisatorisch

Linda Olieman 
olieman@law.eur.nl
010 408 1568
kamer L7

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN08
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.