Minor Sport, recht en samenleving

Categorie
Broadening minor
Code
TBA
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Sport is een thema van groot maatschappelijk belang. Naarmate belangen in de sport groter worden, ontstaan ook meer juridische conflicten over de beoefening en organisatie daarvan, soms gepaard gaande met grote aandacht van de media. In deze minor wordt de verzameling regels en rechtsgebieden die van toepassing zijn op sport verkend. Sportrecht kan het beste worden beschreven als een functioneel rechtsgebied: het is een samenstel van regels uit verschillende rechtsgebieden (denk aan arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht of intellectueel eigendomsrecht) die van kleur kunnen verschieten wanneer ze in de sport worden toegepast.

Sportrecht is niet alleen interdisciplinair, in de zin dat meerdere rechtsgebieden een rol spelen, maar ook multidisciplinair: sport verbindt recht met economie, bewegings- en gezondheidswetenschappen, sociologie en bestuurskunde. Omdat sportrecht daarbij ook een belangrijke internationale dimensie kent, leent het zich uitstekend voor een bestudering vanuit verschillende invalshoeken. Precies dat vormt het uitgangspunt voor deze minor. Daarbij hoort een sterke link met de praktijk: een samenwerking met regionale, nationale, en internationale partners in de sport, die de student ook de kans biedt zich te oriënteren op de (sportieve) beroepspraktijk.

Verschillende aan ESL verbonden docenten belichten de rol die hun eigen rechtsgebied speelt in de sport. Gastsprekers maken steeds de vertaling naar de praktijk, om studenten mee te nemen in de dynamiek van het rechtsgebied en de grote belangen die er spelen, en ze te inspireren om in hun schriftelijke adviezen (zie hieronder) ook de vertaling te maken van theoretische uiteenzetting naar praktijkgericht advies. Op een aantal thema’s, zoals ‘sport en gezondheid’ en ‘sport en maatschappij’ wordt een uitstapje gemaakt naar een ander werkveld om met een docent te verkennen wat de invloed van sport is op, bijvoorbeeld, de zorgkosten, of sociale cohesie. De coördinerend docent geeft steeds de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma (de rode draad) aan. Iedere collegedag bevat een activerend element: studenten maken een korte toets, gaan met elkaar in debat, of werken in kleine groepjes een opdracht uit.

Tijdens de minor gaan studenten tweemaal op ‘praktijkbezoek’ bij een van de participerende partners uit de sport. Studenten worden bij aanvang van de minor verdeeld over een drietal projectgroepen, en bezoeken met hun projectgroep tweemaal dezelfde partner. Dit zijn organisaties die direct of indirect opereren in de sportsector, zoals bijvoorbeeld NOC*NSF, KNVB, de Gemeente Rotterdam of Feijenoord Rotterdam N.V. De eerste maal maken studenten kennis met de partner (loopbaanoriëntatie), en wordt hen een onderzoeksvraag voorgelegd die juridische complicaties in de sport betreft, waarvan de uitwerking voor de partner praktische relevantie heeft (onderzoeksvaardigheden). De deelvragen waarin de onderzoeksvraag uiteen valt, vormen de basis voor de adviezen die de projectgroep, in twee of drie subgroepjes zal opstellen. Iedere week treffen de projectgroepen de coördinerend docent, voor bespreking en feedback op het schrijfproces. Tijdens het tweede bezoek aan de partner, aan het eind van de minor, presenteren de studenten hun bevindingen. De eindversie van het schriftelijk advies is onderdeel van het eindcijfer voor de minor (tentamenonderdeel). De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Ter voorbereiding op het tentamen, dat iedere student individueel dient af te leggen, zal een casuscollege worden verzorgd.

Leerdoelen

 • De kenmerken van het sportrecht als apart rechtsgebied beschrijven.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren wat de implicaties van het toepasselijke verenigingsrecht zijn.
 • Uiteenzetten hoe de afwijkende rechtsgang binnen de sportwereld als het gaat om geschillenbeslechting eruit ziet en hoe die zich verhoudt tot de reguliere rechtsgang.
 • In een concrete casus analyseren welke geschilbeslechtende instantie bevoegd is ten aanzien van een bepaald geschil.
 • De verschillende soorten arbeidsverhoudingen binnen de sport beschrijven.
 • De juridische achtergrond, kenmerken en werking van het transfersysteem in het voetbal beschrijven en beoordelen.
 • Een juridisch onderbouwd oordeel uitspreken over de verschillende onderdelen van het transfersysteem.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren welke rol intellectuele eigendomsrechten, zoals portretrechten en uitzendrechten, in de sport spelen.
 • Verschillende dimensies van aansprakelijkheid binnen de sport herkennen en beschrijven.
 • Verschillende elementen van het fiscale recht binnen de sport kunnen herkennen en beschrijven.
 • In een concrete casus de samenloop van verschillende rechtsgebieden binnen de sport herkennen en de implicaties daarvan begrijpen, in het bijzonder op het gebied van sanctionering.
 • In een concrete casus analyseren welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid verschillende (private en publieke) stakeholders bij een sportevenement hebben.
 • Vanuit Europeesrechtelijk perspectief beargumenteren in hoeverre de sport een speciale positie binnen het recht inneemt.
 • Uitleggen hoe sportrecht kan interfereren met gezondheidswetenschappen, economie en sociologie rond een concreet thema.
 • Kunnen herkennen en beschrijven welke overheidsinstanties het beleid met betrekking tot sport op nationaal niveau vaststellen en hoe dit beleid er in grote lijnen uitziet.
 • In groepsverband een advies opstellen dat antwoord geeft op een sportrechtelijke vraag die vanuit de praktijk is gesteld en de bevindingen ook mondeling op heldere wijze presenteren.

Bijzondere kenmerken

De minor is zeer intensief en richt zich op ambitieuze, actieve en gemotiveerde studenten. Naast hoorcolleges zijn er verbredingscolleges, wekelijks verplichtte schrijfgroepen (die zullen leiden tot het schrijven en presenteren van een advies aan een partnerganisatie in de sport), casusopdrachten en is er een aflsuitend schiftelijk tentamen.

Toegang tot deze minor staat open voor zowel juridisch geschoolde als niet-juridsch geschoolde studenten. Speciaal voor de niet-juristen is er in de eerste onderwijsweek een introductiecollege. Tijdens dit college wordt de basis van het recht behandeld. Ook zal het gebruik van de wettenbundel en het analyseren van jurisprudentie worden toegelicht.

Vanwege de activerende elementen op hoorcollegedagen, het serieuze karaker van de samenwerking met partners uit de praktijk, en vanwege het schrijven van het advies in projectgroepen, geldt voor alle onderwijsvormen een aanwezigheidsplicht.

Literatuur en onderwijs worden deels in het Engels verzorgd.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1: Hoorcollege (HC) introductie vak, Introductiecollege niet-juristen, verdeling projectgroepen (PG)

Week 2: HC Verenigingsrecht, Verbredingscollege (VC) thema, schrijfgroep PG

Week 3: HC Geschilbeslechting, Bezoek aan partners PG

Week 4: HC Arbeidsrecht, HC Transfers, schrijfgroep PG

Week 5: HC IE/Aansprakelijkheid, HC Fiscaal, VC thema, schrijfgroep PG

Week 6: HC Tuchtrecht en Bestuursrecht, VC thema, schrijfgroep PG

Week 7: HC Europees sportrecht, schrijfgroep PG

Week 8: HC Specificiteit sport, VC thema, schrijfgroep PG

Week 9: Bezoek aan partners en presentatie PG, Casuscollege

Week 10: Tentamen

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs bestaat uit een introductiecollege voor niet-juristen, hoorcolleges, verbredingscolleges, projectgroepen (schrijven schriftelijk advies), praktijkbezoeken (2x), een casuscollege en een schriftelijk tentamen.

Onderwijsmateriaal

Voorbeelden literatuur:
- S.F.H. Jellinghaus en G.A. Hahn (red.), Capita Selecta Sportrecht, Den Bosch: 2018
- L.J.M. Langedijk en G.A. Hahn, ‘De sporter’, in: G.W. van der Voet (red.), Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridisch 2017.

Voorbeelden artikelen:
- A.E. van Rooij, J. Bijlsma, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen, ‘Bestrijding van voetbalgeweld: De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd’, Ars Aequi november 2016.
- J. van Drongelen & S. Jellinghaus, ‘De conversieregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de sport nader bezien, Tijdschrift voor Sport & Recht 2015-4.
- A. Duval, ‘The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of an Encounter’, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015-2.

Syllabus/Jurisprudentiebundel:
- Er zal een bundel worden samengesteld met relevante regelgeving en jurisprudentie.

Tentaminering

Wijze van tentaminering 
De presentatie en de eindversie van het schriftelijk advies aan de partner vormen onderdeel van het eindcijfer van de minor.

Ter afronding van de minor leggen de studenten individueel een schriftelijk tentamen af waarmee opgedane kennis (in brede zin) wordt getoetst.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer voor de minor is opgebouwd uit het eindcijfer voor de presentatie en het schriftelijk advies (40%) en het eindcijfer voor het tentamen (60%).

Feedback
Vanaf de tweede collegeweek treffen de projectgroepen wekelijks met de begeleidend docent. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang in het schrijfproces door woordvoerders van de subgroepjes gepresenteerd. De docent geeft op hoofdlijnen feedback, met name door het stellen van vragen. De verschillende subgroepjes treden tijdens bijeenkomsten met elkaar in discussie over de uitwerking van de verschillende deelvragen. De eindversie van het schriftelijk advies wordt beoordeeld middels een (aan studenten vooraf bekend gemaakt) beoordelingsformulier. Daarin wordt een toelichting gegeven bij de verschillende onderdelen waarop het advies word beoordeeld.

Met betrekking tot de gestelde vragen op het tentamen wordt, na afname en beoordeling, een uitgebreide schriftelijke antwoordindicatie verstrekt aan de studenten.

Contactinformatie

Guido Hahn
hahn@law.eur.nl
0611513537
kamer: Sanders 1.06

Categorie
Broadening minor
Code
TBA
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus Graduate School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.