Minor Sport, recht en samenleving

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN13
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De internationale organisatiestructuur van sport leent zich goed voor bestudering vanuit verschillende invalshoeken. Deze minor is naar interdisciplinair (in de zin dat er meerdere rechtsgebieden worden bestudeerd) ook multidisciplinair, daar waar de relatie tussen sport en andere sociale domeinen centraal staat. Tevens is er een sterke link met de praktijk: door samenwerking met regionale en nationale sportorganisaties worden studenten in staat gesteld om zich te oriënteren op de (sportieve) beroepspraktijk.

Verschillende aan Erasmus School of Law verbonden docenten belichten de rol die hun rechtsgebied speelt in de sport. Gastsprekers maken steeds de vertaling naar de praktijk. Dit doen ze door studenten kennis te laten maken met de dagelijkse gang van zaken en de verschillende belangen in de sport(rechtelijke)praktijk, en ze te inspireren om in hun schriftelijke adviezen (zie hieronder) de vertaling te maken van theoretische uiteenzetting naar praktijkgericht advies. Op een aantal thema’s wordt een uitstapje gemaakt naar andere sociale domeinen om te verkennen wat de invloed is van sport (en vice versa) op bijvoorbeeld de economie of sociale cohesie. De coördinerend docenten belichten steeds de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma (de rode draad). Iedere college dag bevat voor studenten een activerend element, zoals het maken van een korte toets, het met elkaar in debat gaan, of in kleine groepjes een opdracht uitwerken.

Bij aanvang van de minor worden studenten ingedeeld in projectgroepen. Daarmee gaan zij twee keer op ‘praktijkbezoek’ bij de betreffende participerende sportorganisatie waarvoor ze een schriftelijk advies dienen op te stellen. Dit participerende organisaties zijn de KNVB, Stichting Rotterdam Topsport, Feijenoord Rotterdam NV en Sparta Rotterdam BV. De eerste keer maken studenten kennis met de organisatie (o.a. loopbaanoriëntatie), en wordt hen een onderzoeksvraag voorgelegd die ziet op juridische complicaties in de sport (o.a. onderzoeksvaardigheden). De deelvragen waarin de onderzoeksvraag uiteen valt vormen de basis voor de adviezen die de projectgroepen, in twee of drie subgroepjes, zullen opstellen. Iedere week treffen de projectgroepen de coördinerend docenten voor bespreking en feedback op het schrijfproces. Tijdens het tweede bezoek aan de sportorganisatie aan het eind van de minor, presenteren de studenten hun bevindingen. De eindversie van het schriftelijk advies is onderdeel van het eindcijfer voor de minor (tentamenonderdeel). De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Ter voorbereiding op het tentamen, dat iedere student individueel dient af te leggen, zal een casuscollege worden verzorgd.

Leerdoelen

1. De kenmerken van sportrecht als apart rechtsgebied beschrijven.
2. In een concrete casus beoordelen en beargumenteren wat de implicaties van het toepasselijke verenigingsrecht zijn.
3. Kunnen herkennen welke geschilbeslechtende instantie bevoegd is in een sportcasus.
4. Uitleggen hoe het internationale systeem van sportarbitrage geregeld is.
5. Het van toepassing zijnde arbeidsrecht in de sport kunnen beschrijven en toepassen.
6. Het Europese sportrecht kunnen beschrijven en toepassen.
7. Verschillende elementen (de basis) van het fiscale recht in de sport kunnen beschrijven en toepassen.
8. Het intellectuele eigendomsrecht in een concrete sportcasus kunnen beschrijven en toepassen.
9. Verschillende dimensies van aansprakelijkheid binnen de sport kunnen beschrijven en toepassen.
10. Publiekrechtelijk bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid bij sportevenementen kunnen analyseren en toepassen in een concrete casus.
11. In groepsverband een advies opstellen dat antwoord geeft op (sport)juridische vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld en de bevindingen zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze presenteren.

Bijzondere kenmerken

De minor is zeer intensief en richt zich op ambitieuze, actieve en gemotiveerde studenten.

Naast hoorcolleges zijn er verbredingscolleges, wekelijks verplichtte schrijfgroepen (die zullen leiden tot het schrijven en presenteren van een advies aan een partnerganisatie in de sport), casusopdrachten en is er een afsluitend schriftelijk tentamen.

Het karakter van de minor is verbredend. Zodoende staat toegang tot deze minor open voor juridisch en niet juridisch geschoolde vol- en deeltijdstudenten. In totaal staat de minor open voor 40 studenten.

Niet juridische geschoolde studenten, let op: de minor is hoofdzakelijk juridisch van aard en vergt zodoende extra zelfstudie en toewijding met betrekking tot het ontwikkelen van juridische (basis)vaardigheden.

Vanwege de activerende elementen op hoorcollegedagen, het serieuze karakter van de samenwerking met partners uit de praktijk, en vanwege het schrijven van het advies in projectgroepen, geldt voor alle onderwijsvormen een aanwezigheidsplicht.

Literatuur en onderwijs worden deels in het Engels verzorgd.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1: Hoorcollege (HC) Introductie vak, verdeling projectgroepen (PG)
Week 2: HC, Verbredingscollege (VC) thema, schrijfgroep PG
Week 3: HC, Bezoek aan partners PG
Week 4: HC, schrijfgroep PG
Week 5: HC, VC thema, schrijfgroep PG
Week 6: HC, VC thema, schrijfgroep PG
Week 7: HC, schrijfgroep PG
Week 8: HC, VC thema, schrijfgroep PG
Week 9: Bezoek aan partners en presentatie PG, Casuscollege
Week 10: Tentamen

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, verbredingscolleges, projectgroepen (schrijven schriftelijk advies), praktijkbezoeken (2x), een casuscollege en een schriftelijk tentamen.

Onderwijsmateriaal

Voorbeelden literatuur:
- S.F.H. Jellinghaus en G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Den Bosch: 2018
- L.J.M. Langedijk en G.A. Hahn, ‘De sporter’, in: G.W. van der Voet (red.), Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridisch 2017.

Voorbeelden artikelen:
- A.E. van Rooij, J. Bijlsma, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen, ‘Bestrijding van voetbalgeweld: De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd’, Ars Aequi november 2016.
- J. van Drongelen & S. Jellinghaus, ‘De conversieregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de sport nader bezien, Tijdschrift voor Sport & Recht 2015-4.
- A. Duval, ‘The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of an Encounter’, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015-2.
Syllabus/Jurisprudentiebundel:
- Er kan een bundel worden samengesteld met relevante regelgeving en jurisprudentie.

Tentaminering

Wijze van tentaminering 
De presentatie en de eindversie van het schriftelijk advies aan de partner vormen onderdeel van het eindcijfer van de minor.
Ter afronding van de minor leggen de studenten individueel een schriftelijk tentamen af waarmee opgedane kennis (in brede zin) wordt getoetst.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer voor de minor is opgebouwd uit het eindcijfer voor de presentatie en het schriftelijk advies (40%) en het eindcijfer voor het tentamen (60%).

Feedback
Vanaf de tweede collegeweek treffen de projectgroepen wekelijks met de coördinerende docenten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang in het schrijfproces door woordvoerders van de subgroepjes gepresenteerd. De docent geeft op hoofdlijnen feedback, met name door het stellen van vragen. De verschillende subgroepjes treden tijdens bijeenkomsten met elkaar in discussie over de uitwerking van de verschillende deelvragen. De eindversie van het schriftelijk advies wordt beoordeeld middels een (aan studenten vooraf bekend gemaakt) beoordelingsformulier. Daarin wordt een toelichting gegeven bij de verschillende onderdelen waarop het advies word beoordeeld.
Met betrekking tot de gestelde vragen op het tentamen wordt, na afname en beoordeling, een uitgebreide schriftelijke antwoordindicatie verstrekt aan de studenten.

Contactinformatie

Guido Hahn
hahn@law.eur.nl
0611513537
kamer: Sanders 1.06

George Kwekel
kwekel@law.eur.nl

https://www.eur.nl/minor/sport-recht-en-samenleving

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN13
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.