Minor Verdiepende Minor: Cardiovasculaire ziekten

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN100

Inhoud

Cardiovasculaire ziekten kenmerken zich wereldwijd als één van de belangrijkste doodsoorzaken Belangrijke aandoeningen zijn het hartinfarct, hartfalen, beroerte en arterieel vaatlijden. De laatste decennia is er een grote voorruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Aan deze vooruitgang hebben de verschillende afdelingen die in deze minor participeren een actieve bijdrage geleverd.

Met kleinschalig onderwijs en via rechtstreeks contact op de werkvloer kom je tijdens deze minor in aanraking met een veelheid aan ziektebeelden en diagnostische technieken binnen het cardiovasculaire vakgebied. Daarnaast kun je kennismaken met het brede scala aan behandelingsopties. Stages loop je op klinische afdelingen, ondersteunende afdelingen (oa imaging) en de interventie afdeling (waar je operaties en invasieve interventies kunt bijwonen). Het hoort er allemaal bij en geeft een mooie en relevante inkijk in de behandelingsmogelijkheden anno 2018.

Houd je van wetenschappelijk onderzoek? Het cardiovasculaire onderzoek van het Erasmus MC behoort tot de wereldtop. Ook hiervan zullen we een tipje van de sluier lichten. Je kunt zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wie weet kun je er in de toekomst zelf ook nog een steentje aan bijdragen!

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 • De meest voorkomende cardiovasculaire ziektebeelden, inclusief hun pathofysiologie, kenmerkende symptomen en klinische uitingsvormen herkennen en beschrijven;
 • De achtergronden, klinische toepassing (indicatiestelling) en interpretatie van de belangrijkste diagnostische onderzoeken benoemen. Dit betreft in ieder geval ECG, echocardiografie, inspanningsonderzoek, myocardperfusie  scintigrafie (middels isotopen), CT en MRI onderzoek;
 • De belangrijkste therapeutische opties benoemen, passend bij de verschillende ziektebeelden, inclusief de bijwerkingen en lange termijn uitkomsten;
 • Het voorkomen van de belangrijkste cardiovasculaire hartziekten beschrijven, en hun impact op de individuele patiënt, op zijn of haar omgeving en maatschappij;
 • Belangrijke toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied aangeven.

Bijzondere kenmerken

Wellicht ten overvloede geven we hier aan dat deze minor alleen toegankelijk is voor studenten geneeskunde van het Erasmus MC.

Onderwijswerkvormen

Iedere week zijn er twee onderwijsmiddagen met kleinschalige, interactieve lessen over een bepaald cardiovasculair thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: cardiologie, vasculaire geneeskunde, neurologie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, nucleaire geneeskunde, en vaatchirurgie.

Bovendien bieden we de studenten aan om door middel van stages meer inzicht te krijgen in de klinische aspecten van de zorg voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Deze stages nemen 1 a 2 dagen per week in beslag. Deze stages vinden plaats door roulatie van studenten over de verschillende klinische, interventie en poliklinische afdelingen die deelnemen (bovengenoemd).

Tenslotte schrijven de studenten in groepjes van 2-3 een systematisch review en presenteren de resultaten.

Iedere week staat in het teken van een bepaald onderwerp. Aanvankelijk betreft dit meer basale onderwerpen (fysiologie, pathofysiologie, ziektebeelden, anamnese en lichamelijk onderzoek) maar al snel worden de onderwerpen specifieker en wordt dieper op actuele en toekomstige ontwikkelingen ingegaan.

Na twee weken maken de studenten in groepjes van 2-4 een keuze voor een onderwerp in de vorm van een scriptie. Dit kan in de vorm van een overzicht van een bepaald onderwerp, veelal  een review maar ook een standpuntbepaling (pro – contra) inhouden, een omschrijving van een bepaald onderdeel van het vakgebied en te verwachten toekomstige ontwikkelingen daarin, of een onderzoeksvoorstel om te voorzien in het opheffen van bestaande kennis lacunes behoren tot de mogelijkheden. Deze opdracht wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die tijdens de laatste week zal plaatsvinden: zowel scriptie als presentatie vormen onderdeel van de toetsing. Tevens is er een schriftelijk tentamen op de laatste dag van de minor.

Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit en zullen als zodanig meewegen in het vaststellen van het eindcijfer.

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal bestaat uit:

 • Geselecteerde delen m.b.t. cardiovasculaire ziekten uit Kumar and Clark’s Clinical Medicine.
 • ABC van de Cardiologie. Deckers JW.
 • Neurologie. Hijdra, Koudstaal en Roos.
 • Geselecteerde PubMed artikelen.
 • (Dia) presentaties van de onderwijsmiddagen.

Tentaminering

Wijze van tentamering
De Minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit drie delen:

 • Schriftelijk tentamen (gesloten en open vragen)
 • Scriptie over het gekozen onderwerp.
 • Presentatie van het onderwerp.

Alle delen dienen afzonderlijk met minimaal een 5.5 te worden afgesloten.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het tentamen, voor 20% door de scriptie, voor 5% door de presentatie en voor 5% door de mate van aanwezigheid en actieve deelname tijdens de onderwijsmiddagen en stages.

Feedback
Aan het einde van de minor vindt een gezamenlijke evaluatie plaats. De studenten kunnen hun feedback geven en ze ontvangen algemene feedback van de coördinator.
Feedback op scripties, presentaties en tentamen geschiedt op verzoek.

Contactinformatie

Isabella Kardys
i.kardys@erasmusmc.nl
kamer Ba-563

K. Martijn Akkerhuis
k.m.akkerhuis@erasmusmc.nl
kamer Ba-593

M. Lenzen (only from Jan- May 2018)
m.lenzen@erasmusmc.nl
kamer Ba-563

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN100
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.