Minor Verdiepende Minor: Geneeskunde voor Technische Studenten

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN99
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis door het menselijk lichaam als introductie op de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (anatomie, celbiologie, fysiologie, moleculaire genetica), epidemiologie en ziekteleer is essentieel om in deze minor het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 3 weken. De projecten sluiten zoveel mogelijk aan op lopende projecten binnen de Medical Delta. In een project werken studenten in groepjes van 3 – 4 samen. Elk project wordt begeleid door één of twee docenten en wordt afgesloten met een korte presentatie op een symposium.

Het tweede deel heeft een meer klinisch karakter. Vakken zijn dan diagnostiek (imaging, cardiologie), heelkunde, traumatologie en maag-, darm- en leverziekten.

De benadering is ‘case-oriented’, waarbij de nadruk ligt op de translatie van geneeskunde naar techniek, met name waar artsen in de praktijk vastlopen en (nieuwe) technologie oplossingen zou kunnen bieden. Dit tweede deel wordt afgesloten met een onderzoeksproject van ruim 3 weken, net als in het eerste deel. Ook dit project wordt afgesloten met een groepspresentatie op een symposium.

Leerdoelen

Na afloop van de minor heeft de student:
- een globaal overzicht geven van  ziektebeelden en klinisch denken en voorbeelden van de toepassingen van techniek hierin geven.
- inzicht op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines;
- een achtergrond om samen te kunnen werken met collegae uit de (bio-)medische disciplines.

Details:
Voertaal is Nederlands.
Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: LUMC: Anatomie, Celbiologie ; TU Delft: 3ME; Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Bijzondere kenmerken

Deze minor staat open voor studenten van: TU Delft: faculteiten L&R, 3ME, EWI, TNW, IO, LST en CiTG; Universiteit Leiden: LST van de faculteit Wis- en Natuurkunde

Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden die deze minor willen volgen hoeven geen toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen. Dringend advies: Eindexamen biologie op 6-VWO niveau

De inschrijving staat open van 1 mei t/m 31 mei 2018.

Studenten dienen zich aan te melden via www.eur.nl/minor/extern. Studenten dienen bovendien een e-mail te sturen waarin zij hun motivatie om deze minor te volgen uiteenzetten in maximaal 10 zinnen. De motivatie wordt gebruikt bij de selectie. De mail dient te worden gestuurd aan: e.padberg@erasmusmc.nl .

De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC. De Medical Delta verzorgt onderwijs op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl.

Inhoudelijke weekplanning

week

Medische basisvakken

 

1

start minoren Medische Delta: capita selecta

 

1-3

fysiologie en regelsystemen

 

 

moleculaire genetica

 

4

immunologie en infectie

Kennistoets 1

5-7

anatomie en celbiologie

Kennistoets 2

8-10

translationele projecten & symposium

Presentaties

 

 

 

Translationele geneeskunde

 

11

radiologie diagnostiek (imaging)

 

12

cardiologie (signaal, biomechanica, interventies, cardiac imaging)

 

13-14

orthopedie/traumatologie

Kennistoets 3

15

maag- darm en leverziekten

Kennistoets 4

16-19

translationele projecten & symposium

Presentaties

20

herkansingsweek

 

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, capita selecta, zelfstudie-opdrachten, bezoeken aan laboratoria en twee onderzoeksprojecten die elk worden afgesloten met een presentatie van de resultaten in een symposium.

Voor de meeste contacturen geldt een verplichte aanwezigheid. Zelfstudieopdrachten kunnen op een zelf gekozen tijdstip en locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid kan de docent toegang tot het tentamen weigeren. Als door omstandigheden verzuim ontstaat, moet er in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden.

Onderwijsmateriaal

Voor de onderdelen Fysiologie en Functionele anatomie is het volgende tekstboek nodig: Principles of Anatomy and Physiology, 14th Ed, (2011) G.J. Tortora & B.H. Derrickson, John Wiley & Sons, Inc.; ISBN 9780470929186 (te verkrijgen via bol.com; paperback) of ISBN 9780470565100 (te verkrijgen via Amazon.com; hardcover). Belangrijkste bron verder zijn je eigen aantekeningen tijdens het onderwijs. De globale inhoud en het overige studiemateriaal wordt aangeleverd in de vorm van een blokboek.

Tentaminering

WIjze van tentaminering
Er zijn vier tussentijdse kennistoetsen. Er is voor elke tussentoets één herkansingsmogelijkheid. De toetsing bestaat verder uit een beoordeling van de inbreng in de projecten, en de presentaties van de projecten op een symposium.

De student dient voor alle afzonderlijke onderdelen (4 toetsen en 2 projecten) van de minor een voldoende te halen om in aanmerking te komen voor het certificaat inclusief cijfer (30 studiepunten).  

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van de 4 toetsen en 2 projecten. De laatste week van de minor (januari 2019) wordt gereserveerd voor eventuele hertentamens.

Feedback
We starten de minor met een korte instructie over verschillen tussen beta-studies en kennis studies zoals geneeskunde, we leggen uit dat automatiseren en actieve kennis nodig is voor het behalen van de toetsen.

Aan de hand van de gegeven modelantwoorden op de zelfstudie opdrachten worden deze plenair nabesproken. Na beoordeling van de tentamens is er gelegenheid tot het individueel inzien van de eigen antwoorden, en daarover uitleg te krijgen van de tentamencoordinator. Gedurende de projecten zijn er regelmatig overleggen tussen student en docent met terugkoppeling op tot dan verricht werk; de student wordt aan het eind van het project beoordeeld met behulp van een uitgebreide rubric.

Contactinformatie

Edith Padberg
e.padberg@erasmusmc.nl
010 - 703 5960
Erasmus MC kamer D434

Facultaire website
http://www.tudelft.nl

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN99
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
30
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.