Minor Verdiepende Minor: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN08
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Deze opleidingen dragen bij

Inhoud

Tijdens deze minor zal bij de studenten een goed beeld ontstaan van de omvang van het vakgebied van de interne geneeskunde en wordt de student de gelegenheid geboden om patiënten met klachten op gebied van de interne geneeskunde te benaderen.

Hierbij zal het gebruik van anamnese en lichamelijk onderzoek centraal staan. Maar ook het gebruik van rationele aanvullende diagnostiek en therapie zal ruim aan bod komen. Naast de differentiaties binnen de interne geneeskunde zullen ook aanpalende specialismes aan bod komen. Verder is er ruime mogelijkheid om mee te lopen in de kliniek. Dit vereist van de student een interactieve, gemotiveerde en professionele houding, immers, in de kliniek ziet een patiënt niet het verschil tussen een student en een arts.

Leerdoelen

De student leert vanuit de presentatie van de patiënt de waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek. Hij leert een zinvolle differentiaal diagnose te maken en bepaalt de verdere diagnostische stappen. Door deze benadering zal de student leren waarom de interne geneeskunde als moedervak ook in de moderne, hoog gespecialiseerde geneeskunde essentieel is.

De student leert verder te kijken dan één orgaan. Ook het brede spectrum aan therapeutische interventies, van reanimatie tot bijvoorbeeld monoklonale antistoffen, komt aan de orde.

De student werkt aan verdere ontwikkeling van een professionele houding ten tijde van colleges en klinische activiteiten.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

Inhoudelijke weekplanning

De minor wordt opgebouwd a.d.h.v. de volgende weekindeling.
De volgorde kan nog aangepast worden.
Week 1: De kortademige patiënt
Week 2: De acuut zieke patiënt
Week 3: Systemische klachten I: De patiënt met koorts
Week 4: Symptomen als uiting van overgevoeligheid
Week 5: Systemische klachten II: De patiënt met gewichtsverandering, algehele malaise, gewrichtspijn
Week 6: Symptomen en afwijkingen bij nierziekten en elektrolytstoornissen
Week 7: Symptomen van de oudere patiënt
Week 8: De patiënt met buikklachten
Week 9: Symptomen van de moderne maatschappij
Week 10: Eindpresentaties en eindtentamen

Contacturen: De minor zal wekelijks ongeveer 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u. Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven. Overige tijd kan worden besteed aan het schrijven van het systematic review.

Onderwijswerkvormen

Bij deze minor wordt gebruikt gemaakt van verschillende onderwijsvormen zoals:

  • Hoorcollege, werkcollege en workshops
  • Bedside teaching in kleine groepjes
  • Patiëntpresentaties
  • Bijwonen refereerbesprekingen
  • Bijwonen grote visites
  • Begeleidingssessies review artikel
  • Oefenen klinisch redeneren
  • Meelopen mogelijkheden zoals bijv. bij endoscopie, polikliniek, dialyse en longfunctie

Onderwijsmateriaal

De gebruikte onderwijsmaterialen zijn sterk afhankelijk van de verschillende onderwijsvormen die worden geboden. Presentaties die worden gegeven worden beschikbaar gesteld. Onderwijsvormen zullen gekenmerkt zijn door het interactieve karakter: hetzij met de docent danwel patiënt.

Tentaminering

Wijze van tentamineren

De eindbeoordeling bestaat uit 4 onderdelen:
• Een eindtentamen
• Een review artikel
• Een eindpresentatie over dit artikel
• Beoordeling professioneel functioneren

De eindpresentatie en het review artikel worden door groepjes van 3 studenten gemaakt. Het review artikel is een schriftelijke uitwerking van het thema van de eindpresentatie. De thema’s worden in de eerste week verdeeld en worden door een tutor begeleid.

Afsluitend volgt het digitaal tentamen bestaande uit open en gesloten vragen.

Voor het succesvol afronden van de minor dient de student 90% van de verplichte colleges te hebben gevolgd, tenminste 9 extra activiteiten te hebben gevolgd, en een voldoende op alle 4 afzonderlijke onderdelen van de minor hebben behaald.

Samenstelling eindcijfer
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten. Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van het schriftelijk tentamen (50%) ,de presentatie (10%), het reviewartikel (30%) en het professioneel functioneren (10%).

Feedback

Er zal met een vertegenwoordiging van de minorstudenten wekelijks worden geëvalueerd. Zo nodig worden extra evaluatiemomenten met de gehele groep ingelast.
 

Contactinformatie

Casper Rokx
c.rokxerasmusmc.nl
06-81336328
kamer Rg-530


Patricia Eikemans-Verwer
p.verwer@erasmusmc.nl
06-50031420
kamer Ng-521

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN08
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Deze opleidingen dragen bij
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.