Verdiepende Minor: Kinder- en jeugdpsychiatrie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN107
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

 • Epidemiologisch onderzoek van gedrag en ontwikkeling
 •  Neuro-imaging-onderzoek van gedrag
 •  Genetisch onderzoek van gedrag
 •  Onderzoek naar de neurobiologie van gedrag bij zeldzame ziekten
 •  Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis, ADHD, disruptieve stoornissen, ticstoornissen, verstandelijke ontwikkelingsstoornis, genetische syndromen; farmacologie en farmacotherapie
 •  Verworven neuropsychiatrische aandoeningen
 •  Angst-, dwang-, stemmings- en psychotische stoornissen; SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten); delier en consultatieve en liaison-kinder- en jeugdpsychiatrie; eetstoornissen; psychotherapie
 •  Infant Mental Health en infantpsychiatrie
 •  Pediatrische psychologie en psychosociale zorg
 •  Organisatie, uitvoering en effectiviteit van onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie in medisch(-natuurwetenschappelijk) en sociaal(-wetenschappelijk) domein

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:
- de kinderpsychiatrische symptomen en beelden benoemen, beschrijven en herkennen wat normaal is, en wanneer gesproken wordt over psychiatrische symptomen als onderdeel van een psychische stoornis bij een kind of jongere
- het verloop van kinderpsychiatrische symptomen en beelden gedurende verschillende levensfasen beschrijven
- de basisprincipes en recente ontwikkelingen op het gebied van neurobiologisch onderzoek van psychiatrische symptomen en psychische stoornissen bij kinderen en jongeren benoemen
- kritisch en analytisch nadenken over de waarde van translationeel onderzoek voor het begrijpen van kinderpsychiatrische stoornissen
- de inbedding van onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie in medisch en sociaal domein beschrijven en hierover kritisch nadenken
- de belangrijkste uitdagingen in onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie benoemen en mogelijke (richtingen van) innovatie(s) hierin aangeven

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

Inhoudelijke weekplanning

 • Week 1-4:       Inleiding in het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie; wetenschappelijk onderzoek van gedrag en ontwikkeling (hoorcolleges, bezoeken aan laboratoria en basale wetenschappers, preklinische opdracht, nl. onderzoeksvoorstel en presentatie)
 • Week 5-10:     Psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten; de kinderpsychiatrische zorg   (hoorcolleges, patiëntdemonstraties, meelopen met clinici, klinische opdracht, nl. schriftelijke casusbeschrijving en presentatie; afronding/integratie, evaluatie, tentaminering)

Onderwijswerkvormen

Hoorcolleges
Patiëntdemonstraties
Werkbezoeken
Meelopen met onderzoekers/clinici
Schrijven van een kort onderzoeksvoorstel en presentatie hierover
Schriftelijke casusbeschrijving en presentatie hierover

Onderwijsmateriaal

Leerboek(en) kinder- en jeugdpsychiatrie c.q. gedeelten daaruit
Wetenschappelijke artikelen
Presentaties

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Beoordeling onderzoeksartikel en presentatie hierover.
Beoordeling schriftelijke casusbeschrijving en presentatie hierover.
Afsluitend digitaal tentamen over de literatuur en de hoorcolleges.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door de volgende onderdelen:
- Tentamen (50%)
- Onderzoeksopdracht (25%)
- Klinische opdracht (25%)

Voor alle drie de onderdelen dient een voldoende (5,5 of hoger) te worden gehaald. De presentaties over de onderzoeksopdracht en klinische opdracht dienen minimaal als voldoende te worden beoordeeld.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Feedback
De studenten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun tentamen en de beoordeling van hun opdrachten. Er wordt op verzoek een nabespreking gehouden.

Contact

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN107
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen