Minor Verdiepende Minor: Pijngeneeskunde: Van Pillendoos tot High-Tech!

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN109
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

In Nederland leven 2 miljoen mensen met pijn die ze elke dag onder ogen moeten zien. Vergeleken met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn heel vaak voor. Veel vaker dan de geschatte prevalentie van diabetes (± 1.000.000), coronaire hartziekten (±300.000 /  ± 1.000.000 ) en kanker (± 400.000). In de praktijk blijkt dat kennis van artsen over pijngeneeskunde regelmatig te gering is om zelfstandig een adequaat en verantwoord beleid in te zetten.

Tijdens deze verdiepende minor wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen binnen de pijngeneeskunde. Pijnbehandeling houdt een breed scala aan behandelingsmodaliteiten in. Zo zijn er farmacologische methoden middels analgetica, bijv. NSAID’s , opiaten of coanalgetica zoals tricyclische antidepressiva / anticonvulsiva. Daarnaast zijn er niet-farmacologische interventies als fysiotherapie en psychologische methoden zoals biofeedback en cognitieve therapie. Interventieprocedures zijn bijv. epidurale corticosteroïd injecties, zenuwworteldenervaties, neurolytische blokkades en ruggenmergstimulatie.

Wat leer je?

 • wat pijn precies is,  welke verschillende soorten pijn we onderscheiden,  welke ziektebeelden pijn kunnen veroorzaken (hint: heel veel!) en welke behandelingen je in kunt zetten bij de verschillende soorten pijn.

Hoe leer je het?

 • Interactieve colleges van o.a. anesthesioloog-pijnspecialisten, neurologen , overige medisch specialisten ( oa neurochirurgen, plastisch chirurgen), psychologen, fysiotherapeuten en klinisch technologen.
 • Patiëntdemonstraties
 • Skills-lessen: je leert o.a. een pijnanamnese afnemen, lichamelijk onderzoek bij pijnklachten uitvoeren en pijnmetingen verrichten
 • Wekelijkse meeloopstages in de kliniek, op de diverse poliklinieken, ingrepen op de dagbehandeling (echo en röntgengeleide zenuwblokkades) en de operatiekamers (plaatsen neurostimulatoren en intrathecale pompen).
 • Individuele begeleiding door een anesthesioloog-pijnspecialist bij de schriftelijke opdracht
 • Lab meetings waarbij je kennis maakt met “on the edge” onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van pijn (Bijvoorbeeld MEG scanning voor visualisering van pijn in het brein, mechanisme georiënteerde behandelingen met biologicals voor het onder controle krijgen van inflammatoire ziektebeelden die het pijn systeem aantasten, inzetten van neurostimulatie voor behandeling van medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn)

Leerdoelen

Aan het einde deze minor kan de student:

 • Een gerichte pijnanamnese afnemen bij een patiënt met zowel acute als chronische pijnklachten
 • Een gericht lichamelijk onderzoek uitvoeren bij een specifieke pijnklacht
 • Een differentiaaldiagnose opstellen voor pijnklachten van een patiënt
 • Een evidence based overweging maken over een in te zetten behandeling
 • De meest voorkomende pijnproblematiek herkennen en een (multidisciplinaire)behandelplan maken.
 • Weten waar de toekomst van pijngeneeskunde zich naartoe ontwikkelt (high tech diagnostiek (bijvoorbeeld MEG scanning) en therapie (bijvoorbeeld nieuwe vormen van neurostimulatie en inzet van biologicals)

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde; ook voor studenten Klinische Technologie kan deze verdiepende minor een goede voorbereiding zijn voor het masterblok.

De aanwezigheid voor alle minoronderdelen is verplicht.

Inhoudelijke weekplanning

Het programma ziet er als volgt uit:

- 12 contacturen per week verdeeld over colleges, praktisch onderwijs en meeloopstages:
Je loopt mee met de consultatieteams van de acute pijn, chronische benigne pijn en oncologische pijn en palliatieve zorg in de kliniek. Je wordt op diverse poliklinieken ingedeeld ( bijv. CRPS spreekuur, neurostimulatie-spreekuur) en ook sessies bijwonen waarbij je meeloopt met een anesthesioloog-pijnspecialist, fysiotherapeut, psycholoog en neuroloog in het multidisciplinair spreekuur . Daarnaast word je ingedeeld op de operatiekamer en de dagbehandeling tijdens invasieve pijnbehandelingen.
- Elke week staat in het teken van de belangrijkste thema’s in de pijngeneeskunde:
o Week 1: Introductie Pijngeneeskunde
o Week 2: Nociceptieve pijn/nociplastische pijn
o Week 3: Neuropathische pijn/Mixed pijn
o Week 4: Oncologische pijn/Palliatieve zorg
o Week 5: Revalidatie bij chronische pijn
o Week 6: Invasieve pijnbehandelingen
o Week 7: Psychologie en pijn
o Week 8: Viscerale/Vasculaire pijn
o Week 9: Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)
o Week 10: Herhaling en tentamen
- De rest van de tijd is voor het werken aan de schriftelijke opdracht en het bestuderen van de tentamenstof. Het tentamen vindt plaats op de laatste dag van de minor.

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs wordt waar mogelijk probleem-georiënteerd aangeboden middels casuïstiek waarbij de theorie als onderliggende kennis bestudeerd en toegepast moet worden om de lessen zo veel mogelijk interactief te houden.
Individuele begeleiding door een anesthesioloog-pijnspecialist bij de schriftelijke opdracht.

Onderwijsmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van het Handboek Pijngeneeskunde, uitgegeven bij de Tijdstroom in 2014. Het boek wordt gratis ter beschikking gesteld door de afdeling.

Door docenten wordt evt. aanvullend lesmateriaal ter beschikking gesteld.

Voor de zelfstudieopdrachten en het schriftelijk product kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de bibliotheek van de faculteit Geneeskunde van het Erasmus MC.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De toetsing bestaat uit 3 delen:
- Een schriftelijk product: per student een gevalsbeschrijving (de opdracht wordt in de eerste week van de minor besproken)
- Een presentatie over het schriftelijk product
- Een digitaal tentamen aan het eind van de minor

Samenstelling eindcijfer

Het eindcijfer is als volgt opgebouwd:

 • Digitaal tentamen: 50%
 • Schriftelijk product: 50%
 • Presentatie: moet als voldoende beoordeeld zijn om een eindcijfer te verkrijgen

Studenten zijn geslaagd voor de minor als het eindcijfer een voldoende (5,5 of meer) is. Voor alle onderwijsvormen van de minor geldt een aanwezigheidsverplichting.

Indien het eindcijfer een onvoldoende is, wordt een herkansing aangeboden voor het onderdeel (d.w.z. digitaal tentamen en/of schriftelijk product) waarvoor een onvoldoende is behaald.

Feedback
Voor het schrijven van het schriftelijk product is er wekelijks de mogelijkheid de voortgang te bespreken en vragen te stellen. Uiterlijk twee weken na het tentamen wordt er voor geïnteresseerden een inzage en nabespreking van het tentamen georganiseerd

Contactinformatie

Prof. dr. FJPM Huygen
f.huygen@erasmusmc.nl
(010) 7034906
Na17

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN109
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.