Minor Verdiepende Minor: Revalidatie en Sport

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN13
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

In deze minor staat verdieping van kennis rondom belasting & belastbaarheid centraal. Studenten leren hoe de belasting (in de vorm van beweeggedrag, waaronder dagelijks bewegen en sporten) en de belastbaarheid (in de vorm van fitheid) bij gezonden, patiënten, en sporters gemeten en beïnvloed kan worden. Daarnaast geeft de minor inzicht in het vakgebied en belangrijke doelgroepen van de Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde.

Studenten gaan meten hoeveel ze zelf bewegen in het dagelijks leven. Daarnaast wordt hun fitheid gemeten.  Op basis van de fitheidsmetingen stellen studenten, onder begeleiding van een sportarts, hun eigen trainingsprogramma op en voeren dat gedurende 6 weken uit. Gaandeweg de minor worden trainingsprincipes toegepast bij veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde, mede aan de hand van casus en literatuurstudie. In vergelijking met gezonden hebben deze diagnosegroepen vaak een (zeer) lage belastbaarheid en is er sprake van beweegarmoede. Aan de hand van de begrippen van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt kennis over functiestoornissen, en de gevolgen op activiteiten- en participatieniveau verworven. Trainingsprincipes zullen bij patiënten (door mee te kijken) vertaald moeten worden in een therapeutische aanpak of creatieve ‘tailor-made’ compensatiestrategieën.

Leerdoelen

De student kan na afloop van de minor:

 • De inspanningsfysiologie, spierkrachtmeting, en trainingsprincipes voor gezonden en patiënten beschrijven.
 • Een trainingsprogramma voor zichzelf opstellen; daarnaast heeft de student kennis van het toepassen van training in therapeutische programma’s.
 • Karakteristieken van technieken voor het meten van beweeggedrag beschrijven.
 • Veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de Revalidatiegeneeskunde beschrijven.
 • Beweegnormen en de problematiek van beweegarmoede bij patiënten beschrijven.
 • Determinanten van (optimalisatie van) beweeggedrag omschrijven.
 • Het belang van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid uitleggen.
 • Beschrijven bij welke aandoeningen deze balans meestal verstoord is.
 • De therapeutische mogelijkheden als beweging, conditieverbetering, spierversterking in relatie tot compensatiestrategieën als energiemanagement, cognitieve of gedragstherapie beschrijven.
 • Literatuurstudie verrichten en resultaten interpreteren, een werkstuk maken, en een presentatie geven.

Bijzondere kenmerken

 • De student moet het thema  “Aandoeningen van het bewegingsapparaat” gevolgd hebben en de tentamens/examens gehaald hebben.
 • Studenten moeten gemotiveerd zijn om zelf metingen en trainingen te verrichten.
 • Docenten zijn revalidatie-/sportarts, psycholoog, paramedicus (fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog), of bewegingswetenschapper.

Inhoudelijke weekplanning

Nadat in de eerste weken uitgebreid is ingegaan op inspannings fysiologische principes en principes rondom het meten van beweeggedrag, worden gaandeweg de minor deze principes toegepast bij veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde, mede aan de hand van casus en literatuurstudie.

In de eerste weken van de minor wordt de fitheid bij alle studenten gemeten, op basis waarvan de studenten hun eigen trainingsprogramma opstellen. Vervolgens voeren de studenten dit trainingsprogramma gedurende 6 weken uit. Aan het einde van de minor worden de fitheidsmetingen herhaald.

Onderwijswerkormen

 • Hoorcolleges en inleidende colleges over specifieke onderwerpen gegeven door medewerkers van de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde. Voor sommige specifieke onderwerpen zijn externe sprekers of ervaringsdeskundigen uitgenodigd.
 • Vaardigheidsonderwijs in de vorm van practica (zoals het verrichten van metingen).
 • Zelf een trainingsprogramma opstellen en volgen.
 • Excursies naar een orthopedische instrumentmakerij en sportverenigingen voor mensen met beperkingen.
 • Casuïstiek, waarbij literatuuronderzoek, het maken van een werkstuk en een presentatie geven een onderdeel is.
 • Zelfstudieopdrachten.
 • Meekijken spreekuur revalidatiearts en sportarts.
 • Meekijken oefenzaal.

Onderwijsmateriaal

In ieder geval de volgende boeken:
- Victor L Katch, William D Mc Ardle, Frank I Katch: Essentials of Exercise Physiology, International Edition. Het wordt ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.
- ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Handig om aan te schaffen.
- Z. Dvir: Isokinetics. Muscle testing, interpretation and clinical applications (op afdeling aanwezig).
- Braddom: Physical medicine and rehabilitation, fourth edition. Elsevier Saunders (op afdeling aanwezig).

Daarnaast: wetenschappelijke artikelen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing bestaat uit vier delen:

 1. Een schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer): multiple choice en open vragen.
 2. Een werkstuk/review over een casus/onderwerp en een presentatie over de gevonden resultaten (25% van het eindcijfer).
 3. Presentatie over de resultaten van de belastbaarheidsmetingen en de uitgevoerde trainingen (15% van het eindcijfer).
 4. Opdracht rondom het meten van beweeggedrag (10% van het eindcijfer).

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen. De wegingsfactor (in percentages) staat hierboven per toetsonderdeel vermeld. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (> 5,5) te worden afgesloten.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Feedback
De student krijgt, indien gewenst, individuele feedback op de toetsingsonderdelen.

Contactinformatie

Mw. dr. H.J.G. van den Berg-Emons 
h.j.g.vandenberg@erasmusmc.nl
010 - 703 3178/ 06 - 29252316
kamer HA-113

Website
www.erasmusmc.nl/revalidatie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN13
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.