Campus & evenementen

Op deze pagina vind je alle informatie over praktische zaken en voorzieningen rondom de campus, hygiëne en evenementen in tijden van het coronavirus.

Laatste updates

De zelftesten zijn gratis te bestellen voor studenten en medewerkers. Dat kan via deze website: www.zelftestonderwijs.nl

Er staat ook aangegeven hoe je zelftesten kan bestellen wanneer je in het buitenland woont. Medewerkers en studenten wonende in Duitsland of België kunnen testen aanvragen door een e-mail te sturen aan serviceteam@zelftestonderwijs.nl met hun volledige adresgegevens.

Deze zelftesten zijn vrijblijvend en dus niet verplicht. Wel adviseert het College van Bestuur iedereen nadrukkelijk gebruik te maken van de zelftesten om zeker te zijn dat je niet onbewust anderen besmet op het moment dat je fysiek op de campus aanwezig bent, of gebruik wilt maken van het OV om naar de campus te komen. Studenten en medewerkers wordt geadviseerd om 2x per week een zelftest te doen, ook als je deels of volledig gevaccineerd bent. 

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Studenten en medewerkers wordt geadviseerd om 2x per week een zelftest te doen, ook als je deels of volledig gevaccineerd bent. 

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

Na een positieve uitslag van een zelftest, geldt het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij een GGD-teststraat af te nemen en tot die tijd contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Nee, zelftesten zijn testen die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten.

Het is niet gewenst om een zelftest pas te doen wanneer er al sprake is van klachten. In dat geval dient gebruik te worden gemaakt van de reguliere testprocedure in een GGD-teststraat.

Sinds dit collegejaar kunnen studenten weer onderwijs volgen op de campus, waarbij de fysieke aanwezigheid van docenten van essentieel belang is. Het zorgvuldig in acht nemen van de RIVM-richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid blijft daarbij van belang. Mochten zich in individuele gevallen problemen voordoen, neem dan contact op met je leidinggevende.

Ook voor medewerkers die het onderwijs ondersteunen kan hun fysieke aanwezigheid van belang zijn, omdat de verwachting is dat er meer studenten op de campus aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers van de studentenservicebalie. Vraag bij je leidinggevende na of/wanneer je op de campus verwacht wordt.

Voor medewerkers belast met andere werkzaamheden, die wel vanuit huis kunnen worden uitgevoerd, geldt vooralsnog dat zij dit zoveel als mogelijk vanuit huis doen. Zodra de adviezen vanuit de Rijksoverheid en RIVM wijzigen, kan deze situatie veranderen. Houd dus nog steeds de nadere berichtgeving vanuit de EUR in de gaten.

Vanaf 25 september 2021 is het advies van het RIVM/ de Rijksoverheid om zoveel mogelijk thuis te werken aangepast naar:

 • Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is;
 • Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

 Vanuit de EUR volgt nog nadere berichtgeving hierover.

Om veilig te kunnen (blijven) werken en doceren op de campus is het belangrijk de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid te volgen. Daarnaast kun je de tips volgen die genoemd staan onder de vraag “Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus”.

Aanvullend geven we je de volgende tips om het risico op besmetting verder te beperken:

 • Als je je wilt laten vaccineren en dat nog niet hebt gedaan, heb je hiervoor verschillende mogelijkheden:
 • Doe twee keer in de week een zelftest (gratis te bestellen op Zelftestonderwijs). Dit geldt ook als je al gevaccineerd bent;
 • Houd, als je je daar prettig bij voelt of als anderen in de zaal daarom vragen, tijdens colleges of bijeenkomsten een mondkapje op. Je bent vrij om dat wel of niet te doen. Beoordeel wat voor jou zelf het beste past en neem in overweging of het mogelijk is om anderen daarin tegemoet te komen; Zie voor een update onder: "Moet ik een mondkapje dragen op de campus?".
 • Je mag studenten verzoeken om tijdens een college of bijeenkomst een mondkapje te dragen. Benadruk wel dat dit op vrijwillige basis is; Zie voor een update onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Houd je aan de looproutes en andere hygiënemaatregelen;
 • Blijf zoveel mogelijk afstand houden tot anderen;
 • Vermijd grote groepen (buiten de collegezalen);
 • Wanneer je geen college geeft: houd tijdens het werken – waar mogelijk - 1,5 meter afstand tot collega’s; Zie voor een update onder: ”Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus?”.
 • Werk zoveel mogelijk thuis als je geen college of andere vorm van fysiek onderwijs hoeft te geven of andere afspraken hebt. Zie voor een update onder: “Ben ik als docent verplicht om les te geven op de campus?”.

 • Informeer bij de start van het college op de campus studenten over de belangrijkste COVID-19 regels. Hiervoor kan worden verwezen naar de regels hierover binnen de EUR;
 • Spreek studenten aan op hun verantwoordelijkheid en leg uit dat onderwijs alleen mogelijk is als we samen de geldende regels en adviezen volgen (zie hiervoor de informatie van de Rijksoverheid en de corona-pagina van de EUR). Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig kunnen werken bij en studeren aan de EUR;
 • Je kunt als docent onderling aanvullende afspraken maken met jouw studenten over de gang van zaken tijdens colleges/ bijeenkomsten. Voor docenten is het van belang om hier behoedzaam mee om te gaan. Een ogenschijnlijk vrijblijvend verzoek van een docent aan studenten om bijvoorbeeld ook tijdens het college (zittend) een mondkapje te dragen, kan toch als dwang overkomen op een student. Je kunt een dergelijk verzoek doen, maar benadruk dat dit op basis van vrijwilligheid is; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Daarnaast kan je er als docent voor kiezen om tijdens het geven van een college een mondkapje te dragen, als dit niet belemmerend is voor het onderwijs; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Ook kan je als docent aan studenten vragen om 1,5 meter afstand te houden; Zie voor meer informatie onder: ”Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus?”.
 • Blijf met corona gerelateerde verschijnselen thuis (check het stroomschema ‘mag ik naar de campus’ voor je weer naar de campus komt) en laat je testen op corona;
 • Als een student in het college zit met coronagerelateerde verschijnselen of klachten, kan dat overige studenten en docenten een onveilig gevoel geven. Wijs studenten daarom op de regels hierover binnen de EUR en vraag hen om naar huis te gaan.
 • In geval van een escalatie of onveilige situatie kan de docent de beveiliging inschakelen via telefoonnummer 010 408 1100.

Kort samengevat kun je:

 • Studenten voorafgaand en tijdens fysiek onderwijs wijzen op de geldende gedrags- en hygiëneregels en op het belang van (zelf)testen en vaccineren;
 • Studenten (indien gewenst) vragen om tijdens het college afstand tot de docent te houden;
 • Indien de zaal groot genoeg is: studenten vragen om zoveel mogelijk op afstand van elkaar te gaan zitten;
 • Indien je dit prettig vindt, aan studenten vragen om, op vrijwillige basis, een mondkapje op te houden tijdens het college; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Studenten vragen of ze bepaalde looproutes willen aanhouden bij binnenkomst en vertrek.

Je mag studenten niet vragen om een vaccinatie-, test-, of herstelbewijs of hen vragen of zij coronagerelateerde klachten hebben.

Per 25 september is de anderhalve meter afstand komen te vervallen. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen, vanaf de start van het collegejaar fysiek plaatsvinden.

Let wel: daar waar het kan, blijven we afstand van elkaar houden! Volg deze tips:

 • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Liften zo min mogelijk gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
 • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
 • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
 • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.

Het aantal stewards is op het gewenste aantal. De stewards maken rondes over Campus Woudestein. Buiten en in de gebouwen spreken ze studenten, medewerkers en bezoekers aan om zich aan de maatregelen te houden.

Op dit moment is de kinderopvang Partou (ook) op de campus geopend.
Bezoek voor meer informatie de EUR-pagina van Partou.

De universiteitsbibliotheek blijft open om boeken af te halen en als studieplek voor studenten die dit het meest nodig hebben:

 • Internationale studenten
 • Studenten met een functiebeperking
 • Studenten die als mantelzorger optreden
 • Studenten die thuis absoluut geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren.

Meer informatie over de bibliotheek.

Je kunt hier een studieplek reserveren in de Universiteitsbibliotheek.

Tot 25 september is bij verplaatsing in de gangen en in gebouwen het dragen van een mondkapje verplicht, zittend in een onderwijsruimte / achter je bureau hoeft dit niet.

Na 25 september is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing niet meer verplicht. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is nog wel verplicht, denk hieraan als je met het OV naar de campus komt.

Zodra de adviezen vanuit de Rijksoverheid en RIVM wijzigen, kan deze situatie veranderen. Houd dus steeds de nadere berichtgeving vanuit de EUR in de gaten.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Landelijk is vastgesteld dat je zelf aantoonbaar moet maken dat je in aanmerking komt voor de uitzonderingsplicht. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

De koffiemachines zullen weer werken.

Ja, Erasmus Sport is geopend.Kijk voor de laatste informatie op de website van Erasmus Sport.

Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden. Ook op die locaties wordt rekening gehouden met de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Ja, de ventilatie in de gebouwen op campus Woudestein is in orde. Het RIVM-advies over het ventileren van gebouwen is, dat in alle gebouwen het ventilatiesysteem moet werken volgens de eisen van het Bouwbesluit. Deze zijn van toepassing op het gebouw (bestaand of nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld. We kunnen jullie na inventarisatie met zekerheid zeggen: alle gebouwen op campus Woudestein voldoen aan het Bouwbesluit.

Voor alle onderwijsruimtes (aangemerkt als prioriteitsgebouwen) is onderzocht of zij voldoen aan de ventilatie-richtlijnen, opgesteld door het RIVM. Een onafhankelijk expert heeft hier een rapport van opgesteld.

Ook worden bij de metingen CO2-meters gebruikt. Deze worden aangebracht bij nieuwbouw en grote verbouwingen en is momenteel al 80% van de onderwijsruimtes voorzien van zo'n meter. Daarnaast zijn mobiele (multi-)meters besteld om heel gericht specifieke ruimtes te onderzoeken.

Tenslotte worden er bij wijze van steekproef ruimtes visueel beschouwd om vast te stellen of er mogelijke belemmeringen zijn t.o.v. de ventilatie (denk aan afplakken, oneigenlijk gebruik van de ruimte).

In geval van signalen of klachten over onvoldoende ventilatie vinden er zowel systematische als controles met losse meters plaats in de desbetreffende ruimte. Blijkt de situatie inderdaad niet in orde, dan worden er technische maatregelen genomen. Deze kunnen alleen plaatsvinden binnen de mogelijkheden van het gebouw of luchtbehandelingssysteem in kwestie. Mochten er inderdaad beperking zijn op dat vlak, dan vindt er verbetering van de ruimte plaats bij de eerstvolgende verbouwing.

Tijdens fysieke colleges gelden deze regels:

 • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
 • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
 • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
 • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.

 

Alleen studenten van het Erasmus MC mogen momenteel studeren in het Onderwijscentrum (OWC).

Dit om extra drukte te vermijden. Personenverkeer in de Passage moet bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk blijven en anders dan op Woudestein is het OWC verweven met de patiëntenzorg en zijn risico's op besmetting daarmee groter. Toegang tot het OWC voor niet-Erasmus MC-studenten is dus niet meer mogelijk en hierop wordt actief gecontroleerd.

Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

 • Alle collegezalen worden in de ochtend tussen 07:00 en 09:00 uur schoongemaakt
 • Het omliggende sanitair rond de collegezalen wordt na 09:00 uur schoongemaakt
 • Er zijn geen tussentijdse schoonmaakrondes in de collegezalen
 • Apparatuur in de collegezalen (heatsets, schermen, etc.) wordt niet door Asito schoongemaakt
 • Asito voert resultaatgerichte schoonmaak uit, en maken dus ook eventueel ook de niet-bruikbare plekken schoon, als deze vervuild zijn
 • De kantoorruimtes worden zoveel mogelijk in de ochtend schoongemaakt
 • In de kantoorruimte wordt gebruik gemaakt van bureaukaartjes met een groene en rode kant. Asito legt het kaartje op de groene zijde, nadat de schoonmaak is uitgevoerd. De gebruiker dient het kaartje op de rode zijde te leggen wanneer hij/zij gebruik heeft gemaakt van het bureau.
 • De studieplekken worden zoveel mogelijk voor 09:00 uur schoongemaakt. Bij UB, Polak en Sanders Studielandschap worden meerdere rondes per dag uitgevoerd
 • Afvalbakken worden een keer, en indien nodig meerdere keren, per dag geleegd. Als een afvalbak ¾ vol zit, wordt deze geleegd
 • Asito heeft tijdens de schoonmaakrondes extra focus op contactpunten

Per verdieping is een startpakket geleverd:

 • Emmer met ontsmettingsdoekjes
 • Pompdispenser met handdesinfectie

Wanneer dit starterspakket op is, dan hebben faculteiten de mogelijkheid om zelf producten te bestellen via het bestelformulier. Het Lyreco-assortiment is opgenomen in het ProActis-aankoopsysteem.

Ja. Het RIVM heeft op haar website richtlijnen gepubliceerd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarin wordt onder andere geadviseerd om je handen te drogen met een schone, droge doek voor eenmalig gebruik. De toegepaste katoenen handdoekautomaat voldoet aan dit advies.

De katoenen handdoekautomaten bieden een hygiënische handdoekoplossing voor eenmalig gebruik voor het drogen van de handen. De katoenen handdoekautomaat heeft een 2-kamersysteem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

Om er zeker van te zijn dat geen enkel stuk katoenen handdoek meer dan één keer wordt gebruikt, trekt de dispenser elke portie na gebruik automatisch terug. Dit garandeert dat elke nieuwe gebruiker een schone portie krijgt.

De gebruikte handdoekrollen worden door de leverancier chemisch gereinigd, waardoor eventueel aanwezige bacteriën en virusdeeltjes gedood worden.

Er kan gebruik gemaakt worden van kleedkamers en douches.

Eendaagse (zakelijke) evenementen en meerdaagse (zakelijke) evenementen zonder overnachting mogen onder voorwaarden doorgaan. Op de website van de overheid vind je alle regels.

Promoties en oraties gaan door.
De laatste informatie hierover vind je op de promotie pagina.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen