Bestuurskunde betrokken bij Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Dordrecht voor klimaatbestendigheid

Bestuurskunde betrokken bij Living Lab Ruimtelijke Adaptatie

Dordrecht is sinds 17 mei 2017 een Living Lab op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie. Gemeente, provincie en waterschap willen klimaatadaptatie een extra impuls geven en pilotprojecten samenbrengen. Centraal hierin staat het nemen van groenblauwe maatregelen: de aanleg van groen en water in de stad. Het Living Lab krijgt ondersteuning van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam is een groep onderzoekers onder leiding van bestuurskundige prof. dr. Arwin van Buuren betrokken bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van het Living Lab.

Via een Living Lab kan het klimaatbestendig maken van gebieden integraal worden aangepakt. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma, ondersteunt de uitvoering van Living Labs.

Het Living Lab Dordrecht is een combinatie van onderzoek, innovatie en praktijk op het gebied van groenblauwe maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn groene daken, verlaagde parken en oppervlaktewater met groene oevers. Deze maatregelen hebben een positief effect op hitte, droogte en wateroverlast. Het Living Lab Dordrecht bestaat uit vier pilots. Het gaat nadrukkelijk om een integrale aanpak, en niet om losse projecten.

Pilot-paradox voorkomen
Marcia van der Vlugt, projectleider van het Stimuleringsprogramma, vindt het goed dat ook de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken is bij het Living Lab, om de zogenoemde pilot-paradox te voorkomen. Dit fenomeen is beschreven door bestuurskundige Arwin van Buuren en komt erop neer dat een pilot goed gedijt in vrijheid en ruimte, maar dat diezelfde condities ervoor kunnen zorgen dat de pilot niet wordt opgeschaald en doorwerkt in bestaand beleid. Door de Erasmus Universiteit en kennisinstituut Deltares is een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat deze paradox in Dordrecht niet ontstaat. Zij zullen de komende drie jaar deze werkwijze via participatief actieonderzoek in het Living Lab toepassen en evalueren.

Van leren naar weten
Het Living Lab loopt tot 2020. Na 2020 wordt er een nieuwe strategie bepaald. De kennis die het Living Lab Dordrecht oplevert, zal ook in andere programma’s worden toegepast. Dit geldt onder meer voor het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), de mede door Dordrecht opgerichte City Deal Klimaatadaptatie en het Europese INTERREG-programma ‘Blue Green Infrastructures through Social Innovation’ (BEGIN) waarvan Dordrecht leadpartner is en de Erasmus Universiteit het werkpakket rond Governance trekt.

De gemeente Dordrecht werkt samen met de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de stichting EcoShape en het Platform Duurzaam Dordrecht –  een vertegenwoordiging van actieve burgers van Dordrecht.

Het volledige persbericht is na te lezen op website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptie

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl