Faculteitsraad Erasmus School of Law neemt afscheid

Faculteitsraad Erasmus School of Law neemt afscheid

Op dinsdag 27 juni vond de laatste vergadering van de zittende faculteitsraad van Erasmus School of Law plaats. Het ging hier om een bijzonder afscheid, aangezien alle leden van de raad tegelijkertijd aftredend zijn.

Tijdens de laatste plenaire vergadering bedankte prof. mr. dr. Suzan Stoter, decaan van ESL, de leden van de faculteitsraad hartelijk voor hun inzet. De decaan omschreef de discussies die de raad het afgelopen jaar voerde als soms spannend of complex, maar altijd met respect voor elkaar en met een goed gevoel voor communicatie. De terugtredende leden kregen als dank voor hun werkzaamheden een exemplaar van het fotoboek Report Rotterdam van fotograaf Freek van Arkel door de decaan overhandigd.

‘Ik heb de werkzaamheden voor de faculteitsraad leuk en leerzaam gevonden, dus het is ook wel jammer dat het stopt’, zei mr. Lisette Langedijk-Schuurman na afloop. De docent Arbeidsrecht trad afgelopen jaar op als voorzitter van de faculteitsraad. Zij noemde een geplande reis van enkele maanden als de reden voor haar vertrek.

Medezeggenschap
De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit en heeft advies- en instemmingbevoegdheden met betrekking tot het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen. De personeelsgeleding van de faculteitsraad is als medezeggenschapsorgaan enigszins te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

De faculteitsraad bestaat uit tien leden. Vier leden zijn gekozen door en uit het wetenschappelijk personeel en één lid door en uit het ondersteunend- en beheerspersoneel. Verder worden vijf leden door en uit de studenten van de faculteit gekozen. De studenten nemen in principe één jaar zitting, de personeelsleden twee jaar. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Tevredenheid
De leden van de scheidende faculteitsraad keken met tevredenheid terug op de afgelopen raadsperiode. ‘We zijn bijvoorbeeld heel actief geweest in het beginstadium van de herinrichting van het secretariaat’, aldus voorzitter Langedijk-Schuurman. ‘Hiervoor hebben we inbreng van enkele secretaresses gezocht en dat heeft ons enorm geholpen. Op dat resultaat was ik best trots. Helaas is dat dossier nu nog altijd niet afgerond. Het is dus van belang dat de raad de vinger aan de pols houdt. Maar we geven het met vertrouwen door aan onze opvolgers’. ‘Er zijn een hoop goede dingen gebeurd, ja. We hebben tal van zaken becommentarieerd en van advies voorzien’, vult ESL-student en vicevoorzitter Job Heidkamp aan. ‘Vooral de discussie over verbeteringen rond de nieuwe bachelor is wat mij betreft een hoogtepunt van deze raad geweest.’

Expertise
Omdat alle leden van de huidige faculteitsraad terugtreden, rees de vraag of de opgedane ervaring en expertise van de faculteitsraad verloren zouden gaan. Mede hierom werd de vergadering van 27 juni ook bijgewoond door leden van de nieuwe faculteitsraad. Daarnaast blijft mr. Shelly Wu, al een jaar of vijf ambtelijk secretaris van de faculteitsraad, gewoon in functie.

‘Het is fijn om de voorgeschiedenis van dossiers te kennen en met de raadsleden te kunnen delen’, vertelt Wu. ‘Zo kan ik de nieuwe raadsleden op aandachtspunten wijzen en zorgen voor continuïteit. Ik hoop op deze wijze een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan onze nieuwe faculteitsraad.’

ESL wil hierbij de leden van de scheidende faculteitsraad, mr. Briain Jansen, mr. Lisette Langedijk-Schuurman, Kim Pleiter, mr. dr. Erik Ros, prof. mr. dr. Wibren van der Burg, Hendrik van ’t Foort, Job Heidkamp, Mark van Leeuwen, Koen Olivier en Marc-Vincent Spanjersberg nogmaals en hartelijk danken voor hun inzet gedurende de afgelopen periode.