Interdisciplinaire expert meeting ‘Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht’

Op 10 november 2017 vindt op de EUR een interdisciplinaire expert meeting plaats over ‘Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht’. Organisatoren zijn Dr. Lukas van den Berge, Dr. Jurgen Goossens, Prof. Sanne Taekema en Prof. Ben Schueler. 

Het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is traditioneel sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In de huidige tijd van privatisering, individualisering, decentralisering en internationalisering komen deze uitgangspunten steeds verder onder druk te staan. Pogingen om het Nederlandse bestuursrecht vanuit zijn klassieke logica te herzien zijn meermaals onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Het is dan ook hoog tijd om de grondbegrippen van het stelsel zelf aan kritische heroverweging te onderwerpen. Hoe zou vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat enerzijds tegemoetkomt aan de gefragmentariseerde en gehorizontaliseerde sociale werkelijkheid van het publiekrecht, maar anderzijds voldoende recht blijft doen aan de klassiek-rechtsstatelijke waarden waarop het bestuursrecht van oudsher is gefundeerd?

Het uitgangspunt van deze meeting bestaat erin dat antwoorden op deze vraag bij uitstek kunnen worden gevonden wanneer juristen en wetenschappers uit andere domeinen hun krachten bundelen. Over het veranderende publieke domein bestaan tal van sociologische, bestuurskundige, filosofische en economische inzichten die slechts in beperkte mate doordringen tot de bestuursrechtwetenschap. Andersom beschikken bestuursrechtjuristen over veel kennis van de juridische realiteit waarvan door andere wetenschappers slechts spaarzaam gebruik wordt gemaakt.  Daarom brengt deze meeting eminente deskundigen op verschillende terreinen met elkaar in gesprek.

De meeting kadert binnen het onderzoeksprogramma Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation. De organisatoren zijn Dr. Lukas van den Berge, Dr. Jurgen Goossens, Prof. Sanne Taekema en Prof. Ben Schueler.

Zie de bijlage hieronder voor meer info over het programma en de deelnemers.