Positie etnische minderheden blijft kwetsbaar

Onderzoek naar integratie laat positieve en negatieve ontwikkelingen zien

De sociaal-economische integratie van etnische minderheden vordert: de onderwijsprestaties laten een lichte verbetering zien, de werkloosheid is fors gedaald en de inkomenspositie is vooruit gegaan. Toch bestaan er nog altijd achterstanden. De werkloosheid onder etnische minderheden is drie maal zo hoog als onder autochtonen. Ook het aandeel langdurig werklozen ligt hoger. Etnische minderheden blijven een kwetsbare positie innemen, concluderen onderzoekers van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Integratiemonitor 2002.

De studie geeft een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkeling van de integratie van etnische minderheden in Nederland. Voor tal van onderwerpen is de meest recente informatie verzameld. De gebruikte gegevens betreffen vaak zowel de vroegere als de nieuwe migrantengroepen en worden tevens uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en generatie. Uit het onderzoek komen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen naar voren.

In cultureel opzicht blijven de verschillen tussen autochtonen en etnische minderheden groot. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat vooral allochtone meisjes geëmancipeerde opvattingen huldigen. Wanneer integratie wordt afgemeten aan politieke participatie, dan stemt de flinke toename van het aantal Tweede Kamer- en gemeenteraadsleden afkomstig uit de etnische minderheden positief. De opkomst van etnische minderheden bij gemeenteraadsverkiezingen is bij drie van de vier onderzochte steden echter gedaald. Cijfers over criminaliteit wijzen tenslotte uit dat etnische minderheden, en vooral sommige groeperingen, hierin een onevenredig groot aandeel hebben.

Een samenvatting van de studie is beschikbaar via de website van het ISEO: www.iseo-eur.com
Via dezelfde website is tevens de gehele publicatie te bestellen.

Noot voor de pers
Info: dr. Sandra Groeneveld, tel. (010) 408 8669, 
e-mail: sgroeneveld@few.eur.nl 

drs. Edwin Kruisbergen, tel. (010) 408 8617, 
e-mail: kruisbergen@few.eur.nl 
Onderzoek naar integratie laat positieve en negatieve ontwikkelingen zien


Dit bericht is afkomstig uit het archief: persberichten 2002