Bonus op voorschrijf- en verwijsgedrag huisarts

Een goed bonussysteem voor de Nederlandse huisarts zou de doelmatigheid van de gezondheidszorg substantieel kunnen verbeteren. Dit zegt A. Vermaas in zijn proefschrift 'Agency, Managed Care and Financial Risk Sharing in General Medical Practice' waar hij 14 september 2006 op promoveert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Een belangrijk onderdeel van hervormingen van zorgstelsels is dat zorgverzekeraars worden geprikkeld om de doelmatigheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Het risico dat een zorgverzekeraar neemt, is tweeërlei. Enerzijds loopt deze kans dat de patiënt ziek wordt en geld gaat kosten. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de behandelaar inadequaat optreedt zodat de kosten onnodig stijgen. Huisartsen hebben door hun rol en positie een grote invloed op de aard, het volume, de kwaliteit en de kosten van de zorg. De zorgverzekeraar kan proberen het gedrag van de huisarts te beïnvloeden via een bonussysteem. Op grond van Amerikaanse, Engels en Nederlandse voorbeelden geeft Vermaas aan hoe zo'n systeem in ons land
ingevoerd zou kunnen worden. Zo kunnen van te voren normen vastgesteld worden in het voorschrijf- en verwijsgedrag van de huisarts. Als de huisarts hieronder blijft, kan het verschil gedeeld worden door verzekeraar en huisarts. Ook het omgekeerde is mogelijk: hoe dichter de huisarts zich beweegt ten opzichte van de norm die bijvoorbeeld door de beroepsgroep zelf is vastgesteld, hoe groter de bonus die hem toekomt. Een volgende stap zou kunnen zijn dat een groep huisartsen financieel verantwoordelijk wordt voor een deel van de zorg voor hun patiënten. Er zijn diverse experimenten gaande op het gebied van ketenzorg, waarbij een groep huisartsen kan prijsafspraken maakt met de zorgverzekeraar over de totale behandeling van bijvoorbeeld een diabetespatiënt. De groep neemt hiermee het risico over van de verzekeraar. De groep moet er voor zorgen niet over dit bedrag heen te gaan door zelf weer als een soort hoofdaannemer goede afspraken te maken met de andere zorgaanbieders in de keten. Vermaas pleit voor geleidelijke invoering van een goed doordacht bonussysteem door met experimenten te starten.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Brand, persvoorlichter, afdeling Communicatie, telefoon 010 4633289.
Sector Communicatie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam,
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
Tel (010) 463 32 89, Fax (010) 463 32 69
press@remove-this.erasmusmc.nl

www.erasmusmc.nl