Sterker door kennis: Rotterdam en Erasmus Universiteit vernieuwen samenwerking

Sterker door kennis: Rotterdam en Erasmus Universiteit

Meer gebruik van elkaars kennis, studenten die helpen bij het oplossen van vraagstukken in de stad en meer gezamenlijke internationale profilering. Dat staat in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam. 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, ondertekenden onlangs de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst, die loopt tot en met 2021.

De overeenkomst versterkt de banden tussen stad en universiteit nog verder. Ze voorziet in verdere kennisoverdracht tussen de twee partners en intensiever samen optrekken bij de internationale positionering van zowel Rotterdam als de universiteit.

Kennisdeling
Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen laten komen zijn de belangrijkste elementen in de vernieuwde overeenkomst. Die ontmoeting is nodig voor het toekomstbestendig maken van de stad en de haven. Grootstedelijke vraagstukken en een ‘inclusieve’ economische groei zijn belangrijke onderzoeksthema’s bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

In de vernieuwde overeenkomst wordt er verder ingezet op het aangaan van nieuwe samenwerkingsprojecten op in 2017 en 2018 gezamenlijk te bepalen thema’s. Daarnaast is de Erasmus Universiteit de preferente partner voor wetenschappelijke kennis ten behoeve van de Gemeente Rotterdam. 

Onderzoekers van de EUR en beleidsmakers van de stad werken in Kenniswerkplaatsen en andere samenwerkingsverbanden aan thema’s als leefbare wijken, talentontwikkeling, Smart Port, gedrag, gezondheid, arbeidsmarkt, food en stedelijke big data. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de veerkracht van de stad en haar bewoners. 
Zo waren de in 2010 gestarte Kenniswerkplaatsen afgelopen jaar betrokken bij het nieuwe onderwijsbeleid in Rotterdam, is er een andere kijk op de veiligheidsbeleving ontstaan, zijn de gezondheidsverschillen in de stad scherper in beeld gebracht en wordt er systematischer nagedacht over gebruik van stedelijke big data. 

Studenten
Afgesproken is studenten intensiever te betrekken bij het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Dit krijgt onder andere vorm in de uitvoering van de nationale City Deal, programma Kennis Maken, waarin EUR en gemeente deelnemen. Zij hebben onder meer afgesproken daarvoor het vorig jaar gestarte initiatief ‘Food for the Future’ hiervoor in aanmerking te brengen. 

Om de studenten te stimuleren zich met de vraagstukken in de stad en de haven bezig te houden wordt al sinds de start van de samenwerking gezamenlijk de Rotterdam Scriptieprijs uitgereikt voor de beste en meeste relevante universitaire masterscriptie voor Rotterdam. 

Internationalisering
Extra gezamenlijke inzet op internationale positionering is tenslotte een ander belangrijk onderdeel van de vernieuwde overeenkomst. De stad wil graag meer hoger opgeleiden aantrekken, de EUR zet in op het binden van meer internationale talenten. De opening van het Erasmus University College in 2013 en de in 2015 gestarte merkalliantie ‘Make it happen’ (samen met Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Partners) zijn voorbeelden van gezamenlijke inspanningen die leiden tot een betere internationale profilering. 

Afgesproken is meer te investeren in het gezamenlijk aanvragen van Europese onderzoekssubsidies. Hierdoor kan Rotterdam zich verder ontwikkelen tot een plek waar belangwekkend internationaal onderzoek naar stedelijke vraagstukken wordt gedaan. Verder maakt een Rotterdamse vertegenwoordiging bij de Europese Commissie in Brussel onderdeel uit van de afspraken.

Burgemeester Aboutaleb: “De overeenkomst is een vervolg op de samenwerking die in 2010 startte, toen de stad en universiteit officieel besloten om samen op te trekken. Dat is beiden goed bevallen! Het heeft de band tussen stad en universiteit de afgelopen jaren verstevigd. Kennis vindt gemakkelijker zijn weg naar de stad, terwijl de stad nuttige kennis en data voor onderzoek en onderwijs levert.”

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur: “Ik ben erg blij dat Rotterdam en de universiteit steeds nauwere banden aangaan om de stad en haar bewoners voor te bereiden op de toekomst. Onderzoekers en studenten zijn gemotiveerd om zich met onderzoek en onderwijs in te zetten voor deze ondernemende stad. Als we daarnaast gezamenlijk optrekken in het buitenland wordt Rotterdam voor talent aantrekkelijker om te komen en te blijven.”

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 408 2135 | 06 83676038 | marjolein.kooistra@eur.nl