Nominaal is normaal

'Nominaal is normaal': goede start van een academische carrière

De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt al jaren hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een betere scholing van docenten en kleinschalig onderwijs bij verschillende opleidingen. Bij die verbeteringen horen ook maatregelen om studenten meer te binden aan hun opleiding en hen zoveel mogelijk binnen de gestelde tijd ('nominaal') af te laten studeren. Meer studiesucces helpt ook het vormen van schulden voorkomen.  

'Nominaal is normaal'

'Nominaal is normaal' is een ambitieuze aanpak van de Erasmus Universiteit Rotterdam die eerstejaarsstudenten goed uit de startblokken laat komen op de universiteit. Het onderwijsprogramma krijgt een impuls om hen sterker te activeren, met onder meer intensievere begeleiding door tutoren, studieadviseurs en docenten en door kleinere werkgroepen.

Van studenten wordt in deze ambitieuze studiecultuur verwacht dat ze 'bij blijven' en vakken direct afronden. Dat leidt tot een betere doorstroom en meer studiesucces. Studenten moeten hun eerste jaar in één keer met voldoende resultaat halen, zodat ze het tweede jaar zonder vertraging kunnen beginnen. Een goede start van de academische carrière dus.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot aanbod van herkansingen leidt tot uitstelgedrag en daarmee studievertraging. Het aantal herkansingen wordt daarom sterk ingeperkt. Studenten die aan het einde van het collegejaar meer onvoldoendes dan herkansingsmogelijkheden hebben mogen – natuurlijk binnen een bepaalde bandbreedte – gebruik maken van een compensatieregeling. Bovendien moeten studenten dan laten zien dat ze op andere vakken wel degelijk hoge cijfers halen. Hiermee kijken we naar de capaciteit van studenten over de gehele linie van het eerste jaar voor ze worden toegelaten tot het tweede jaar. Ervaringen uit binnen- en buitenland, onder andere bij Erasmus School of Economics, wijzen uit dat dit niet leidt tot een beperktere kennisbasis van studenten. Met 'Nominaal is normaal' gaat de lat gaat juist omhoog: in plaats van een 5,5 voor elk vak moeten studenten voortaan gemiddeld (dus over meerdere vakken) een 6,0 halen.

Uit het onderzoek bij Erasmus School of Economics blijkt dat de compensatiepunten terecht komen bij studenten die ook zonder compensatie de studie hadden kunnen vervolgen. Verder hadden studenten die in het eerste jaar een 5 compenseerden niet méér problemen met het vervolgvak in jaar twee dan studenten die geen compensatie gebruikten.

Pilot

De nieuwe onderwijsaanpak wordt zorgvuldig ingevoerd. In het collegejaar 2011-2012 is 'Nominaal is normaal' eerst als proef ingevoerd bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Dat levert positieve resultaten op. Meer studenten halen nu hun eerste jaar in één keer. Studenten bereiken na een jaar dus meer studierendement dan in voorgaande jaren in twee jaar.

Ook behalen meer studenten nu in één jaar alle punten uit jaar 1 dan vroeger na twee jaar. Studenten hadden in het verleden namelijk twee jaar om dat eerste jaar volledig af te ronden.

Zo behaalde bij Bestuurskunde eerst 31% van de studenten het eerste jaar in een keer, nu is dat maar liefst 62%. Dit percentage is zelfs hoger dan de 58% die voorheen na twee jaar slaagde voor het eerste jaar. Eenzelfde verbetering is zichtbaar bij Psychologie en Sociologie (zie tabel).

 2010-2011:
Alle studiepunten na 1 jaar
2010-2011:
Alle studiepunten na 2 jaar
2011-2012:
Alle studiepunten na 1 jaar
Bestuurskunde31%58%62%
Sociologie12%49%55%
Psychologie53%69%75%

Uit de eindrapportage van de pilot bleek verder dat studenten meer uren in hun studie steken, met name aan het begin en eind van het collegejaar. Ook hoeft er weinig gebruik gemaakt te worden van herkansingen om een vak te halen. Zo heeft 81% van de studenten Psychologie die in een jaar alle studiepunten hebben behaald geen enkele bloktoets (theoretische kennis) herkanst. Veel studenten hoefden ook geen beroep te doen op de compensatieregeling, ingesteld vanwege het beperkt aantal herkansingen. Zo heeft 51% van de studenten Sociologie bij bloktoetsen geen gebruik gemaakt van de compensatiemogelijkheid. Practica (vaardigheden) blijken nauwelijks herkanst en relatief weinig gecompenseerd te worden.  

Op basis van de eerste positieve resultaten bij ESSB besloten  vrijwel alle andere faculteiten van de Erasmus Universiteit  om in het collegejaar (2012/2013) deel te nemen aan een uitgebreide pilot. Het gaat om Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus School of Economics (ESE), Erasmus School of Law (ESL), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en het instituut Beleid & Management Gezondsheidszorg (ESHPM).

Besluit

Gedurende het collegejaar 2012-2013 zijn de effecten van de onderwijsaanpak binnen de uitgebreide pilot zorgvuldig onderzocht. In maart 2013 zijn de tussentijdse resultaten van de uitgebreide pilot gepubliceerd.

 

Op basis van deze tussenrapportage, het oordeel van opleidingsdirecteuren en de positieve resultaten van de proef bij ESSB hebben het College van Bestuur en decanen het voornemen om tot definitieve invoering van 'Nominaal is normaal over te gaan. Dit gebeurde met ingang van collegejaar 2013-2014 in samenspraak met de Universiteitsraad. De Faculteit der Wijsbegeerte en de medische faculteit volgen in het collegejaar 2014-2015.

Uit de eindrapportage van de uitgebreide pilot blijkt dat de doorstroom van studenten sterk is verbeterd. Ongeveer eenzelfde percentage studenten heeft het eerste jaar in één keer gehaald als voorheen na twee jaar (59%).

Bij het vergroten van het studiesucces van studenten staat de Erasmus Universiteit overigens niet alleen. Diverse andere universiteiten nemen ook actief maatregelen om de academische carrière van studenten een impuls te geven.

Rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt, begin 2013: "Wij vinden het heel belangrijk dat studenten goed uit de startblokken komen. Met deze maatregelen willen we studenten stimuleren tot betere prestaties en een hoger studietempo. Dat laatste is belangrijk om studievertraging te voorkomen. Deze aanpak vergroot bovendien de binding tussen studenten onderling en hun betrokkenheid bij de studie."

Documenten

Persberichten:

Betere doorstroming door ‘Nominaal is normaal’ (persbericht december 2013)
Erasmus Universiteit wil 'Nominaal is normaal' definitief invoeren (persbericht maart 2013)
Goede resultaten proef 'Nominaal is normaal' (persbericht januari 2013)
Succesvolle proef 'Nominaal is normaal' (persbericht, september 2012)
'Goede start voor studenten' (persbericht, juni 2012)
'Op tijd afstuderen wordt norm aan de EUR' (persbericht, april 2011)
'Positieve resultaten Nominaal is normaal' (persbericht, maart 2012)  

Documenten:

Eindrapportage uitgebreide pilot (pdf, november 2013)
Tussenrapportage uitgebreide pilot (pdf, maart 2013)
Eindrapport pilot bij ESSB (pdf, januari 2013)
Tussentijdse rapportage over Nominaal is normaal door Risbo (pdf, maart 2012)

Foto's: Michelle Muus

Meld je aan

voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden