Samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek en valorisatie. In de Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus, gevormd in 2012, bouwen de drie universiteiten deze samenwerking verder uit en intensiveren ze de bestaande samenwerking. Ook in de toekomst krijgt de samenwerking vorm vanuit de inhoud, op terreinen waar ze meerwaarde oplevert en waar de universiteiten elkaar aanvullen en versterken.

Doelen

Door samen te werken willen de drie universiteiten complexe maatschappelijke vraagstukken doorgronden en oplossen. Ze willen de kwaliteit van het onderzoek en de concurrentiekracht in de internationale universitaire wereld vergroten en hun studenten alle kansen bieden op uitstekend en gevarieerd onderwijs. De samenwerking vormt een basis voor grotere internationale samenwerkingsverbanden in het onderzoek en voor samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke partijen in de regio en daarbuiten.

Complementair

De universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam zijn inhoudelijk en qua benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke problematiek in hoge mate complementair. Dit biedt unieke kansen voor samenwerking. De Universiteit Leiden is een brede algemene universiteit met een belangrijk aandeel fundamenteel onderzoek, de TU Delft een brede technische universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam een meer gespecialiseerde universiteit met een sterke bedrijfseconomische inbedding. Alle drie zijn het op topniveau functionerende universiteiten met een uitstekende internationale reputatie. Zo vormden ze samen in de THE World University Rankings van 2013 de Nederlandse top-drie.

Profileringsagenda

In 2012 hebben de drie universiteiten hun gezamenlijke profileringsagenda (‘Meer Waarde’) aangeboden aan de staatssecretaris van OCW, als aanvulling op hun individuele profileringsplannen die inzet waren voor prestatieafspraken met de Overheid. Deze afspraken vloeien voort uit de “Strategische Agenda Kwaliteit in Verscheidenheid” van OCW, waarin onder andere is aangegeven dat de universiteiten zich beter moeten profileren, nadrukkelijk ook via intensieve onderlinge samenwerking.

Medical Delta

Een voorbeeld van al bestaande succesvolle samenwerking tussen de drie partners is Medical Delta: het Delfts-Leids-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische technologie. Partners hierin zijn niet alleen de universiteiten en hun UMC’s in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook Science Parks, incubatoren, bedrijven en lokale en regionale overheden. Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.

Onderwijs

De drie universiteiten werken al jaren samen in gemeenschappelijke opleidingen en in tracks zoals Life Science & Technology, Nanobiology en Chinese Economy & Business. Ook organiseren opleidingen gemeenschappelijke minoren. De drie universiteiten vinden het belangrijk dat het voor studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam nog gemakkelijker wordt om onderwijs op de drie universiteiten te volgen. Ze ontwikkelen nieuwe multidisciplinaire tracks, minoren en masteropleidingen die inspelen op maatschappelijke thema’s.

Centers

In 2013 zijn, mede op basis van voorstellen van onderzoekers uit de drie instellingen, acht multidisciplinaire centers van start gegaan die zich op onderzoek- en onderwijsgebied richten op de internationale maatschappelijke problematiek van nu en morgen: de economische en financiële crisis, mondiaal erfgoed, havens en luchthavens in relatie tot hun achterland, innovatie in Afrika, bestuur van complexe samenlevingen en organisaties, duurzaamheid, veiligheid en onderwijsonderzoek. Deze thema’s sluiten aan bij de Europese agenda ‘Horizon 2020’ en bij de Nederlandse Topsectoren.

Valorisatie

De komende jaren zullen de drie universiteiten hun gezamenlijke inbreng in de valorisatie en innovatie in de regio Zuid-Holland en vandaaruit in Europa versterken. Zij zullen dit doen door een aantal activiteiten en initiatieven te bundelen.

Bedrijfsvoering

Ook op het gebied van bedrijfsvoering wordt bezien of afstemming, het delen van kennis en kunde en het in gezamenlijkheid oppakken van zaken waar schaalvoordeel behaald kan worden mogelijk is. Een mooi voorbeeld daarvan is het LDE traineeship, dat per 1 januari 2014 van start is gegaan.

Contact

Blijf ook op de hoogte via de nieuwsbrief

Collegevoorzitters

 • Mr. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam:
  "Vergaande samenwerking is een essentiële bijdrage aan de ambitie van Nederland om wereldwijd tot de top van de wereldeconomieën te behoren. De drie universiteiten beschikken over wetenschappelijke profielen met zwaartepunten die elkaar goed aanvullen en versterken. Op een aantal gebieden hebben zij wereldfaam. Samen dekken zij de gehele keten van fundamenteel onderzoek tot praktische implementatie."

 • Prof.mr. Paul van der Heijden, tot 2013 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden:
  "Door een gezamenlijke strategie te formuleren in plaats van elkaar te beconcurreren scheppen we een begin van een financiële ruimte die nodig is om te kunnen blijven meespelen in de Champions League van de wetenschap. Onderzoekers, studenten, (regionaal) bedrijfsleven, economie en samenleving hebben daar belang bij."

 • Drs. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft:
  "Het feit dat we dicht bij elkaar gelegen zijn, dat onze wetenschappers elkaar goed aanvullen en gezamenlijk meer te bieden hebben voor onze studenten, maakt samenwerking eigenlijk heel vanzelfsprekend en biedt meerwaarde."

De colllegevoorzitters bij de start van het academisch jaar 2011-2012 over de strategische alliantie tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam: 

 • Speech Pauline van der Meer Mohr, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Speech Paul van der Heijden, Universiteit Leiden
 • Speech Dirk Jan van den Berg, TU Delft

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier