Recht en Gezondheidszorg

Het recht op gezondheid als mensenrecht

Naam minor:

Recht en Gezondheidszorg

Code:

RMIN09

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud/Content

Deze minor richt zich op de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde. Behandeld worden onder meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim, rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars, aansprakelijkheid voor medische missers, het medisch tucht- en klachtrecht, medezeggenschap en toezicht in de zorg, marktwerking, rol en taak van de overheid en het zorgverzekeringsrecht. Ook de internationaalrechtelijke dimensie van gezondheidszorg komt aan bod: het recht op gezondheidszorg is immers een mensenrecht. De onderwerpen worden behandeld binnen hun sociaaleconomische, sociaalethische en medisch-ethische context.


Leerdoelen:

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:
 • de wijze waarop in Nederland het stelsel van de gezondheidszorg juridisch is vormgegeven;
 • rechten en plichten van de patiënt;
 • rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar, zorginstelling, zorgverzekeraar en zorgverzekerde;
 • de internationaal- en Europeesrechtelijke aspecten van gezondheidszorg;
 • de juridische aspecten van bijzondere vraagstukken als euthanasie, dwangbehandeling, biotechnologie, orgaandonatie, proefpersonenonderzoek, toegankelijkheid van de zorg, de menselijke waardigheid, et cetera.
De student verkrijgt vaardigheden in:
 • het opzoeken, interpreteren en toepassen van relevante regelgeving;
 • het zelfstandig schrijven van een essay;
 • het mondeling presenteren van onderzoeksresultaten;
 • het met elkaar discussiëren over gezondheidsrechtelijke actuele onderwerpen in hun sociaaleconomische en/of sociaalmedisch-ethische context.

Studentervaring:

“De minor recht in de gezondheidszorg is een actuele, interessante en leerzame minor. Gedurende het blok werden meerdere onderwerpen behandeld, zoals euthanasie, zorgfinanciering, medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en meer. De lessen werden gegeven door een docent die is gespecialiseerd in dat gebied. Ook zijn er meerdere gastcolleges gegeven. Een goed voorbeeld hiervan was een huisarts die sprak over euthanasie. Naast de reguliere colleges en werkgroepen, zijn we ook naar het Centraal Tuchtcollege in Den Haag geweest. Al met al heb ik een hoop geleerd wat gedurende de reguliere rechtenvakken niet aan bod komt. Ik zie het als een uitstekende voorbereiding op de gelijknamige master.” – Koen Hoekstra

Specifieke kenmerken:

Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. De minor is toegankelijk voor gemotiveerde bachelor 3 studenten met interesse voor het rechtsgebied ‘Recht en gezondheidszorg’.

Organisatie

Aan deze verbredende minor nemen studenten deel van verschillende faculteiten, universiteiten en hogescholen. Dat geeft studenten de mogelijkheid de blik te verruimen en met elkaar in discussie te gaan over de verschillende aspecten van de gezondheidszorg.

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

geen maximum

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15

ECTS:

15

Onderwijswerkvormen en contacturen:

De onderwijsvormen van deze minor zijn divers. Naast hoorcolleges vinden interactieve werkgroepen plaats, waarin de studenten vanuit de verschillende disciplines met elkaar aan opdrachten werken. Ook schrijven de studenten een essay en houden zij presentaties. In het totaal zullen er gedurende 10 weken 60 contacturen zijn (2 hoorcolleges en 1 werkgroep per week). De hoorcolleges worden deels verzorgd door mensen uit de praktijk (advocatuur, geneeskunde, beleid en politiek). Een bezoek aan het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag en het bijwonen van enkele zittingen maken ook deel uit van het programma. Tevens is het mogelijk voor de studenten om deel te nemen aan een creditregeling.

Onderwijsmateriaal:

Verplicht:

 • D.P. Engberts & L.E. Kalkman-Bogerd (red), Leerboek gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, laatste druk;
  • SDU Wettenverzameling gezondheidsrecht 2016-2017, W.R. Kastelein & J. Legemaate (red), Den Haag: SDU Uitgevers (2016)  

   óf:

Wettenbundel Wetgeving gezondheidszorg, M. Buijsen (red.), Antwerpen/Apeldoorn: MAKLU (2016) (Indien verschenen)
 • De Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2016.

Aanbevolen

:
 • Rechtspraak Gezondheidsrecht, J.H.H.M. Dorscheidt e.a. (red.), Den Haag: SDU Uitgevers, (2016).

Toetsing

W

ijze van tentaminering:

De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (open vragen). Daarnaast schrijven de studenten een essay over een gezondheidsrechtelijk onderwerp van eigen keuze, dat aan de hand van een plan van aanpak gepresenteerd dient te worden. De presentatie van het essay vindt plaats voor de inlevering van de definitieve tekst. De presentatie biedt docenten en medestudenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van feedback. Na de presentatie heeft de student nog de mogelijkheid om het essay aan te passen. De presentatie, het plan van aanpak en het geven van feedback worden zelf niet beoordeeld, maar zonder het voldoen aan deze onderdelen vindt beoordeling van het essay niet plaats.

Samenstelling van eindcijfer:

Zowel de eindtoets als de schrijfopdracht telt voor 50% mee bij de bepaling van het eindcijfer. Beide cijfers dienen ten minste een 4 te zijn. Het eindcijfer moet ten minste uitkomen op een 6. 

Feedback:

De resultaten van beide tentamenonderdelen kunnen worden ingezien tijdens een inzagemoment.

Contactinformatie

Mr. Mw. K.G.M. van Dijk - Fleetwood-Bird T +31 10 408 8851 E fleetwoodbird@law.eur.nlwww.esl.eur.nl

Facultaire websites:

www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl